POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI II. STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

1. Postopek pridobitve potrdila II stopnje
2. Priloga k postopku_Opis pogojev
3. Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje
4. Priloga k Vlogi_Priporočilo mentorja

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI 2.STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

Zakaj potreba po potrdilu

Za študente TAja v Sloveniji je proces certificiranja jasno določen s standardi, ki jih predpisujeta EATA in ITAA. Standardi določajo, pogoje za pridobitev certifikata o I. stopnji izobraževanja iz TAja, torej t.i. TA-101 ter postopek pridobitve naziva certificirani transakcijski analitik (CTA). Vmesna stopnja ni določena, kljub temu, da študentje v tem času opravijo veliko ur izobraževanja in prakse.

Ugotavlja se, da je zlasti proces za pridobitev CTAja za mnoge študente zelo zahteven, tako strokovno, časovno kot finančno. Zato se mnogi ne odločijo, da bi svoj proces izobraževanja zaključili na tak način, kljub temu pa TA znanje pri svojem delu zelo uspešno in kompetentno uporabljajo.

Pogosto brez določenega potrdila o znanju specializanti/edukanti v procesu zaposlovanja ne morejo dokazati svojih kompetenc. Ob tem določeni učitelji, ki poučujejo v Sloveniji, izdajajo svoja lastna potrdila, kar vnaša dodatno vprašanje o tem, kdo se lahko naziva z nazivom transakcijski analitik. V zadnjih letih smo lahko tudi opazili, da se študenti pogosto razvrščajo  in identificirajo z inštitutom iz katerega prihajajo.

To nas je vodilo, da smo kot  nacionalno društvo za transakcijsko analizo Slovenije  – SLOVENTA  pripravili potrdilo o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz transakcijske analize. Potrdilo je pripravljeno v soglasju vseh učiteljev inštitutov, ki v Sloveniji izvajajo TA izobraževanje in pomeni poenotenje standardov vseh šol. Leta 2018 smo tedanje učitelje TAja v Sloveniji zaprosili za njihova mnenja, naredili primerjavo njihovih šolskih programov  ter na podlagi tega dosegli soglasje glede pogojev za izdajo tovrstnega potrdila.

Kdo lahko zaprosi za potrdilo

Za potrdilo lahko zaprosi posameznik, ki je:

 • bil udeležen izobraževanja iz TA v okviru ene ali več izbranih šol v obsegu najmanj 300 ur teoretičnega izobraževanja,
 • opravil najmanj 150 ur praktičnega dela,
 • svoje delo superviziral v obsegu najmanj 50-ih ur supervizije,
 • bil vključen v osebno terapijo v obsegu najmanj 50 ur,
 • ima izpolnjeno priporočilo s strani svojega mentorja in
 • je član društva Sloventa ali je plačal prispevek za obravnavo vloge v višini letne društvene članarine (če ni član društva).

Glej priloga k postopku: Opis pogojev

Kandidate prosimo, da nam pošljejo obrazce in dokazila po elektronski pošti na naslov obvestila@sloventa.si, prilogo Priporočilo mentorja, ki je originalno podpisana s strani mentorja (ali supervizorja), pa tudi po navadni pošti.

Prehodno obdobje

Zaradi dolge zgodovine izobraževanja TA v Sloveniji, ki sega od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje in s tem nastale raznolikosti v standardih izobraževalnih šol, za kandidate, ki so se izobraževali v takratnem obdobju, uvajamo tako imenovano prehodno obdobje. To pomeni, da je možno pridobiti potrdilo pod posebnimi pogoji in sicer, da kandidatu prilogo Priporočilo mentorja podpiše takratni mentor ali sedanji supervizor. Prehodno obdobje bo trajalo do leta 2026.

V prehodnem obdobju za dokazilo o izpolnjevanju pogojev velja tudi Potrdilo izbrane šole o izobraževanju, na katerem je navedeno minimalno število ur izobraževanja, praktičnega dela, supervizije in osebne terapije, če je število ur enako ali večje od pogojev, ki jih določa Sloventa. V prehodnem obdobju kandidatom ni potrebno prilagati ostalih dokazil, ki so sicer med predlogi dokazil navedena v prilogi k postopku Opis pogojev. Kandidat mora poleg Potrdila šole oziroma certifikata, predložiti še Vlogo Slovente in Prilogo k vlogi: Priporočilo mentorja.

