CTA izpiti v Ljubljani, 10. in 11. junij 2022 in podelitev statusa zaslužni član društva Slavici Ravnik

Izvedba CTA  izpitov v Ljubljani

V petek 10. in soboto 11. junija 2022 potekajo Eatini mednarodni CTA izpiti v Ljubljani. Na slovesnosti ob podelitvi CTA certifikatov bo društvo Sloventa slavnostno podelilo status zaslužne članice društva svoji nekdanji predsednici Slavici Ravnik. Prireditev bo potekala v soboto od 15:30 do 16:30 v prostorih M-hotela v ljubljani.

Izpitov CTA se bo udeležilo 6 kandidatk, 16 spraševalk, 4 prevajalke, 2 supervizorki in predstavnica EATE. Vse izhajajo iz različnih evropskih držav. Glavna organizatorka izpitov v Ljubljani in predstavnica Slovente za izvedbo tega izpita v okviru EATE, je Barbara Repinc Zupančič. Da bo vse gladko potekalo, ji pomaga 7 organizatork in glasbenica, ki bo obogatila slavnostni dogodek.

Posebna gostja je Slavica Ravnik, ki ji je društvo Sloventa na svoji skupščini 2022 podelilo status zaslužne članice društva. Slavica Ravnik je bila predsednica društva v obdobju 2013-2021.  Leta 2013 je bilo društvo v krizi, Slavica pa ga je s svojo skupino dvignila do današnjega stanja, ko je 97 članov dobilo posebno čast organizirati CTA izpite za EATO. Več v obrazložitvi Slavica Ravnik- zaslužna članica društva Sloventa

 

Redna letna in volilna skupščina 2022

Zapisnik e-skupscine 2022

_______________________________________________

VABILO na e-skupščino 2022
GRADIVA
– Gradivo št. 1: Zapisnik letne e-skupščine 2021
– Gradivo št. 2: Finančno poročilo 2021
– Gradivo št. 3: Nadzorni obdor 2022
– Gradivo št. 4: Poročilo o delu društva v letu 2021
– Gradivo št. 5: Poročilo o delu strokovnega odbora 2021
– Gradivo št. 6: Poročilo o delu delegata Slovente v EATA v letu 2021
– Grdaivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026
– Gradivo št. 8: 8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,  8b: Vizija društva 2022 – 2026,  8c: Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles 2022 – 2026
– Gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora
– Gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI
– Gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica Ravnik
– Gradivo št. 12: Program dela društva 2022
–  Gradivo št. 13: Finančni načrt 2022
– Gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov – predlog 

VABILO
Spoštovane kolegice in kolegi!

V skladu z 20. členom statuta društva za transakcijsko analizo – Sloventa
sklicujem redno letno in volilno e-skupščino,
ki bo potekala na elektronski način
od 13. 4. 2022 do 14. 4. 2022.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2021
(gradivo št. 1: Zapisnik letne e-skupščine 2021)

2. Zaključni račun za leto 2021:
– Finančno poročilo 2021 (gradivo št. 2: Finančno poročilo 2021)
– Poročilo predsednika Nadzornega odbora (gradivo št. 3: Nadzorni obdor 2022)

3. Poročila o delu društva:
– Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu (gradivo št. 4: Poročilo o delu društva v letu 2021)
– Poročilo o delu strokovnega odbora (gradivo št. 5: Poročilo o delu strokovnega odbora 2021)
– Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2021 (gradivo št. 6)

4. Volitve v organe društva za obdobje 2022 – 2026:
a. Poročilo kandidacijske komisije (gradivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026)
b. Predstavitev predsedniške kandidatke in liste članov delovnih teles (gradivo št. 8:
8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,  8b: Vizija društva 2022 – 2026,  8c: Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles 2022 – 2026
c. Izvolitev predsednice
d. Potrditev kandidacijske liste članov delovnih teles društva Sloventa

5. Razrešitev dosedanjih članov delovnih teles

6. Imenovanje članov strokovnega odbora (gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora)

7. Imenovanje predstavnika Slovente v EATI (gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI)

8. Podelitev naziva zaslužni član društva Slavici Ravnik (gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica Ravnik)

9. Program dela društva za leto 2022 (gradivo št. 12: Program dela društva 2022)

10. Finančni načrt za leto 2022 in določitev višine članarine za leto 2023 (gradivo št. 13: Finančni načrt 2022)

11. Sprejem Pravilnika o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentiranega gradiva
društva Sloventa (gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov – predlog

12. Razno

Do gradiv dostopate prek povezav v vabilu ter na naši spletni strani: www.sloventa.si. Pripombe na
gradiva posredujte do 10. 4. 2022 na obvestila@sloventa.si do 16. ure.

