Članarina v Društvu Sloventa

ČLANARINA DRUŠTVA SLOVENTA ZA LETI 2020 in 2021

Višina članarine za leto 2020 in 2021 znaša:

 1. za člane brez TA naziva:                                                                        40 EUR
 2. za člane s pogodbo z EATO/ITAA  za CTA in
  certificirane terapevte (CTA):                                                                50 EU
 3. za PTSTA/CTA učitelje in TSTA:                                                             85 EUR
 4. za člane SINTE in drugih sorodnih org. – brez TA naziva                      20 EUR
 5. za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom
  je članarina:
  za člane s pogodbo z EATO/ITAA za CTA:                                            50 EUR
  za PTSTA/CTA učitelje in TSTA                                                              85 EUR.

 Letno članarino vplačate na transakcijski račun društva Sloventa:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:       LJBASI2X (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Članarina za leto…  IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik: Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Skupščina društva Sloventa 2019

VABILO na skupščino14.3.2019

Zapisnik skupščine 2019
Priloge:
Lista prisotnosti skupščina 2019
– Priloga 1:   Finančno poročilo društva Sloventa 2018
– Priloga 1a: Poročilo Nadzornega odbora 2019
– Priloga 2:  Poročilo predsednice o delu društva 2018
– Priloga 3:  Porocilo delegata EATE marec 2019 Ana
– Priloga 4:  Program dela društva 2019/2010
– Priloga 5:  Finančni načrt za 2019

 

 

Skupščina 2018

Dne 4.4.2018 je bila redna letna in volilna skupščina društva Sloventa

Zapisnik skupščine: Zapisnik skupščine 2018

Skuščina društva Sloventa 2018

VABILO
VABILO na skupščino 4-4-2018

vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v sredo  4. 4. 2018 s pričetkom ob 18.30 uri v  prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Imenovanje delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika
 3. Sprejetje dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
 5. Zaključni račun za leto 2017:
  1. Predstavitev zaključnega računa za leto 2017 (Judita Bagon)
   Priloga: Finančno poročilo društva Sloventa 2017
  2. Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Jože Vukčevič)
  3. Potrditev zaključnega računa za leto 2017
 6. Poročila o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik)
 7. Program dela društva v letu 2018 (Slavica Ravnik)
 8. Finančni načrt za leto 2018 in določitev višine članarine za leto 2018 Finančni načrt Slovente za leto 2018
 9. Volitve v organe društva za obdobje 2018-20122
  1.  Poročilo volilne komisije    Zapisnik Kandidacijske komisije 2018
  2. Program predsedniške kandidatke 2018-20122 Program predsedniške kandidatke Sloventa 2018-2022
  3. Predlog članov delovnih teles:Lista kandidatov Slavice Ravnik 2018-20122
  4. Izvolitev predsednika
  5. Izvolitev podpredsednika
  6. Izvolitev članov IO
  7. Izvolitev članov NO
  8. Izvolitev članov Častnega razsodišča
 10. Izvolitev novih članov Strokovnega odbora (strokovni naziv CTA so pridobile Mateja Škorc, Nevenka Nakrst in Ines Paravan) Imenovanje nove članice Člani Strokovnega odbora 2018
 11. Izstop iz društva: na lastno željo sta izstopili Katja Jankovič in Mateja Miklič
 12. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov (judita.bagon@t-2.net)

V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

Slavica Ravnik
predsednica

Razpis volitev v delovna telesa društva Sloventa 2018-2022

Spoštovane kolegice in kolegi,

V mesecu marcu 2018 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku društva, podpredsedniku ter članom delovnih teles društva.
Opis postopka, pogoji  in naloge so opisani v priloženih datotekah:

Sloventa_RAZPIS VOLITEV 2018-20122

Obrazec 1 Predlogi oz podpora člana h kandidaturi

Obrazec 2 Pisno soglasje h kandidaturi

S svojimi kandidaturami ste dobrodošli tudi mlajši kolegi, ki ste še v procesu izobraževanja da prispevate svoje znanje in ideje v korist večje prepoznavnosti transakcijsko analitičnega ( TA ) pristopa v slovenskem prostoru.

Prepoznavnost transakcijske analize v našem prostoru ni samoumevna, saj se na področju psihološke pomoči ljudem pojavljajo in že obstajajo mnogoteri pristopi, ki pa žal med seboj lahko delujejo izključujoče.

Samo z našo dobro voljo, angažiranostjo in zavedanjem, kako pomembno je utrjevati legitimnost transakcijske analize, bomo lahko v tem prostoru ostali in obstali kot strokovna entiteta.

Dobrodošli, skupaj bo lažje, bolj učinkovito in bolj zanimivo!

S spoštovanjem

Slavica Ravnik
Predsednica društva Sloventa

Letna skupščina društva 2017

Redna letna skupščina društva Sloventa je bila v četrtek, 23.3.2017 v prostorih Persone na Prušnikovi 55.

ZapisnikZapisnik skupščine 2017  in    Lista prisotnosti 2017  

Priloge:
– Priloga 1. Finančno poročilo 2016 Finančno poročilo 2016
– Priloga 2. Poročilo o delu društva 2016  Poročilo o delu društva v 2016
– Priloga 3. Program dela društva 2017 Program dela društva za leto 2017
– Priloga 4. Finančni načrt 2017 in določitev članarine 2017 Finančni načrt za 2017
– Priloga 5. Spremembe statuta društva Sloventa Sprememba Statuta marec 2017
– Priloga 6. Čistopis statuta društva Sloventa Statut Slovente – čistopis marec 2017

 

Plačilo članarine za leto 2018

Članarina v društvu Sloventa za leto 2018

Članarina za leto 2018 je enaka kot je bila za leto 2017.

Višina članarine za Slovento za leto 2018 (iz katere se plačuje članarino posameznih članov EATI), je:
– za člane brez naziva:  40 EUR (od tega EATI 7 EUR)
– za člane z dogovorom z EATO o usposabljanju in certificirane terapevte (CTA):  50 EUR (od tega EATI 28 EUR)
– za PTSTA/CTA učitelje in TSTA-je:  85 EUR (od tega EATI 85 EUR)
– za člane SINTE in drugih sorodnih org. brez naziva:    20 EUR

V skladu s 4. odstavkom 9. člena Statuta društva (z dne 20.3.2014) se s sklepom skupščine članom brez naziva, ki so vključeni v sorodna društva in tam plačajo članarino, odobri pravico do znižane članarine, to je polovični znesek, ki sicer velja za člane brez naziva, torej 20 EUR. Vsi drugi člani Sinte in morebitnih drugih sorodnih organizacij, plačajo enako kot redni člani Slovente: člani z dogovorom z EATO o usposabljanju in certificirani terapevti (CTA): 50 EU, PTSTA/CTA učitelji in TSTA-ji: 85 EUR.

Letno članarino   člani vplačajo na Transakcijski račun društva Sloventa
IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657, bic banke: LJBASI2X (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR,
namen plačila: Članarina 2018 IME PRIIMEK
referenca 99.
naziv prejemnika: Društvo Sloventa,
naslov prejemnika:  Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Izvršni odbor je 11.6.2014 sklenil, da novi člani plačajo ob vpisu sorazmerni delež članarine.
Članarina se plačuje do 5.3. vsako leto, novi člani, ki se vključijo kasneje, sredi leta, pa plačajo le sorazmerni del, za vsak mesec 1/12 predvidene članarine.