Postopek pridobitve potrdila

Posameznik, ki ima izpolnjene pogoje, izpolni obrazec Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje, priloži originalno podpisano Priporočilo mentorja,  ter vnese kopije potrebnih potrdil (pdf oblika). V kolikor vlagatelj ni član društva Sloventa, pred tem vplača prispevek za obravnavo vloge v višini letne članarine društva na račun Slovente:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:  LJBASI2X  (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Obravnava vloge za pridobitev potrdila za 2. st.TA za IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik:  Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Vloge se bodo pregledovale dvakrat letno, prvi rok za oddajo v letu je 1. marec, drugi rok za oddajo pa 30. oktober.

Komisija za pregled vlog je sestavljena iz 3 članic:

 • Ines Paravan, CTA(P) – predsednica
 • Nevenka Nakrst, CTA(P) – članica
 • Judita Bagon – članica

Komisija bo vloge obravnavala najkasneje v enem mesecu po izteku roka, vlagatelje bo v tem času tudi pozvala k morebitni dopolnitvi vlog ali razjasnitvi določenih dokumentov. Rok za dopolnitev vloge je 14 dni, v kolikor vloga ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna. Komisija bo vlagatelja kontaktirala preko tel.š.t ali e-naslova, ki ga bo navedel v obrazcu. Vsa dokumentacija se bo zbirala, vodila, uporabljala in varovala v skladu zakonom varovanju osebnih podatkov in GDPRjem.

V kolikor vloga ne bo pozitivno rešena (če dopolnitve ne bodo podane ali ne bodo prave), bo o tem vlagatelj obveščen. Imel bo možnost, da vlogo v skladu s pogoji ponovno vloži v naslednjem roku.

Potrdilo in naziv

Po pozitivno rešeni vlogi bo posameznik na naslov, ki ga bo navedel v obrazcu, v fizični obliki prejel potrdilo. Potrdilo je podpisano s strani predsednice komisije za izdajo potrdil in predsednice Slovente, žigosano z žigom Slovente ter ima zaporedno številko potrdila. Društvo Sloventa vodi register izdanih potrdil.

Posameznik, ki pridobi potrdilo o uspešno zaključeni stopnji izobraževanja iz TA, ne pridobi naziva transakcijski analitik. V kolikor ima podpisano pogodbo za opravljanje  CTA, lahko uporablja naziv Specializant transakcijske analize. V tem primeru, pridobi možnost, da se vpiše na seznam specializantov na spletni strani Slovente.

Društvo Sloventa posameznika, ki je pridobil potrdilo o zaključeni II. stopnji TA, povabi, da se včlani v društvo, v kolikor še ni član, in tako prispeva k razvoju in prepoznavnosti TAja v Sloveniji.

Strokovni odbor Sloventa

 

Izobraževanje iz Transakcijske analize (4 leta, začetek 17.10.2020)

Izobraževanje iz Transakcijske analize

Transakcijska analiza (TA) je svetovalni in psihoterapevtski pristop, ki vključuje teorijo osebnosti in komunikacije. Njene koncepte in principe dela uporabljamo na različnih področjih dela z ljudmi: v obravnavi psiholoških težav, v vzgoji in izobraževanju, svetovanju in na področju organizacijske psihologije.

Vsebina: izobraževanje vključuje spoznavanje teorije osebnosti in komunikacije. Ob razumevanju osnovnih teoretičnih TA konceptov udeleženci pridobivajo veščine spreminjanja osebnostnega funkcioniranja in medosebnih odnosov.

Potek: izobraževanje traja 4 leta in poteka v obliki enodnevnih delavnic enkrat mesečno ob sobotah. Posamezno srečanje traja od 9.00h do 15.00h. Delavnice vključujejo teorijo, vaje in delo na sebi. Prvi letnik, ki se zaključi z diplomo TA 101, obsega 12 delavnic, naslednji letniki pa 10 delavnic v posameznem študijskem letu. Možna je udeležba na prvi stopnji izobraževanja (1. letnik) ali celotno štiriletno izobraževanje, ki se zaključi z mednarodno diplomo (svetovanje ali psihoterapija)

Več o poteku, programu izobraževanja in možnosti pridobitve diplom: https://psihologinja.si/izobrazevanja/transakcijska-analiza-ta/

Začetek izobraževanja: sobota, 17.10.2020. Datumi delavnic za študijsko leto 2020/21 so objavljeni na spletni strani.

Komu je izobraževanje namenjeno?

 • ljudem različnih poklicnih profilov, ki pri svojem delu izvajajo svetovanje, psihoterapijo, vodenje timov, vzgojo in izobraževanje (psihologi, pedagogi, socialni delavci, sociologi, učitelji, zdravniki, pravniki, menedžerji in drugi),
 • ljudem, ki si želijo pridobiti psihološko znanje in veščine za osebnostni razvoj in komunikacijo z ljudmi.