Glasovanje bo potekalo med 13. 4. 2022 in 14. 4. 2022, z oddajo elektronske glasovnice, ki jo
boste prejeli 12. 4. 2022 na vaš e-naslov.

Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 14. 4. 2022 do 18. ure.

Skupščina je sklepčna, če svoje glasove odda polovica od 96 evidentiranih članov na dan 2. 4. 2022,
kar šteje 48 članov. Posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih
glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam.

Predsednica
Maja Sedmak Cvelbar

Ljubljana, 2. 4. 2022

 

Razpis volitev v organe društva Sloventa za obdobje 2022-2026

V mesecu marcu 2022 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku društva, podpredsedniku ter članom delovnih teles društva Sloventa.
Opis postopka volitev v organe društva, pogoji in naloge so opisani v priloženih datotekah.

Dobrodošli vsi, ki ste pripravljeni sodelovati in sooblikovati delovanje društva!
Vaše prijave pričakujemo do vključno 24.3.2022 !

Razpis volitev 2022-2026  
Obrazec za kandidaturo
Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles
Predlog kandidata za predsednika društva 2022-2026
Predlog kandidata za podpredsednika društva 2022-2026

Predlog kandidata za člane izvršnega odbora 2022-2026

RAZPIS VOLITEV DRUŠTVA SLOVENTA ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026

Izvršni odbor društva Sloventa je na seji 24.2.2022 sprejel sklep o začetku postopka pridobivanja kandidatov za funkcije in organe društva Sloventa 2022 – 2026. Za izvedbo volitev je imenoval Kandidacijsko komisijo v sestavi: predsednica Vida Mlakar, podpredsednica Anja Mihevc, članica Judita Bagon.

Na podlagi Statuta društva Sloventa o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev  v volilnem  letu 2022, Kandidacijska komisija razglaša

RAZPIS VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA

 

 1. RAZPISANE FUNKCIJE
 •  Predsednik

Kandidat za predsednika društva je lahko vsak polnoleten član, ki ima strokovne  (CTA, TSTA, PTSTA)  in vodstvene sposobnosti za vodenje društva.  Kandidata za predsednika (mandatarja) lahko predlaga skupina petih (5) članov društva.

Predsednika izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Podpredsednik

Kandidat za podpredsednika  društva je lahko vsak polnoleten član, ki ima strokovne in vodstvene sposobnosti za to mesto.  Kandidata za podpredsednika lahko predlaga predsednik (mandatar) društva ali skupina petih (5) članov društva. Podpredsednika izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Član izvršnega odbora

Člane izvršnega odbora predlaga kandidat za predsednika društva (mandatar).  6-članski izvršni odbor sestavljajo predsednik društva, podpredsednik in štirje člani. Kandidati za člane izvršnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v izvršnem odboru zastopani vsi cilji in dejavnosti društva.

Posamezni člani lahko nastopijo na listah različnih mandatarjev– kandidatov za predsednika.

Izvršni odbor kot celotno listo izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora

Kandidat za predsednika in kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut Društva.Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.

 • Predsednik in dva člana Častnega razsodišča

Kandidati za predsednika in kandidati za člane častnega razsodišča (v nadaljevanju ČR), morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog, ki jih določa Statut Društva. Člani ČR med seboj izvolijo predsednika in so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored. Člani ČR v času trajanja mandata ne smejo opravljati funkcije predsednika društva.

 1. KANDIDACIJSKI POSTOPEK

 2.1 POSTOPEK KANDIDIRANJA

Kandidira lahko vsak član društva, ki v skladu z določili tega razpisa vloži popolno kandidaturo, je polnoleten in ima plačano članarino za tekoče leto. Ob vložitvi predlogov mora vsak pridobiti tudi soglasje člana, ki ga predlaga.

Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo do roka, določenega v razpisu. S soglasjem se kandidat zavezuje, da bo odgovorno in vestno izpolnjeval funkcijo, za katero kandidira.

Kandidat, ki od svoje kandidature odstopi, predloži kandidacijski komisiji pisno odstopno izjavo, najkasneje 10 dni pred izvolitvijo na posamezno funkcijo.

Mandat funkcionarjev in članov organov društva je 4 leta in traja za mandatno obdobje 2022-2026.


2.2  PREDLAGATELJI  KANDIDATOV

Kandidate za predsednika Društva lahko predlaga skupina najmanj 5 članov društva.

Kandidate za podpredsednika lahko predlaga kandidat za predsednika (mandatar) ali skupina 5  članov društva.

Kandidate za člane izvršnega odbora predlaga kandidat za predsednika (mandatar) v  skladu s Statutom društva.

Kandidate za člane nadzornega odbora in častnega razsodišča lahko predlaga vsak član društva skladno z določil Statuta društva.


2.3 PREDSTAVITEV KANDIDATOV

Kandidat za predsednika mora predstaviti vizijo delovanja društva za mandatno obdobje 2022-2026, ter načrt izvedbe programa društva.

Zaželeno je, da kandidat za predsednika društva predstavi tudi kandidate za podpredsednika in člane Izvršnega odbora.

Predstavite kandidatov se lahko opravijo na seji skupščine društva oziroma posredujejo po elektronski pošti (do) dva dni pred rokom za volitve.

2.4 POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE

Kandidat mora kandidacijski komisiji posredovati:

 • listino, s katero vlaga kandidaturo in mora vsebovati:
  • navedbo funkcije, za katero kandidira
  • osebne podatke kandidata (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov bivališča)
  • navedbo preteklih in trenutnih funkcij ter kvalifikacije kandidata v društvu ali na drugem sorodnem področju
  • opis aktivnosti kandidata v društvu
  • utemeljitev kandidature
  • kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije, za katero kandidira
 • kandidacijski listini mora biti priložena podpisana izjava kandidata, s katero pristaja na kandidaturo. Podpisana izjava ni potrebna, kadar je vlagatelj kandidacijske listine hkrati kandidat in je podpisal listino
 • kandidacijska listina se s prilogami pošlje na e-naslov društva: obvestila@sloventa.si, najkasneje do 24.3.2022.
 • Vse nepopolne ali nepravočasno prispel vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

Obrazec za pisno soglasje h kandidaturi in obrazec predlogov oz. podpore člana h kandidaturi so v prilogah, lahko pa jih dobite tudi na spletni strani društva  http://www.sloventa.si/

Člani  kandidacijske komisije bodo po prejetju vlog stopili v stik z vsakim od prijavljenih kandidatov.

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na e-naslovu: obvestila@sloventa.si

 

Ljubljana, 14.3.2022

Predsednica volilne komisije
Vida Mlakar

 

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Priloge:

– obrazec za kandidaturo: Obrazec za kandidaturo

– predlog liste kandidatov za člane delovnih teles Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles

– predlog kandidata za predsednika društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za predsednika društva 2022-2026

– predlog kandidata za podpredsednika društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za podpredsednika društva 2022-2026

– predlog kandidata za člane izvršnega odbora  društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za člane izvršnega odbora 2022-2026

 

 

Sklop treh online delavnic s Cathy McQuaid (UK)

Lepo vabljeni na sklop treh online delavnic s Cathy McQuaid (UK).

ABC žalovanja – 8. marec; Graditi vzdržljivost – 9. marec; Izguba kot transformacija – 10. marec. Dr Cathy McQuaid TSTA(P) je žalujoči starš. Je tudi učiteljica, supervizorka, svetovalka učne psihoterapija in raziskovalka. 


Prijavnica:kot član Društva Sloventa, 1 dan - 10 EUR, 3 dni - 25 EURnisem član društva, 1 dan - 20 EUR, 3 dni - 55 EUR


8. strokovno srečanje: OD NASILJA K DOSTOJANSTVU

English


Program strokovnega srečanja 2022

Prijavnica

S strokovnim srečanjem želimo osvetliti psihološke vidike povečanega nasilja. Želimo predstaviti izkušnje in dobre prakse preprečevanja in zmanjševanja nasilja. Na epidemijo nasilja želimo pogledati iz različnih perspektiv od družbene do individualne. Zanima nas kako se strokovnjaki iz različnih smeri (izobraževanja, svetovanja, organizacij, psihoterapevti) spoprijemajo z različnimi vrstami nasilja ter kako opolnomočiti človeka, da najde svoje dostojanstvo.

