Redna letna skupščina 2021

Zapisnik letne e-skupščine 2021

Gradiva za redno letno skupščino 2021:

1. Zapisnik letne skupščine 2020: Zapisnik skupščine 2020
2. Finančno poročilo za leto 2020, Judita Bagon:  Finančno poročilo 2020
3. Poročilo Nadzornega odbora, Pika Bensa: Nadzorni odbor 2021
4. Poročilo o delu društva in IO za leto 2020, Nataša Mohorč Kejžar: Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu
5. Poorčilo o delu Strokovnega odbora, Ivana Mandarić: Poročilo SO 2020
6. Poročilo delu delegatke v EATI, Ana Šušteršič: Porocilo delegata v EATA 2020.docx
7. Slavica Ravnik: Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021 
8.Poročilo o delu kandidacijske komisije, Judita Bagon:  Zapisnik Kandidacijske komisije 2021
9. Vizija in Program dela društva za leto 2021, Maja Sedmak Cvelbar: Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
10. Finančni načrt za leto 2021, Judita bagon: Finančni načrt 2021

Rezultati glasovanja – skupščina 2021: Glasovanje skupščina 2021

Spoštovane kolegice in kolegi!
Redna letna skupščina Slovente je bila sklicana v četrtek, 25. 3. 2021, ob
18:00, preko videokonference. Ker skupščina zaradi premajhne udeležbe
članov ni bila sklepčna, je izvršni odbor sprejel sklep, da se izvede redno letno
skupščino po elektronski poti, kot nam to omogoča 20. člen Statuta društva za
transakcijsko analizo – Sloventa.

Druga redna letna e-skupščina
bo potekala na elektronski način od
ponedeljka, 29. 3. 2021, do srede, 31. 3. 2021.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2020 Zapisnik skupščine 2020
2. Zaključni račun za leto 2020:
– Finančno poročilo 2020 Finančno poročilo 2020
– Poročilo predsednika Nadzornega odbora Nadzorni odbor 2021
3. Poročila o delu društva:
– Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu
– Poročilo o delu strokovnega odbora Poročilo SO 2020
– Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2020 Porocilo delegata v EATA 2020.docx
4. Nadomestne volitve predsednika društva za čas do izteka mandatnega
obdobja 2018-2022:
– Odstop dosedanje predsednice Slavice Ravnik z mesta predsednice društva
in članice Strokovnega odbora: Odstopna izjava Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021 
– Poročilo kandidacijske komisije Zapisnik Kandidacijske komisije 2021
– Izvolitev nadomestnega predsednika društva do konca obdobja 2018-2022:Vizija društva in program dela kandidatke Maje Sedmak Cvelbar Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
– Potrditev nadomestnega člana Strokovnega odbora
5. Program dela društva za leto 2021:  Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
6. Finančni načrt za leto 2021 in določitev višine članarine za leto 2022 in 2023: Finančni načrt 2021
7. Razno

Do gradiv dostopate prek povezav v vabilu ter na naši spletni strani:
www.sloventa.si.
Glasujete lahko prek spletne glasovnice, ki jo dobite Spletna glasovnica 2021 – SLOVENTA,
od ponedeljka, 29. 3. 2021, do srede, 31. 3. 2021.

Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 31. 3. 2021 do 18:00.
Skupščina je sklepčna, če svoje glasove odda vsaj 1/3 evidentiranih članov na
dan 29. 3. 2021, kar šteje 29 članov. Posamezni sklep je sprejet, če je zanj
glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno
pozdravljamo.

Izvršni odbor društva Sloventa.

 

7. strokovno srečanje: PSIHOLOŠKI IN SOCIALNI VIDIKI PANDEMIJE

English version

Spoštovane kolegice in kolegi!