 

Cena: 125 € / posamezna delavnica – v 1. letniku je plačilo sprotno, v naslednjih letnikih pa se plača letnik kot celota (možnost plačila na obroke).

Izvajalka izobraževanja:

Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije,

Učiteljica in supervizorka transakcijske analize (TSTA-P)

V izobraževanje so vključeni tudi gostujoči učitelji.

Lokacija: Persona – Center za psihološko svetovanje, Prušnikova ul. 55, Ljubljana Šentvid

Prijave in dodatne informacije: info@psihologinja.si ali 041 33 98 55

 

Vpis v izobraževanje iz transakcijsko-analitične psihoterapije

TA-202 vabilo (2019)

 

 

VABILO

 VPIS   V   IZOBRAŽEVANJE IZ TRANSAKCIJSKO-ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

šolsko leto 2019

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana sporoča, da vpisujemo novo generacijo v štiriletno izobraževanje iz transakcijsko-analitične psihoterapije (TA-202). Izobraževanje se bo pričelo januarja 2019. V treningu bodo sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki v okviru Evropske in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (EATA, ITAA).

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik je 25. oktober 2018. Za več informacij, prosim, poglejte priloženo zloženko: TA-202 vabilo (2019)

Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo dosegljivi na spodaj navedenih kontaktih.

Lep pozdrav!

Melita Košak, univ. dipl. psih.

Vodja projektov

———————————————————-

Inštitut za integrativno psihoterapijo

in svetovanje, Ljubljana

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Tel./fax: 01 511 10 29

GSM: 041 232 654 (prijave);

041 903 974 (dodatne informacije)

El- pošta: info@institut-ipsa.si

Spletna stran:  www.institut-ipsa.si

 

Psihologija anksioznosti – koncepti in veščine učinkovite obravnave anksioznih motenj – ciklus izobraževalnih delavnic

CIKLUS IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC: Psihologija anksioznosti – koncepti in veščine učinkovite obravnave anksioznih motenj

V Centru za psihološko svetovanje Persona pripravljamo ciklus osmih izobraževalnih delavnic za strokovnjake s področja mentalnega zdravja, ki želijo pridobiti veščine učinkovite obravnave anksioznih motenj. Delavnice bodo potekale enkrat mesečno ob sobotah od 9h do 14.30h. Cena posamezne delavnice je 125 €.

Datumi: 30.9.2017, 21.10.2017, 25.11.2017, 16.12.2017, 13.1.2018, 10.2.2018, 10.3.2018, 14.4.2018

PRIJAVNICA PA

Več informacij in prijave na info@psihologinja.si ali 041 33 98 55.

Program:

 1. delavnica:

09.00 – 10.00: Predavanje: Anksiozne motnje – skupni imenovalec. Splošni model anksioznih motenj. Temeljne postavke ACT.
10.00 – 10.10: odmor
10.10 -11.30: Teorija z vajami: Behaviorizem je še vedno živ. RF teorija (Relational Frame Theory)
11.30 – 11.45: odmor
11.45 – 12.45: Vaje: Kako in s kakšnim ciljem uporabljati čuječnost?
12.45 – 13.15: odmor
13.15 -14.30: Demonstracija dela s pacienti in supervizija primerov iz prakse.

 1. delavnica:

09.00 – 10.00:  Predavanje: Panična motnja – osnovne smernice za obravnavo. Strah pred izgubo nadzora in izogibanje. Koncept kognitivne defuzije.
10.00 – 10.10: odmor
10.10 -11.30: Teorija z vajami: Uporaba metafor
11.30 – 11.45: Vaje: Drugi načini kognitivne defuzije (opazovanje misli, prepevanje misli, risanje misli, smešni glasovi …). Možne pasti pri uporabi tehnik kognitivne defuzije.
12.45 – 13.15: odmor
13.15 – 14.30: Demonstracija dela s pacienti in supervizija primerov iz prakse.

 1. delavnica:

09.00 – 10.00:  Predavanje: Generalizirana anksioznost – osnovne smernice za obravnavo. Ruminacije in iskanje zagotovil.
10.00 – 10.10: odmor
10.10 -11.30: Teorija z vajami: Osnove teorij emocij.
11.30 – 11.45: odmor
11.45 – 12.45: Vaje: Patologizacija neprijetnih čustev v kulturi izobilja.
12.45 – 13.15: odmor
13.00 -14.30: Demonstracija dela s pacienti in supervizija primerov iz prakse.