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI II. STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

1. Postopek pridobitve potrdila II stopnje
2. Priloga k postopku_Opis pogojev
3. Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje
4. Priloga k Vlogi_Priporočilo mentorja

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI 2.STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

Zakaj potreba po potrdilu

Za študente TAja v Sloveniji je proces certificiranja jasno določen s standardi, ki jih predpisujeta EATA in ITAA. Standardi določajo, pogoje za pridobitev certifikata o I. stopnji izobraževanja iz TAja, torej t.i. TA-101 ter postopek pridobitve naziva certificirani transakcijski analitik (CTA). Vmesna stopnja ni določena, kljub temu, da študentje v tem času opravijo veliko ur izobraževanja in prakse.

Ugotavlja se, da je zlasti proces za pridobitev CTAja za mnoge študente zelo zahteven, tako strokovno, časovno kot finančno. Zato se mnogi ne odločijo, da bi svoj proces izobraževanja zaključili na tak način, kljub temu pa TA znanje pri svojem delu zelo uspešno in kompetentno uporabljajo.

Pogosto brez določenega potrdila o znanju specializanti/edukanti v procesu zaposlovanja ne morejo dokazati svojih kompetenc. Ob tem določeni učitelji, ki poučujejo v Sloveniji, izdajajo svoja lastna potrdila, kar vnaša dodatno vprašanje o tem, kdo se lahko naziva z nazivom transakcijski analitik. V zadnjih letih smo lahko tudi opazili, da se študenti pogosto razvrščajo  in identificirajo z inštitutom iz katerega prihajajo.

To nas je vodilo, da smo kot  nacionalno društvo za transakcijsko analizo Slovenije  – SLOVENTA  pripravili potrdilo o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz transakcijske analize. Potrdilo je pripravljeno v soglasju vseh učiteljev inštitutov, ki v Sloveniji izvajajo TA izobraževanje in pomeni poenotenje standardov vseh šol. Leta 2018 smo tedanje učitelje TAja v Sloveniji zaprosili za njihova mnenja, naredili primerjavo njihovih šolskih programov  ter na podlagi tega dosegli soglasje glede pogojev za izdajo tovrstnega potrdila.

Kdo lahko zaprosi za potrdilo

Za potrdilo lahko zaprosi posameznik, ki je:

 • bil udeležen izobraževanja iz TA v okviru ene ali več izbranih šol v obsegu najmanj 300 ur teoretičnega izobraževanja,
 • opravil najmanj 150 ur praktičnega dela,
 • svoje delo superviziral v obsegu najmanj 50-ih ur supervizije,
 • bil vključen v osebno terapijo v obsegu najmanj 50 ur,
 • ima izpolnjeno priporočilo s strani svojega mentorja in
 • je član društva Sloventa ali je plačal prispevek za obravnavo vloge v višini letne društvene članarine (če ni član društva).

Glej priloga k postopku: Opis pogojev

Kandidate prosimo, da nam pošljejo obrazce in dokazila po elektronski pošti na naslov obvestila@sloventa.si, prilogo Priporočilo mentorja, ki je originalno podpisana s strani mentorja (ali supervizorja), pa tudi po navadni pošti.

Prehodno obdobje

Zaradi dolge zgodovine izobraževanja TA v Sloveniji, ki sega od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje in s tem nastale raznolikosti v standardih izobraževalnih šol, za kandidate, ki so se izobraževali v takratnem obdobju, uvajamo tako imenovano prehodno obdobje. To pomeni, da je možno pridobiti potrdilo pod posebnimi pogoji in sicer, da kandidatu prilogo Priporočilo mentorja podpiše takratni mentor ali sedanji supervizor. Prehodno obdobje bo trajalo do leta 2026.

