8. strokovno srečanje: OD NASILJA K DOSTOJANSTVU

English


Program strokovnega srečanja 2022

Prijavnica

S strokovnim srečanjem želimo osvetliti psihološke vidike povečanega nasilja. Želimo predstaviti izkušnje in dobre prakse preprečevanja in zmanjševanja nasilja. Na epidemijo nasilja želimo pogledati iz različnih perspektiv od družbene do individualne. Zanima nas kako se strokovnjaki iz različnih smeri (izobraževanja, svetovanja, organizacij, psihoterapevti) spoprijemajo z različnimi vrstami nasilja ter kako opolnomočiti človeka, da najde svoje dostojanstvo.

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI II. STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

1. Postopek pridobitve potrdila II stopnje
2. Priloga k postopku_Opis pogojev
3. Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje
4. Priloga k Vlogi_Priporočilo mentorja

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI 2.STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

Zakaj potreba po potrdilu

Za študente TAja v Sloveniji je proces certificiranja jasno določen s standardi, ki jih predpisujeta EATA in ITAA. Standardi določajo, pogoje za pridobitev certifikata o I. stopnji izobraževanja iz TAja, torej t.i. TA-101 ter postopek pridobitve naziva certificirani transakcijski analitik (CTA). Vmesna stopnja ni določena, kljub temu, da študentje v tem času opravijo veliko ur izobraževanja in prakse.

Ugotavlja se, da je zlasti proces za pridobitev CTAja za mnoge študente zelo zahteven, tako strokovno, časovno kot finančno. Zato se mnogi ne odločijo, da bi svoj proces izobraževanja zaključili na tak način, kljub temu pa TA znanje pri svojem delu zelo uspešno in kompetentno uporabljajo.

Pogosto brez določenega potrdila o znanju specializanti/edukanti v procesu zaposlovanja ne morejo dokazati svojih kompetenc. Ob tem določeni učitelji, ki poučujejo v Sloveniji, izdajajo svoja lastna potrdila, kar vnaša dodatno vprašanje o tem, kdo se lahko naziva z nazivom transakcijski analitik. V zadnjih letih smo lahko tudi opazili, da se študenti pogosto razvrščajo  in identificirajo z inštitutom iz katerega prihajajo.

To nas je vodilo, da smo kot  nacionalno društvo za transakcijsko analizo Slovenije  – SLOVENTA  pripravili potrdilo o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz transakcijske analize. Potrdilo je pripravljeno v soglasju vseh učiteljev inštitutov, ki v Sloveniji izvajajo TA izobraževanje in pomeni poenotenje standardov vseh šol. Leta 2018 smo tedanje učitelje TAja v Sloveniji zaprosili za njihova mnenja, naredili primerjavo njihovih šolskih programov  ter na podlagi tega dosegli soglasje glede pogojev za izdajo tovrstnega potrdila.

Kdo lahko zaprosi za potrdilo

Za potrdilo lahko zaprosi posameznik, ki je:

 • bil udeležen izobraževanja iz TA v okviru ene ali več izbranih šol v obsegu najmanj 300 ur teoretičnega izobraževanja,
 • opravil najmanj 150 ur praktičnega dela,
 • svoje delo superviziral v obsegu najmanj 50-ih ur supervizije,
 • bil vključen v osebno terapijo v obsegu najmanj 50 ur,
 • ima izpolnjeno priporočilo s strani svojega mentorja in
 • je član društva Sloventa ali je plačal prispevek za obravnavo vloge v višini letne društvene članarine (če ni član društva).

Glej priloga k postopku: Opis pogojev

Kandidate prosimo, da nam pošljejo obrazce in dokazila po elektronski pošti na naslov obvestila@sloventa.si, prilogo Priporočilo mentorja, ki je originalno podpisana s strani mentorja (ali supervizorja), pa tudi po navadni pošti.

Prehodno obdobje

Zaradi dolge zgodovine izobraževanja TA v Sloveniji, ki sega od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje in s tem nastale raznolikosti v standardih izobraževalnih šol, za kandidate, ki so se izobraževali v takratnem obdobju, uvajamo tako imenovano prehodno obdobje. To pomeni, da je možno pridobiti potrdilo pod posebnimi pogoji in sicer, da kandidatu prilogo Priporočilo mentorja podpiše takratni mentor ali sedanji supervizor. Prehodno obdobje bo trajalo do leta 2026.