 1. delavnica:

09.00 – 10.00: Predavanje: Obsesivno kompulzivna motnja – osnovne smernice za obravnavo. Nadzorovanje misli. Kompulzije in rituali.
10.00 – 10.10: odmor
10.10 -11.30: Teorija z vajami: Magija in kako z njo ravnati … Principi opuščanja kompulzij in ritualov.
11.30 – 11.45: odmor
11.45 – 12.45: Vaje: Načini sprejemanja neprijetnih čustev.
12.45 – 13.15: odmor
13.15 -14.30: Demonstracija dela s pacienti in supervizija primerov iz prakse.

 1. delavnica:

09.00 – 10.00: Predavanje: Socialna fobija – osnovne smernice za obravnavo. Samo-opazovanje. Trema in sram.
10.00 – 10.10: odmor
10.10 -11.30: Teorija z vajami: Problematičnost psihoterapevtskih konceptov samozavesti in samozaupanja.
11.30 – 11.45: odmor
11.45 – 12.45: Vaje: Razvijanje opazujočega in sočutnega dela sebe.
12.45 – 13.15: odmor
13.15 -14.30: Demonstracija dela s pacienti in supervizija primerov iz prakse.

 1. delavnica:

09.00 – 10.00: Predavanje: Posttravmatski stresni sindrom – osnovne smernice za obravnavo. Izogibanje podoživljanju travmatskih čustev. Načini izpostavljanja neprijetnim čustvom.
10.00 – 10.10: odmor
10.10 -11.30: Teorija z vajami: Osebnostne vrednote kot življenjski kompas.
11.30 – 11.45: odmor
11.45 – 12.45: Vaje: Uresničevanja življenjskih vrednot.
12.45 – 13.15: odmor
13.15 -14.30: Demonstracija dela s pacienti in supervizija primerov iz prakse.

 1. delavnica:

09.00 – 10.00: Predavanje: Psihološka ranljivost za razvoj anksioznih motenj in/ali depresije.
10.00 – 10.10: odmor
10.10 -11.30: Teorija z vajami: Spreminjanje prekomerno izraženih osebnostnih lastnosti.
11.30 – 11.45: odmor
11.45 – 12.45: Vaje: Temeljni principi de-identifikacije z omejujočimi deli sebe (Internal family systems model, Voice dialogue)
12.45 – 13.15: odmor
13.15 -14.30: Demonstracija dela s pacienti in supervizija primerov iz prakse.

 1. delavnica:

09.00 – 10.00: Predavanje: Kaj pravi znanost? Študije učinkovitosti ACT.
10.00 – 10.10: odmor
10.10 -11.30: Teorija z vajami: Manj govorjenja, več akcije.
11.30 – 11.45: odmor
– 12.45: Vaje: Konceptualizacija primerov in načrt obravnave.
12.45 – 13.15: odmor
13.15 -14.30: Demonstracija dela s pacienti in supervizija primerov iz prakse.

Izvajalki delavnic:
Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije
Nuša Klinar, univ.dipl. psihologinja

ŠTUDIJ INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE

Zlozenka – integrativna psihoterapija (2018)


VABILO

 ŠTUDIJ INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE

VPIS V PRVI LETNIK

2018

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana sporoča, da smo pričeli z zbiranjem prijav v štiriletno izobraževanje iz integrativne psihoterapije. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki vas zanima profesionalni trening iz psihoterapije, pa tudi tistim, ki se želite samo nadalje izobraževati in izpopolnjevati pri svojem delu. Izobraževanje bo zanimivo tudi za vse, ki imate izkušnje iz drugih psihoterapevtskih smeri in bi radi razširili svoje znanje. Študij se bo začel januarja 2018.

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik je 15. september 2017. Prijave pošljite na spodnji naslov ali pa se prijavite po elektronski pošti. Pri tem navedite vaše osnovne podatke (naslov, telefon, e-mail, izobrazba, interes za študij).

Za več informacij, prosim, poglejte priloženo zloženko.

Lep pozdrav!

Mag. Maša Žvelc, univ. dipl. psih.,
integrat. psihoterapevtka in supervizorka

———————————————————-

Inštitut za integrativno psihoterapijo
in svetovanje, Ljubljana
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel./fax: 01 511 10 29
GSM: 051 382 127
El- pošta: admin@institut-ipsa.si
www.institut-ipsa.si

Študij integrativne psihoterapije – vpis v prvi letnik 2018

Zlozenka – integrativna psihoterapija (2018)

 

 

VABILO

ŠTUDIJ INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE

VPIS V PRVI LETNIK

2018

 

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana sporoča, da smo pričeli z zbiranjem prijav v štiriletno izobraževanje iz integrativne psihoterapije. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki vas zanima profesionalni trening iz psihoterapije, pa tudi tistim, ki se želite samo nadalje izobraževati in izpopolnjevati pri svojem delu. Izobraževanje bo zanimivo tudi za vse, ki imate izkušnje iz drugih psihoterapevtskih smeri in bi radi razširili svoje znanje. Študij se bo začel januarja 2018.