V prehodnem obdobju za dokazilo o izpolnjevanju pogojev velja tudi Potrdilo izbrane šole o izobraževanju, na katerem je navedeno minimalno število ur izobraževanja, praktičnega dela, supervizije in osebne terapije, če je število ur enako ali večje od pogojev, ki jih določa Sloventa. V prehodnem obdobju kandidatom ni potrebno prilagati ostalih dokazil, ki so sicer med predlogi dokazil navedena v prilogi k postopku Opis pogojev. Kandidat mora poleg Potrdila šole oziroma certifikata, predložiti še Vlogo Slovente in Prilogo k vlogi: Priporočilo mentorja.

Postopek pridobitve potrdila

Posameznik, ki ima izpolnjene pogoje, izpolni obrazec Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje, priloži originalno podpisano Priporočilo mentorja,  ter vnese kopije potrebnih potrdil (pdf oblika). V kolikor vlagatelj ni član društva Sloventa, pred tem vplača prispevek za obravnavo vloge v višini letne članarine društva na račun Slovente:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:  LJBASI2X  (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Obravnava vloge za pridobitev potrdila za 2. st.TA za IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik:  Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Vloge se bodo pregledovale dvakrat letno, prvi rok za oddajo v letu je 1. marec, drugi rok za oddajo pa 30. oktober.

Komisija za pregled vlog je sestavljena iz 3 članic:

 • Ines Paravan, CTA(P) – predsednica
 • Nevenka Nakrst, CTA(P) – članica
 • Judita Bagon – članica

Komisija bo vloge obravnavala najkasneje v enem mesecu po izteku roka, vlagatelje bo v tem času tudi pozvala k morebitni dopolnitvi vlog ali razjasnitvi določenih dokumentov. Rok za dopolnitev vloge je 14 dni, v kolikor vloga ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna. Komisija bo vlagatelja kontaktirala preko tel.š.t ali e-naslova, ki ga bo navedel v obrazcu. Vsa dokumentacija se bo zbirala, vodila, uporabljala in varovala v skladu zakonom varovanju osebnih podatkov in GDPRjem.

V kolikor vloga ne bo pozitivno rešena (če dopolnitve ne bodo podane ali ne bodo prave), bo o tem vlagatelj obveščen. Imel bo možnost, da vlogo v skladu s pogoji ponovno vloži v naslednjem roku.

Potrdilo in naziv

Po pozitivno rešeni vlogi bo posameznik na naslov, ki ga bo navedel v obrazcu, v fizični obliki prejel potrdilo. Potrdilo je podpisano s strani predsednice komisije za izdajo potrdil in predsednice Slovente, žigosano z žigom Slovente ter ima zaporedno številko potrdila. Društvo Sloventa vodi register izdanih potrdil.

Posameznik, ki pridobi potrdilo o uspešno zaključeni stopnji izobraževanja iz TA, ne pridobi naziva transakcijski analitik. V kolikor ima podpisano pogodbo za opravljanje  CTA, lahko uporablja naziv Specializant transakcijske analize. V tem primeru, pridobi možnost, da se vpiše na seznam specializantov na spletni strani Slovente.

Društvo Sloventa posameznika, ki je pridobil potrdilo o zaključeni II. stopnji TA, povabi, da se včlani v društvo, v kolikor še ni član, in tako prispeva k razvoju in prepoznavnosti TAja v Sloveniji.

Strokovni odbor Sloventa

 

Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji

Vabimo vas na celodnevno delavnico: 
Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji

Dogodek bo potekal v soboto 11. septembra 2021.

Lokacija:
Okolica Ljubljane, dostop je mogoč z javnim prevozom. Točen naslov sporočimo v kratkem.
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer, bomo delavnico izvedli online.

Kotizacija:
15 €, za člane društva.

Prijave:
Prijave sprejemamo na elektronski naslov, seminarji@sloventa.si

Maximalno število udeleženk/udeležencev: 20.

Povzetek vsebine: 
Udeleženci bodo imeli možnost spoznati več osnovnih metod psihodrame, raziskovali bomo na skupinskem nivoju (kot je sociodrama in življenjska črta vrednot), delali v malih skupinah in individualno (osebno) raziskovanje hierarhije vrednot preko vinjet – kratkih akcijskih del na odru. Fokus bo na različnih formativnih nivojih povezanih z vrednotami: socialni in družbeni razred, spolna identiteta, relacijska identiteta in notranji (intrinzični) ter duhovi sloji. S temi sloji bomo delali z uporabo različnih akcijskih metod z namenom, da se odkrije čustveni tok in omogočiti uvid v mehanizme, blokade in/ali napačne predstave. Druga vprašanja, ki jih bomo naslovili so: Kako se počutim glede svojih vrednot? Sem zadovoljen s pojmi povezanimi s tem? Ali je mogoče kaj popraviti ali spremeniti v hierarhiji mojih vrednost?

