Prva redna letna e-skupščina društva Sloventa


Zapisnik skupščine 2020

 ZAPISNIK

Prve redne letne e-skupščine, ki je potekala po elektronski pošti od 4. do 16. 4. 2020 z glasovanjem med 14. in 16. aprilom 2020.

Predlagan dnevni red z gradivi od 1 do 9 je bil:

 1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Gradivo 1: Zapisnik skupščine 2019
 2. Zaključni račun za leto 2019 (Judita Bagon): Gradivo 2: Finančno poročilo 2019
  Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Pika Bensa): Gradivo 3
 3. Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik): Gradivo 4Poročilo o delu društva 2019
 4. Spremembe Statuta društva: Gradivo 5: Spremembe statuta_predlog april 2020
 5. Program dela društva v letu 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 6: Program dela društva 2020
 6. Imenovanje Strokovnega odbora v skladu s spremembami statuta 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 7: Predlog članov SO_2020
 7. Finančni načrt za leto 2020 in določitev višine članarine za leto 2020 in 2021 – predlog (Judita Bagon): Gradivo 8: Finančni načrt 2020
 8. Izstop iz društva: Seznanitev z informacijo o odstopih iz društva v letu 2019 (Judita Bagon):  Gradivo 9: Izstopi iz društva 2019
 9. Razno

je bil posredovan članom društva dne 2.4.2020, hkrati je bil objavljen na spletni strani društva http://www.sloventa.si/.

Skupščina se je štela za sklepčno, če bo svoje glasove oddalo vsaj 36 članov, kar je polovica od 72 članov na dan 2.4.2020. Posamezni sklep se je štel za sprejetega, če bo zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

Člani so bili pozvani, da pošijejo pripombe na gradiva od 1 do 9  do 12. 4. 2020 do 15. ure.
Do  tega datuma so prispele naslednje dopolnitve:

 • dopolnitev poročila o delu društva v letu 2019 se je dopolnilo z informacijo o dveh predlaganih štipendijah za 2020 pri EATI, ki sta bili odobreni,
 • program dela društva, ki se je dopolnil s predlogom o dveh štipendijah za leto 2021,
 • Nadzorni odbor je poslal Poročilo o pregledu finančnega poročila za leto 2019.

Za točko razno ni bilo nobenih predlogov.

14.4.2010 je bila članom posredovana SPLETNA GLASOVNICAz dopolnjenimi gradivi in predlaganimi sklepi). Do 16.4.2020 do 18. ure, ko je bil konec glasovanja, je prispelo 42 glasovnic (Glasovanje – skupščina 2020). Člani so za vse predlagane sklepe glasovali  ZA, kar pomeni, da so bili v celoti sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrdijo Zapisnik skupščine 2019 z dne 14.3.2019

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine sprejmejo in potrdijo zaključni račun društva Sloventa za leto 2019:
Finančno poročilo 2019 Poročilo nadzornega odbora

Sklep št. 3:
Udeleženci skupščine sprejmejo Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora društva Sloventa v letu 2019: Poročilo o delu društva 2019

Sklep št. 4:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog sprememb statuta 2020: Spremembe statuta_sprejet 16 april 2020

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2020:
Program dela društva 2020

Sklep št. 6:
Udeleženci skupščine soglašajo s predlogom članov Strokovnega odbora, in kot člane Strokovnega odbora potrdijo naslednje člane društva:
1. Gregor Žvelc, TSTA
2. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA
3. Ivana Mandarić, PTSTA
4. Nevenka Nakrst, CTA
5. Ines Paravan, CTA
6. Slavica Ravnik, CTA

Sklep št. 7:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog Finančnega načrta društva Sloventa in določitev članarine za leti 2020 in 2021: Finančni načrt 2020.

Sklep št. 8:
Udeleženci skupščine potrdijo izstop 5 članov, ki so v letu 2019 izstopili iz društva Sloventa na lastno željo:
1. Zlatica Luštrek (marec 2019)
2. Rok Zalar (marec 2019)
3. Polutnik Ana Marija (junij 2019)
4. Karolina Jovanoska (junij 2019)
5. Boris Tone Peršak (junij 2019)

Zapisala:  Judita Bagon
Overovateljici zapisnika Laura Ira Tratnik in Tina Tivadar

Ljubljana, 20. 4. 2020

 

 


 

SKLIC SKUPŠČINE 2.4.2020:

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA
Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana

 

Spoštovane kolegice in kolegi!

Glede na okoliščine, povezane s Corona virusom, smo se odločili letos izvesti redno letno skupščino po elektronski poti, kot nam to omogoča  20. člen Statuta društva za transakcijsko analizo – Sloventa.