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik je 15. september 2017. Prijave pošljite na spodnji naslov ali pa se prijavite po elektronski pošti. Pri tem navedite vaše osnovne podatke (naslov, telefon, e-mail, izobrazba, interes za študij).

Za več informacij, prosim, poglejte priloženo zloženko.

Lep pozdrav!

Mag. Maša Žvelc, univ. dipl. psih.,
integrat. psihoterapevtka in supervizorka

———————————————————-

Inštitut za integrativno psihoterapijo
in svetovanje, Ljubljana
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel./fax: 01 511 10 29
GSM: 051 382 127
El- pošta: admin@institut-ipsa.si
www.institut-ipsa.si

Usposabljanje za strokovni naziv v TA

Učitelji in supervizorji v transakcijski analizi

Transakcijska analiza je komunikacijska teorija in teorija osebnosti ter sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Usposabljanje za delo in pridobivanje certifikatov  v tem pristopu poteka je organizirano in sledi pravilom Evropske zveze za transakcijsko analizo EATA.

Pridobitev statusa učitelja in supervizorja v TA

Sloventa je članica EATE (Evropske zveze za transakcijsko analizo), ki je tudi članica EAP (Evropske zveze za psihoterapijo) in kot taka zavezana upoštevanju njihovih kriterijev za pridobitev različnih certifikatov. Lastnih kriterijev društvo Sloventa nima . Znotraj EATE in s tem društva Sloventa poznamo naslednje statuse učiteljev in supervizorjev:

TA-101 Inštruktor

 • lahko postane vsak, ki ima pridobljen izpit CTA (Certified Transactional Analyst) in je preko izvajanja TA-101 programa pod živo supervizijo enega od certificiranih učiteljev TA-ja zadostil vsem pogojem, da lahko izvaja TA-101 program. TA-101 program je samo osnovni program, namenjen komurkoli, ki se želi seznaniti z osnovami TA-ja. Zaključek tovrstnega programa ne prinaša udeležencem nikakršnega certifikata (minimalno število ur je 16), omogoča pa vstop v nadaljnje, specialistično izobraževanje iz TA-ja. V kolikor se TA-101 Inštruktor ne odloči, da pridobi status PTSTA ali TSTA, mora svoj status obnavljati vsakih pet let. V tem času pa mora biti vključen v redno supervizijo. Ure pod njegovim poučevanjem se ne štejejo kot ure naprednega izobraževanja iz TA.

PTSTA (Provisional Teacher and Supervisor of TA – Učitelj in supervizor transakcijske analize –začasni status)

 • Certificirani transakcijski analitik, ki ima željo, da bi svoje znanje prenašal na študente in supervizante, se lahko v roku enega leta po prejemu certifikata iz TA odloči, da bo nadaljeval svojo izobraževalno pot. Udeležiti se mora t.i. Delavnice za pridobitev potrdila za vodenje izobraževanja in/ali supervizij (TEW -Training Endorsment Workshop), ki traja tri dni. Pred tem mora poslati v pregled kurikulum izobraževanja, ki ga namerava izvajati, ter svoj lasten pogled na izobraževanje in supervizijo v TA, ki je vezan tudi na obstoječo literaturo. Na tridnevni delavnici v skupini predstavi kako izvaja supervizijo ter kako poučuje, poleg konkretnih priporočil za nadaljnje delo pa je seznanjen tudi s smernicami na področju izobraževanja in supervizije TA.
 • Ob pomoči svojega odgovornega supervizorja (TSTA) zadosti vsem priporočilom, ki jih je dobil na TEW in zatem lahko podpiše pogodbo z EATO ter postane PTSTA. S tem pridobi dovoljenje, da lahko prične izvajati nadaljevalni program TA-ja (iz smeri za katero se je specializiral že kot transakcijski analitik – psihoterapija/svetovanje/organizacijska/ izobraževalna smer). Ure, ki jih nudi svojim študentom, se študentom štejejo kot ure naprednega treninga iz TA (običajno se poimenujejo TA-202) in ure TA supervizije. Kopijo podpisane pogodbe oz. dopisa EATE iz katerega je razvidno, da ima oseba status PTSTA, oseba pošlje tudi na Slovento in Sloventa jo potem objavi na seznamu učiteljev in supervizorjev TA s statusom PTSTA. Oseba je tudi zavezana, da vse morebitne spremembe, povezane s tem statusom, javi na Slovento.
 •  PTSTA ima sedem let časa, da zadosti vsem kriterijem, da pristopi k izpitu za TSTA ali k izpitu za CTA učitelja. V tem času mora biti pod rednim supervizorstvom s strani TSTA (odgovornega supervizorja in ostalih TSTA-jev) in pridobiva potrebne izkušnje in ure. Redno enkrat letno morata oba z mentorjem napisati letno poročilo o njegovem napredku in priporočilih naprej. V kolikor PTSTA-ju v sedmih letih ne uspe pridobiti vseh potrebnih ur in izkušenj, lahko podaljša svoj status za nadaljnjih sedem let. V kolikor  ne pristopi k izpitu TSTA ali k izpitu za CTA učitelja in ga pozitivno zagovarja, izgubi ta status in s tem možnost izobraževanja in superviziranja študentov v naprednem treningu iz TA.  Tudi o podaljšanju  ali prekinitvi statusa je oseba zavezana obvestiti Slovento.