Izvajalka delavnice:
dr. Lidija Vasiljević, psihologinja in doktorica znanosti študija za socialno delo in socialno politiko. Je diplomirana psihodramska psihoterapevtka, ima Nacionalni in Evropski certifikat za psihoterapijo. Je certificirana supervizorka in trenerka Britanske asociacije za psihodramo. Ukvarja se z individualnim in skupinskim psihoterapevtskim in edukativnim delom. Je predsednica in ena izmed ustanoviteljic Regionalne asociacije za psihodramo in integrativno uporabo psihoterapije. Ožja interesna področja sta delo z marginalnimi skupinami in integrativni pristop v edukaciji in psihoterapiji (TA in Jungovska analitična psihoterapija). Ima večletne izkušnje na področju dela v organizacijah. Ukvarja se z raziskovalnim delom na področju politik mentalnega zdravja.

Exploring values through psychodrama action methods
Summary:
In the workshop, participants will have a chance to get to know several basic psychodrama methods, enabling exploration at the group level (such are sociodrama, and the lifeline of values), work in small groups and individual (personal) exploration of hierarchy of values, through vignettes – short action forms of work at the stage. Focus will be placed at several formative layers concerning values: social and class identity layer, gender identity layer, relational identity layer and inner (intrinsic) and spiritual layers. This layers will be worked through by using different action methods aiming to catch the emotional flow and enable insights in mechanisms, blockades and/or misconceptions connected with it. Other question that we will be addressing are : How do I feel concerning my values ? Am I in content with notions connected with it ? Is it possible to reconceder and /or to change something in my personal hierarchy ?

Več informacij pošljemo v kratkem.
Želimo vam prijetno poletje.
Organizacijski odbor društva Sloventa

 

Izobraževanje iz Transakcijske analize (4 leta, začetek 17.10.2020)

Izobraževanje iz Transakcijske analize

Transakcijska analiza (TA) je svetovalni in psihoterapevtski pristop, ki vključuje teorijo osebnosti in komunikacije. Njene koncepte in principe dela uporabljamo na različnih področjih dela z ljudmi: v obravnavi psiholoških težav, v vzgoji in izobraževanju, svetovanju in na področju organizacijske psihologije.

Vsebina: izobraževanje vključuje spoznavanje teorije osebnosti in komunikacije. Ob razumevanju osnovnih teoretičnih TA konceptov udeleženci pridobivajo veščine spreminjanja osebnostnega funkcioniranja in medosebnih odnosov.

Potek: izobraževanje traja 4 leta in poteka v obliki enodnevnih delavnic enkrat mesečno ob sobotah. Posamezno srečanje traja od 9.00h do 15.00h. Delavnice vključujejo teorijo, vaje in delo na sebi. Prvi letnik, ki se zaključi z diplomo TA 101, obsega 12 delavnic, naslednji letniki pa 10 delavnic v posameznem študijskem letu. Možna je udeležba na prvi stopnji izobraževanja (1. letnik) ali celotno štiriletno izobraževanje, ki se zaključi z mednarodno diplomo (svetovanje ali psihoterapija)

Več o poteku, programu izobraževanja in možnosti pridobitve diplom: https://psihologinja.si/izobrazevanja/transakcijska-analiza-ta/

Začetek izobraževanja: sobota, 17.10.2020. Datumi delavnic za študijsko leto 2020/21 so objavljeni na spletni strani.

Komu je izobraževanje namenjeno?

 • ljudem različnih poklicnih profilov, ki pri svojem delu izvajajo svetovanje, psihoterapijo, vodenje timov, vzgojo in izobraževanje (psihologi, pedagogi, socialni delavci, sociologi, učitelji, zdravniki, pravniki, menedžerji in drugi),
 • ljudem, ki si želijo pridobiti psihološko znanje in veščine za osebnostni razvoj in komunikacijo z ljudmi.