Naše sedmo strokovno srečanje bomo posvetili dogajanju v času pandemije COVID 19.
Dogodki, kot so medijsko poročanje o številu obolelih in umrlih, predvsem pri zahodnih sosedih in postopno vse več obolelih in umrlih pri nas je sprožilo v ljudeh proces, ki je blizu stanju šoka. V drugem valu so stvari še bolj zapletene.
S fazami od zanikanja ali zmanjševanja pomena do strahu, tesnobe, tudi jeze in občutka nemoči ali stanja obupa. Zaščitni ukrepi kot so izolacija in fizično distanciranje so neugodne vplive še poglobili. Ker medicina še nima terapevtskega odgovora na to grožnjo, narašča možnost negativnega vpliva tudi na psihološko odpornejši del populacije.
S strokovnim srečanjem želimo predstaviti izkušnje in strokovne analize domačih in tujih kolegic in kolegov ob pandemiji. Želimo osvetliti psihološke in socialne odzive vseh struktur v družbi od posameznikov, do družin, skupin, delovnih organizacij ter posebej ranljivih skupin, kot so starostniki, otroci in mladostniki. Prav tako nas bo zanimala soodvisnost psihološkega in socialnega vidika dogajanj ter možne globoke spremembe v doživljanju sveta in človekovega mesta v njem.
Posebej želimo predstaviti vlogo in odziv psihološke stroke v odnosu do omenjenih skupin. Pandemija je ohromila mnogo segmentov delovanja države, ob tem pa so v zdravstvu, civilni zaščiti, psihološki pomoči, pedagoški pomoči, preskrbi in trgovini ter še kje, v tem obdobju mnogi opravili neprecenljivo delo.
Ponovno smo ozavestili pomen skupnosti, v kateri mnogi izkazujejo empatijo, izjemno solidarnost in požrtvovalnost. Le v taki skupnosti lahko ob izjemnih grožnjah človek kot posameznik preživi. O pozitivnih plateh te izkušnje je tudi potrebno spregovoriti in jih predstaviti strokovni javnosti.
S prispevki bodo poleg domačih udeležencev sodelovali tudi kolegi iz nekaterih najbolj ogroženih držav kot so Anglija, Italija ter Švedska.

Vabili smo tudi predstavnici zgodovinsko medicinske stroke ter družboslovnih ved.

Toplo vabljeni!

Slavica Ravnik, predsednica Slovente
Se vidimo!

Izobraževanje iz Transakcijske analize (4 leta, začetek 17.10.2020)

Izobraževanje iz Transakcijske analize

Transakcijska analiza (TA) je svetovalni in psihoterapevtski pristop, ki vključuje teorijo osebnosti in komunikacije. Njene koncepte in principe dela uporabljamo na različnih področjih dela z ljudmi: v obravnavi psiholoških težav, v vzgoji in izobraževanju, svetovanju in na področju organizacijske psihologije.

Vsebina: izobraževanje vključuje spoznavanje teorije osebnosti in komunikacije. Ob razumevanju osnovnih teoretičnih TA konceptov udeleženci pridobivajo veščine spreminjanja osebnostnega funkcioniranja in medosebnih odnosov.

Potek: izobraževanje traja 4 leta in poteka v obliki enodnevnih delavnic enkrat mesečno ob sobotah. Posamezno srečanje traja od 9.00h do 15.00h. Delavnice vključujejo teorijo, vaje in delo na sebi. Prvi letnik, ki se zaključi z diplomo TA 101, obsega 12 delavnic, naslednji letniki pa 10 delavnic v posameznem študijskem letu. Možna je udeležba na prvi stopnji izobraževanja (1. letnik) ali celotno štiriletno izobraževanje, ki se zaključi z mednarodno diplomo (svetovanje ali psihoterapija)

Več o poteku, programu izobraževanja in možnosti pridobitve diplom: https://psihologinja.si/izobrazevanja/transakcijska-analiza-ta/

Začetek izobraževanja: sobota, 17.10.2020. Datumi delavnic za študijsko leto 2020/21 so objavljeni na spletni strani.

Komu je izobraževanje namenjeno?

  • ljudem različnih poklicnih profilov, ki pri svojem delu izvajajo svetovanje, psihoterapijo, vodenje timov, vzgojo in izobraževanje (psihologi, pedagogi, socialni delavci, sociologi, učitelji, zdravniki, pravniki, menedžerji in drugi),
  • ljudem, ki si želijo pridobiti psihološko znanje in veščine za osebnostni razvoj in komunikacijo z ljudmi.

 

Cena: 125 € / posamezna delavnica – v 1. letniku je plačilo sprotno, v naslednjih letnikih pa se plača letnik kot celota (možnost plačila na obroke).