TSTA (Učitelj in supervizor  TA)/CTA učitelj

 • Najkasneje sedem let (s podaljšanjem 14 let) od pridobitve statusa PTSTA lahko oseba pristopi k ustnemu izpitu za TSTA (ali samo TTA – učitelj transakcijske analize ali STA – supervizor transakcijske analize, v kolikor se odloči, da bo samo supervizor ali samo učitelj) ali gre za CTA učitelja.
 • Ustni izpit za TSTA se opravi pred mednarodno komisijo, ki jo postavi EATA ali ITAA (Mednarodna zveza za TA) in je sestavljen iz štirih delov: teorija, etika, poučevanje in supervizija; za CTA učitelja pa traja tri dni s podobno strukturo kot TEW
 • Predpogoji: CTA, izpolnjen TEW, dogovor za PTSTA/CTA učitelja, vsaj 90 ur izobraževanja iz področja za katerega se prijavlja na izpit, vsaj 5krat bil član izpitne komisije na treh različnih krajih v času svoje  PTSTA pogodbe, popravil vsaj dva CTA pisna izpita, imeti mora tri priporočilna pisma s strani treh TSTA, ki so ga opazovali pri delu. Spodaj so navedeni posebni pogoji za TSTA, nekoliko manj ur se zahteva za CTA učitelja.
  • Za učitelja:
  • Vsaj 300 ur poučevanja TA, znotraj tega vsaj 45 ur, ki so bile supervizirane, od tega vsaj 20 ur »žive« supervizije
  • »živa« supervizija prvega TA-101
  • 100 ur dodatnega izobraževanja
  • Vsaj 12 ur aktivne udeležbe na konferencah ali profesionalnih srečanjih, 6 od tega na nacionalnem ali mednarodnem nivoju
  • Za supervizorja:
  • Vsaj 500 ur izvedbe supervizije (individualne ali skupinske)
  • Minimalno 40 ur supervizije z vsaj dvema supervizantoma
  • Vsaj 50 ur supervizije supervizije, od tega vsaj polovica »žive«

TSTA-ji lahko izobražujejo in supervizirajo TA na vseh nivojih (od začetnega programa TA-101, naprednega programa TA-202 in programe, v katere so vključeni PTSTA-ji), medtem ko CTA učitelji lahko izobražujejo na nivoju začetnega TA-101 programa in napredni program TA-202.

Ali lahko usposabljanje iz TA izvajajo učitelji samostojno ali morajo predložiti program? Kdo nadzoruje njihovo delo? Ali so kriteriji za pridobitev diplome za vse edukante enaki, ne glede na učitelja? Ali učitelji lahko sami izdajajo diplome?

Kot omenjeno zgoraj, samo PTSTAji, TSTAji in CTA učitelji lahko izvajajo izobraževanje iz TAja. Vsakdo, ki prične izvajati edukacijo iz TA, pripravi kurikulum, ki je pregledan s strani TSTAjev, vključenih v delavnico TEW, samo izvajanje pa naj bi bilo tudi supervizirano v letih do izpita za TSTA ali CTA učitelja.

Ko se nekdo odloči, da bo pričel izvajati izobraževanje iz TA-ja, je pomembno, da ga prične izvajati iz smeri za katero je specializiran (že omenjene štiri smeri) ter da izobraževanje prilagodi glede na nacionalne predpise (v primeru smeri psihoterapija torej potrebuje upoštevati merila, ki jih določa SKZP, v primeru sprejetega zakona, bo potrebno programe prilagoditi tudi zakonodaji).