 

Cena: 125 € / posamezna delavnica – v 1. letniku je plačilo sprotno, v naslednjih letnikih pa se plača letnik kot celota (možnost plačila na obroke).

Izvajalka izobraževanja:

Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije,

Učiteljica in supervizorka transakcijske analize (TSTA-P)

V izobraževanje so vključeni tudi gostujoči učitelji.

Lokacija: Persona – Center za psihološko svetovanje, Prušnikova ul. 55, Ljubljana Šentvid

Prijave in dodatne informacije: info@psihologinja.si ali 041 33 98 55

 

COVID-19. Priporočila.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

V imenu Društva za TA Slovenije, se obračam na vas v času izjemnih – kriznih okoliščin, ki se stopnjujejo iz dneva v dan, tudi na ozemlju Slovenije. Razglašena je epidemija v Republiki Sloveniji in pandemija v svetovnem merilu. Širjenje okužbe s coronavirusom – sars-COV 2 in vedno večjim številom obolelih za boleznijo covid-19, narekuje izjemne in krizne odzive s strani države, medicinske stroke in vseh struktur civilne družbe.

V tem času je izjemno pomembno, da upoštevamo vsa navodila medicinske stroke, vladnih ukrepov ter civilnih struktur s ciljem, da upočasnimo širjenje okužbe in s tem preprečimo kolaps zdravstvenega sistema, kot se že dogaja v sosednji državi Italiji.

Naša priporočila so skladna s priporočili medicinske stroke in drugih deležnikov na nivoju države in skupnosti. Glede na trenutno situacijo, ki pa se iz dneva v dan spreminja so naša navodila sledeča:
Odpovejte organizacijo izobraževenj s skupinami študentov ter izvajanje skupinskega terapevtskega ali svetovalnega dela ter supervizije v živo.

Prav tako je važno, da ne izvajate individualne terapije ali svetovanja v živo torej v osebnem kontaktu s klientom.

Pomembno bo, da tudi ko se bodo razmere začele umirjati, še naprej upoštevate vsa navodila glede osebne higiene in higiene prostorov ter predmetov v prostoru (razkuževanje površin, oprijemališč, naslonjal, kljuk) po navodilih medicinske stroke, ter da ne boste izpostavljali sebe ali svojih klientov možni okužbi (upoštevanje varnostne razdalje, brez rokovanja in objemanja, upoštevanje pravil kihanja, kašljanja)
V okviru društva bomo iskali kontakt z mediji, kjer lahko spregovorimo o naravi psihološkega odziva ljudi ob množičnih ogrožajočih pojavih. Prosim, da mi sporočite, ali je med vami kdo, ki mu je to strokovno področje blizu in bi bil pripravljen sodelovati. V zvezi s tem bom pozvala člane strokovnega odbora k sodelovanju.
Organizirali bomo tudi objavo strokovnih tekstov na omenjeno temo preko FB.
Priporočam tudi, da ste pozorni na vedenje in odzive ljudi (in to dokumentirate) v psihoterapevtski / svetovalni / organizacijski / edukativni praksi in v svojem ožjem okolju, s ciljem, da po koncu krize izvedemo strokovno srečanje na to temo.

V primeru odpovedi psihoterapevtskih seans v živo si vsekakor pomagajte s tehnologijo, ki je danes na voljo. Izvajanje izobraževanja, psihoterapije, svetovanja in supervizije preko ( Skypa, Go To Meeting, Zoom) je lahko dobra alternativa. Sama sem jo preskusila in jo vsekakor lahko priporočam vsem, ki tega načina pri svojem delu še niste uporabili. Naprošam koleg/ic/e ki imajo več znanja in izkušenj pri delu s skupinami s pomočjo sodobne tehnologije, da se vključijo kot svetovalci kolegom. Vsi, ki ste pripravljeni nuditi tovrstno pomoč, nam prosim sporočite svoje kontakte.

Ponovno pa vas naprošamo, da v izogib resnim posledicam striktno upoštevate navodila medicinske stroke in hkrati etična načela psihoterapevtske stroke.

Želimo vam, da zdravi prebrodite to obdobje težke preizkušnje za življenje in delo.
Z najboljšimi željami za vas, vaše bližnje in vaše kliente.

V imenu društva SLOVENTA
Slavica Ravnik, predsednica
Ljubljana, 13.3.2020