Prva redna letna e-skupščine
bo potekala po elektronski pošti od
2.4.2020 do 16.4.2020,
z glasovanjem  med 14. in 16. 4aprilom 2020

 

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Gradivo 1: Zapisnik skupščine 2019
2. Zaključni račun za leto 2019 (Judita Bagon): Gradivo 2: Finančno poročilo 2019
Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Pika Bensa): Gradivo 3: Poročilo NO za 2019
3. Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik): Gradivo 4: Poročilo o delu društva 2019
4. Spremembe Statuta društva: Gradivo 5: Spremembe statuta_predlog april 2020, Spremebe statuta_sprejet 16 april 2020
5. Program dela društva v letu 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 6: Program dela društva 2020 
6. Imenovanje Strokovnega odbora v skladu s spremembami statuta 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 7: Predlog članov SO_2020
7. Finančni načrt za leto 2020 in določitev višine članarine za leto 2020 in 2021 – predlog (Judita Bagon): Gradivo 8: Finančni načrt 2020
8. Izstop iz društva: Seznanitev z informacijo o odstopih iz društva v letu 2019 (Judita Bagon):  Gradivo 9: Izstopi iz društva 2019

Pripombe na gradiva od 1 do 9 nam pošljite najkasneje do 12. 4. 2020 do 15. ure.
Na podlagi vaših pripomb bomo izdelali čistopise gradiv, ki vam jih bomo posredovali 14. 4. 2020  na vaš e-naslov. Vsa gradiva so dostopna tudi na našo spletni strani:

14. 4. 2020 boste prejeli na svoj e-naslov spletno glasovnico, v katero boste vnesli svoje odločitve glede posameznega sklepa. Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 16. 4. 2020 do 18. ure.

Skupščina je sklepčna, če je svoje glasove oddalo vsaj polovica članov, posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam

Slavica Ravnik, l.r.
predsednica

COVID-19. Priporočila.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

V imenu Društva za TA Slovenije, se obračam na vas v času izjemnih – kriznih okoliščin, ki se stopnjujejo iz dneva v dan, tudi na ozemlju Slovenije. Razglašena je epidemija v Republiki Sloveniji in pandemija v svetovnem merilu. Širjenje okužbe s coronavirusom – sars-COV 2 in vedno večjim številom obolelih za boleznijo covid-19, narekuje izjemne in krizne odzive s strani države, medicinske stroke in vseh struktur civilne družbe.

V tem času je izjemno pomembno, da upoštevamo vsa navodila medicinske stroke, vladnih ukrepov ter civilnih struktur s ciljem, da upočasnimo širjenje okužbe in s tem preprečimo kolaps zdravstvenega sistema, kot se že dogaja v sosednji državi Italiji.

Naša priporočila so skladna s priporočili medicinske stroke in drugih deležnikov na nivoju države in skupnosti. Glede na trenutno situacijo, ki pa se iz dneva v dan spreminja so naša navodila sledeča:
Odpovejte organizacijo izobraževenj s skupinami študentov ter izvajanje skupinskega terapevtskega ali svetovalnega dela ter supervizije v živo.

Prav tako je važno, da ne izvajate individualne terapije ali svetovanja v živo torej v osebnem kontaktu s klientom.

Pomembno bo, da tudi ko se bodo razmere začele umirjati, še naprej upoštevate vsa navodila glede osebne higiene in higiene prostorov ter predmetov v prostoru (razkuževanje površin, oprijemališč, naslonjal, kljuk) po navodilih medicinske stroke, ter da ne boste izpostavljali sebe ali svojih klientov možni okužbi (upoštevanje varnostne razdalje, brez rokovanja in objemanja, upoštevanje pravil kihanja, kašljanja)
V okviru društva bomo iskali kontakt z mediji, kjer lahko spregovorimo o naravi psihološkega odziva ljudi ob množičnih ogrožajočih pojavih. Prosim, da mi sporočite, ali je med vami kdo, ki mu je to strokovno področje blizu in bi bil pripravljen sodelovati. V zvezi s tem bom pozvala člane strokovnega odbora k sodelovanju.
Organizirali bomo tudi objavo strokovnih tekstov na omenjeno temo preko FB.
Priporočam tudi, da ste pozorni na vedenje in odzive ljudi (in to dokumentirate) v psihoterapevtski / svetovalni / organizacijski / edukativni praksi in v svojem ožjem okolju, s ciljem, da po koncu krize izvedemo strokovno srečanje na to temo.

V primeru odpovedi psihoterapevtskih seans v živo si vsekakor pomagajte s tehnologijo, ki je danes na voljo. Izvajanje izobraževanja, psihoterapije, svetovanja in supervizije preko ( Skypa, Go To Meeting, Zoom) je lahko dobra alternativa. Sama sem jo preskusila in jo vsekakor lahko priporočam vsem, ki tega načina pri svojem delu še niste uporabili. Naprošam koleg/ic/e ki imajo več znanja in izkušenj pri delu s skupinami s pomočjo sodobne tehnologije, da se vključijo kot svetovalci kolegom. Vsi, ki ste pripravljeni nuditi tovrstno pomoč, nam prosim sporočite svoje kontakte.

Ponovno pa vas naprošamo, da v izogib resnim posledicam striktno upoštevate navodila medicinske stroke in hkrati etična načela psihoterapevtske stroke.

Želimo vam, da zdravi prebrodite to obdobje težke preizkušnje za življenje in delo.
Z najboljšimi željami za vas, vaše bližnje in vaše kliente.

V imenu društva SLOVENTA
Slavica Ravnik, predsednica
Ljubljana, 13.3.2020