EATA in s tem Sloventa v osnovi ne predpisujeta enotnega kurikuluma, vsak učitelj ali inštitut, šola tako lahko sam odloči vsebino, obliko, stil kurikuluma – pri tem pa mora upoštevati osnovne zahteve EATE in nacionalne zahteve. Pomembno je, da učitelj zasnuje program tako, da bodo študentje lahko pridobili osnovne osebne in profesionalne kompetence, ki so zahtevane s strani EATE (glej Handbook na spletni strani EATE, prevod Eatinega priročnika pa je na spletni strani društva Sloventa http://www.sloventa.si/ ) in hkrati zadostili tem pogojem. Pri tem naj bi bili tudi študentje aktivno udeleženi v plan svojega izobraževanja in prevzeli svoj del odgovornosti za profesionalni razvoj in izobraževalni proces. Pomembno je, da pred samim začetkom študija pridobi vse potrebne informacije o zaključku študija in morebitnih dodatnih pogojih.

Ne glede na to kakšen študij ponuja določen učitelj, šola ali inštitut, ob zaključku študija študent ne dobi avtomatsko certifikata transakcijske analize (določene smeri za katero se je šolal). Seveda lahko pridobi potrdilo o opravljenih urah in ostalih obveznostih, ki jih je opravil tekom študija, nekateri učitelji izdajajo tudi svoje certifikate, vendar ti ne omogočajo pridobitve naziva transakcijski analitik. Za pridobitev certifikata je znotraj EATE odgovorna komisija za certificiranje COC, ki tudi večkrat letno organizira izpite na različnih mestih v Evropi. Organizira jih tudi Svetovna organizacija za TA – ITAA,  obe organizaciji pa se medsebojno priznavata. Šele ko je kandidat pozitivno ocenjen na pisnem in ustnem delu izpita, ki ga organizira COC, se lahko naziva z imenom Certificirani transakcijski analitik (določene smeri) in pridobi tudi certifikat s strani COC s katerim to dokazuje. Praksa kaže, da študentje nekje v povprečju potrebujejo 6 do 8 let, da zberejo vse potrebne ure in so dovolj kompetentni (za opis kompetenc glej Eatin priročnik), da lahko pristopijo k izpitu (v povprečju nekje 2 do 4 leta po zaključku TA-202 študija). Kriteriji za pridobitev CTA so torej enaki za vse edukante, ne glede na učitelja.

Zahteve za pristop k CTA izpitu:

 • + izpolnjene nacionalne zahteve (glej pogoje SKZP kadar gre za smer psihoterapije!)
 • + opravljen TA-101
 • + podpisana pogodba z EATO
 • + prepoznanje s strani odgovornega supervizorja, da ima študent vse potrebne kompetence za pristop k izpitu
 • + opravljenih 2000 ur od tega:
 • 750 ur dela s klienti, od tega 500 po načelih TA
 • 600 ur profesionalnega treninga, od tega 300 znotraj TA
 • 150 ur supervizije, od tega 75 ur s PTSTA; CTA učiteljem ali TSTA, ki je član EATE; ITAA ali FTAA, 40 od tega z odgovornim  supervizorjem
 • 500 dodatnih ur profesionalnega razvoja (v skladu z dogovorom z odgovornim supervizorjem in nacionalnimi zahtevami – npr. osebna terapija, praksa v psihiatriji…)

Glede na povpraševanje kolegice glede posebnih certifikatov o zaključku študija, bi prosili, če ji posredujete zgornje pojasnilo.  Iz njenega dopisa je razvidno, da razmišlja o vpisu na študij, ki je svetovalne smeri, ne psihoterapevtske. Znotraj TA-ja imamo štiri smeri študija – izobraževalno, organizacijsko, svetovalno in psihoterapevtsko. Običajno študentje pridobijo certifikat iz tiste smeri za katero so se šolali, razen v primeru, da pridobijo dodatne izobraževalne ure  ter ure dela s klienti in supervizije iz druge smeri. Predlagamo, da se kolegica z učiteljico predhodno posvetuje in pridobi potrebne informacije ali in na kakšen način bo lahko pristopila k mednarodnemu izpitu iz psihoterapije, v kolikor jo ta smer bolj zanima. Po opravljeni CTA diplomi, ki jo bo opravljala v okviru EATE ali ITAA,  bo lahko zaprosila za Slovensko diplomo iz psihoterapije v okviru SKZP, po treh letih pa še za Evropsko diplomo iz psihoterapije v okviru EAP.