V prehodnem obdobju za dokazilo o izpolnjevanju pogojev velja tudi Potrdilo izbrane šole o izobraževanju, na katerem je navedeno minimalno število ur izobraževanja, praktičnega dela, supervizije in osebne terapije, če je število ur enako ali večje od pogojev, ki jih določa Sloventa. V prehodnem obdobju kandidatom ni potrebno prilagati ostalih dokazil, ki so sicer med predlogi dokazil navedena v prilogi k postopku Opis pogojev. Kandidat mora poleg Potrdila šole oziroma certifikata, predložiti še Vlogo Slovente in Prilogo k vlogi: Priporočilo mentorja.

Postopek pridobitve potrdila

Posameznik, ki ima izpolnjene pogoje, izpolni obrazec Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje, priloži originalno podpisano Priporočilo mentorja,  ter vnese kopije potrebnih potrdil (pdf oblika). V kolikor vlagatelj ni član društva Sloventa, pred tem vplača prispevek za obravnavo vloge v višini letne članarine društva na račun Slovente:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:  LJBASI2X  (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Obravnava vloge za pridobitev potrdila za 2. st.TA za IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik:  Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Vloge se bodo pregledovale dvakrat letno, prvi rok za oddajo v letu je 1. marec, drugi rok za oddajo pa 30. oktober.

Komisija za pregled vlog je sestavljena iz 3 članic:

 • Ines Paravan, CTA(P) – predsednica
 • Nevenka Nakrst, CTA(P) – članica
 • Judita Bagon – članica

Komisija bo vloge obravnavala najkasneje v enem mesecu po izteku roka, vlagatelje bo v tem času tudi pozvala k morebitni dopolnitvi vlog ali razjasnitvi določenih dokumentov. Rok za dopolnitev vloge je 14 dni, v kolikor vloga ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna. Komisija bo vlagatelja kontaktirala preko tel.š.t ali e-naslova, ki ga bo navedel v obrazcu. Vsa dokumentacija se bo zbirala, vodila, uporabljala in varovala v skladu zakonom varovanju osebnih podatkov in GDPRjem.

V kolikor vloga ne bo pozitivno rešena (če dopolnitve ne bodo podane ali ne bodo prave), bo o tem vlagatelj obveščen. Imel bo možnost, da vlogo v skladu s pogoji ponovno vloži v naslednjem roku.

Potrdilo in naziv

Po pozitivno rešeni vlogi bo posameznik na naslov, ki ga bo navedel v obrazcu, v fizični obliki prejel potrdilo. Potrdilo je podpisano s strani predsednice komisije za izdajo potrdil in predsednice Slovente, žigosano z žigom Slovente ter ima zaporedno številko potrdila. Društvo Sloventa vodi register izdanih potrdil.

Posameznik, ki pridobi potrdilo o uspešno zaključeni stopnji izobraževanja iz TA, ne pridobi naziva transakcijski analitik. V kolikor ima podpisano pogodbo za opravljanje  CTA, lahko uporablja naziv Specializant transakcijske analize. V tem primeru, pridobi možnost, da se vpiše na seznam specializantov na spletni strani Slovente.

Društvo Sloventa posameznika, ki je pridobil potrdilo o zaključeni II. stopnji TA, povabi, da se včlani v društvo, v kolikor še ni član, in tako prispeva k razvoju in prepoznavnosti TAja v Sloveniji.

Strokovni odbor Sloventa

 

Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji

Vabimo vas na celodnevno delavnico: 
Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji

Dogodek bo potekal v soboto 11. septembra 2021.

Lokacija:
Okolica Ljubljane, dostop je mogoč z javnim prevozom. Točen naslov sporočimo v kratkem.
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer, bomo delavnico izvedli online.

Kotizacija:
15 €, za člane društva.

Prijave:
Prijave sprejemamo na elektronski naslov, seminarji@sloventa.si

Maximalno število udeleženk/udeležencev: 20.

Povzetek vsebine: 
Udeleženci bodo imeli možnost spoznati več osnovnih metod psihodrame, raziskovali bomo na skupinskem nivoju (kot je sociodrama in življenjska črta vrednot), delali v malih skupinah in individualno (osebno) raziskovanje hierarhije vrednot preko vinjet – kratkih akcijskih del na odru. Fokus bo na različnih formativnih nivojih povezanih z vrednotami: socialni in družbeni razred, spolna identiteta, relacijska identiteta in notranji (intrinzični) ter duhovi sloji. S temi sloji bomo delali z uporabo različnih akcijskih metod z namenom, da se odkrije čustveni tok in omogočiti uvid v mehanizme, blokade in/ali napačne predstave. Druga vprašanja, ki jih bomo naslovili so: Kako se počutim glede svojih vrednot? Sem zadovoljen s pojmi povezanimi s tem? Ali je mogoče kaj popraviti ali spremeniti v hierarhiji mojih vrednost?