Izvajalka izobraževanja:

Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije,

Učiteljica in supervizorka transakcijske analize (TSTA-P)

V izobraževanje so vključeni tudi gostujoči učitelji.

Lokacija: Persona – Center za psihološko svetovanje, Prušnikova ul. 55, Ljubljana Šentvid

Prijave in dodatne informacije: info@psihologinja.si ali 041 33 98 55

 

COVID-19. Priporočila.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

V imenu Društva za TA Slovenije, se obračam na vas v času izjemnih – kriznih okoliščin, ki se stopnjujejo iz dneva v dan, tudi na ozemlju Slovenije. Razglašena je epidemija v Republiki Sloveniji in pandemija v svetovnem merilu. Širjenje okužbe s coronavirusom – sars-COV 2 in vedno večjim številom obolelih za boleznijo covid-19, narekuje izjemne in krizne odzive s strani države, medicinske stroke in vseh struktur civilne družbe.

V tem času je izjemno pomembno, da upoštevamo vsa navodila medicinske stroke, vladnih ukrepov ter civilnih struktur s ciljem, da upočasnimo širjenje okužbe in s tem preprečimo kolaps zdravstvenega sistema, kot se že dogaja v sosednji državi Italiji.

Naša priporočila so skladna s priporočili medicinske stroke in drugih deležnikov na nivoju države in skupnosti. Glede na trenutno situacijo, ki pa se iz dneva v dan spreminja so naša navodila sledeča:
Odpovejte organizacijo izobraževenj s skupinami študentov ter izvajanje skupinskega terapevtskega ali svetovalnega dela ter supervizije v živo.

Prav tako je važno, da ne izvajate individualne terapije ali svetovanja v živo torej v osebnem kontaktu s klientom.

Pomembno bo, da tudi ko se bodo razmere začele umirjati, še naprej upoštevate vsa navodila glede osebne higiene in higiene prostorov ter predmetov v prostoru (razkuževanje površin, oprijemališč, naslonjal, kljuk) po navodilih medicinske stroke, ter da ne boste izpostavljali sebe ali svojih klientov možni okužbi (upoštevanje varnostne razdalje, brez rokovanja in objemanja, upoštevanje pravil kihanja, kašljanja)
V okviru društva bomo iskali kontakt z mediji, kjer lahko spregovorimo o naravi psihološkega odziva ljudi ob množičnih ogrožajočih pojavih. Prosim, da mi sporočite, ali je med vami kdo, ki mu je to strokovno področje blizu in bi bil pripravljen sodelovati. V zvezi s tem bom pozvala člane strokovnega odbora k sodelovanju.
Organizirali bomo tudi objavo strokovnih tekstov na omenjeno temo preko FB.
Priporočam tudi, da ste pozorni na vedenje in odzive ljudi (in to dokumentirate) v psihoterapevtski / svetovalni / organizacijski / edukativni praksi in v svojem ožjem okolju, s ciljem, da po koncu krize izvedemo strokovno srečanje na to temo.

V primeru odpovedi psihoterapevtskih seans v živo si vsekakor pomagajte s tehnologijo, ki je danes na voljo. Izvajanje izobraževanja, psihoterapije, svetovanja in supervizije preko ( Skypa, Go To Meeting, Zoom) je lahko dobra alternativa. Sama sem jo preskusila in jo vsekakor lahko priporočam vsem, ki tega načina pri svojem delu še niste uporabili. Naprošam koleg/ic/e ki imajo več znanja in izkušenj pri delu s skupinami s pomočjo sodobne tehnologije, da se vključijo kot svetovalci kolegom. Vsi, ki ste pripravljeni nuditi tovrstno pomoč, nam prosim sporočite svoje kontakte.

Ponovno pa vas naprošamo, da v izogib resnim posledicam striktno upoštevate navodila medicinske stroke in hkrati etična načela psihoterapevtske stroke.

Želimo vam, da zdravi prebrodite to obdobje težke preizkušnje za življenje in delo.
Z najboljšimi željami za vas, vaše bližnje in vaše kliente.

V imenu društva SLOVENTA
Slavica Ravnik, predsednica
Ljubljana, 13.3.2020