Pripravila:

Barbara Repinc Zupančič, CTA (P), PTSTA (P)
Članica komisije za certificiranje COC v EATI

Ljubljana, oktober 2016

Strokovni nazivi v TA

S prevodom Eatinega priročnika (najdete ga na naši  spletni strani http://www.sloventa.si/)  je prišel čas, da tudi v naši praksi poenotimo strokovne nazive na področju transakcijske analize! Nedorečeno je bilo predvsem poimenovanje študentov transakcijske analize:  kdo je lahko specializant in kdo ne, kdo  in kako lahko oglaša svoje, zlasti psihoterapevtske storitve.

Strokovni odbor društva Sloventa je 9.9. 2016 v zvezi s tem sprejel sklep o poimenovanju študentov TA (SKLEP), ki se glasi:

V okviru društva Sloventa se lahko člani društva poimenujejo z nazivom specializant TA v kolikor imajo podpisano z EATO pogodbo za CTA izpit.

Vsi člani, ki so trenutno na spletni strani društva  Sloventa navedeni kot specializanti TA, pa pogodbe z EATO nimajo podpisane, so povabljeni, da najkasneje do 31.12.2016 svoj status uredijo, sicer bodo s seznama specializantov odstranjeni. Takoj, ko bodo svoj status uredili, pa bodo seveda nanj ponovno uvrščeni.

Vse študente transakcijske analize, ki ste sedaj objavljeni na spletni strani in še nimate sklenjene pogodbe z Eato, pozivamo, da to pogodbo sklenete čim prej, učitelje in supervizorje pa prosimo, da študente  k temu spodbujajo in jim pomagajo. V kolikor glavni  supervizor meni, da študent še ni  dovolj pripravljen za CTA izpit,  ga na spletni strani društva ne moremo oglašati. Pogodbo z Eato se sklene najmanj 1 leto pred izpitom, izpit je potrebno opraviti v  5 letih, potem  je pogodbo možno obnoviti. Zato svetujemo vsem študentom, ki pogodbe še nimajo, so pa že »primerni« za opravljanje terapvtskega ali svetovalnega dela na področju TA, da čim prej sklenejo pogodbo in naredijo odločen korak na poti svojega kariernega razvoja!

Priloga sklepa so tudi vsa strokovna poimenovanja v TA:

 1. Certificirani transakcijski analitiki lahko imajo naslednje nazive:
 • certificirani transakcijski analitik (svetovanje): CTA-S
 • certificirani transakcijski analitik (izobraževanje): CTA-I
 • certificirani transakcijski analitik (področje dela z organizacijami: CTA O in
 • certificirani transakcijski analitik (psihoterapija): CTA-P
 1. Certificirani transakcijski analitiki, ki so usposobljeni za poučevanje in/ali supervizijo v TA, ali se  izobražujejo za ta naziv, imajo lahko naslednje nazive:
 • učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA),
 • CTA učitelj in
 • učitelj in supervizor transakcijske analize (PTSTA – začasni status).

(za kratico se doda ustrezno področje S, I, O, ali P).

 1. Študenti transakcijske analize:
 • Študent transakcijske analize: kdor se izobražuje v TA na eni od šol ali pri učitelju transakcijske analize in (še) nima sklenjene pogodbe za CTA z EATO ali ITAA
 • Specializant transakcijske analize: študent, ki ima sklenjeno pogodbo z Eato ali ITAA o pripravi na izpit CTA.

Poleg tega smo pripravili tudi predstavitev pridobivanja teh nazivov, iz katerega je razviden postopek strokovnega razvoja na področju TA, vključno s tem, kakšna dokazila lahko učitelji TA izdajajo.

 

 

 

 

Judita Bagon

Tajnica društva Sloventa

http://www.sloventa.si/

Transakcijska analiza na kratko

Transakcijska analiza (TA)

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti kot tudi sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Je psihološka in socialna teorija osebnostne spremembe in predstavlja celovit znanstveno-humanistični pristop. Njen utemeljitelj je bil ameriški psihiater Eric Berne. (Definicija ITAA).

TA lahko opredelimo kot:

teorijo komunikacije, teorijo in prakso, katere cilj je doseganje osebnostnih sprememb, temelji na eksistencialističnih in humanističnih filozofsko-antropoloških izhodiščih.

TA kot psihoterapija
TA kot psihoterapija je dogovorna oblika za doseganje želenih osebnostnih sprememb v mišljenju, čustvovanju in obnašanju. Izhaja iz:

 • izvirne teorije osebnosti – stukturalnih in funkcionalnih modelov, katerih osnova so ego stanja (stanja jaza),
 • strukturalnih, funkcionalnih in drugih modelov v okviru TA-psihopatologije,
 • teorije motivacije.