Izvajalka delavnice:
dr. Lidija Vasiljević, psihologinja in doktorica znanosti študija za socialno delo in socialno politiko. Je diplomirana psihodramska psihoterapevtka, ima Nacionalni in Evropski certifikat za psihoterapijo. Je certificirana supervizorka in trenerka Britanske asociacije za psihodramo. Ukvarja se z individualnim in skupinskim psihoterapevtskim in edukativnim delom. Je predsednica in ena izmed ustanoviteljic Regionalne asociacije za psihodramo in integrativno uporabo psihoterapije. Ožja interesna področja sta delo z marginalnimi skupinami in integrativni pristop v edukaciji in psihoterapiji (TA in Jungovska analitična psihoterapija). Ima večletne izkušnje na področju dela v organizacijah. Ukvarja se z raziskovalnim delom na področju politik mentalnega zdravja.

Exploring values through psychodrama action methods
Summary:
In the workshop, participants will have a chance to get to know several basic psychodrama methods, enabling exploration at the group level (such are sociodrama, and the lifeline of values), work in small groups and individual (personal) exploration of hierarchy of values, through vignettes – short action forms of work at the stage. Focus will be placed at several formative layers concerning values: social and class identity layer, gender identity layer, relational identity layer and inner (intrinsic) and spiritual layers. This layers will be worked through by using different action methods aiming to catch the emotional flow and enable insights in mechanisms, blockades and/or misconceptions connected with it. Other question that we will be addressing are : How do I feel concerning my values ? Am I in content with notions connected with it ? Is it possible to reconceder and /or to change something in my personal hierarchy ?

Več informacij pošljemo v kratkem.
Želimo vam prijetno poletje.
Organizacijski odbor društva Sloventa

 

Izobraževanje iz Transakcijske analize (4 leta, začetek 17.10.2020)

Izobraževanje iz Transakcijske analize

Transakcijska analiza (TA) je svetovalni in psihoterapevtski pristop, ki vključuje teorijo osebnosti in komunikacije. Njene koncepte in principe dela uporabljamo na različnih področjih dela z ljudmi: v obravnavi psiholoških težav, v vzgoji in izobraževanju, svetovanju in na področju organizacijske psihologije.

Vsebina: izobraževanje vključuje spoznavanje teorije osebnosti in komunikacije. Ob razumevanju osnovnih teoretičnih TA konceptov udeleženci pridobivajo veščine spreminjanja osebnostnega funkcioniranja in medosebnih odnosov.

Potek: izobraževanje traja 4 leta in poteka v obliki enodnevnih delavnic enkrat mesečno ob sobotah. Posamezno srečanje traja od 9.00h do 15.00h. Delavnice vključujejo teorijo, vaje in delo na sebi. Prvi letnik, ki se zaključi z diplomo TA 101, obsega 12 delavnic, naslednji letniki pa 10 delavnic v posameznem študijskem letu. Možna je udeležba na prvi stopnji izobraževanja (1. letnik) ali celotno štiriletno izobraževanje, ki se zaključi z mednarodno diplomo (svetovanje ali psihoterapija)

Več o poteku, programu izobraževanja in možnosti pridobitve diplom: https://psihologinja.si/izobrazevanja/transakcijska-analiza-ta/

Začetek izobraževanja: sobota, 17.10.2020. Datumi delavnic za študijsko leto 2020/21 so objavljeni na spletni strani.

Komu je izobraževanje namenjeno?

 • ljudem različnih poklicnih profilov, ki pri svojem delu izvajajo svetovanje, psihoterapijo, vodenje timov, vzgojo in izobraževanje (psihologi, pedagogi, socialni delavci, sociologi, učitelji, zdravniki, pravniki, menedžerji in drugi),
 • ljudem, ki si želijo pridobiti psihološko znanje in veščine za osebnostni razvoj in komunikacijo z ljudmi.

 

Cena: 125 € / posamezna delavnica – v 1. letniku je plačilo sprotno, v naslednjih letnikih pa se plača letnik kot celota (možnost plačila na obroke).

Izvajalka izobraževanja:

Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije,

Učiteljica in supervizorka transakcijske analize (TSTA-P)

V izobraževanje so vključeni tudi gostujoči učitelji.

Lokacija: Persona – Center za psihološko svetovanje, Prušnikova ul. 55, Ljubljana Šentvid

Prijave in dodatne informacije: info@psihologinja.si ali 041 33 98 55

 

COVID-19. Priporočila.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

V imenu Društva za TA Slovenije, se obračam na vas v času izjemnih – kriznih okoliščin, ki se stopnjujejo iz dneva v dan, tudi na ozemlju Slovenije. Razglašena je epidemija v Republiki Sloveniji in pandemija v svetovnem merilu. Širjenje okužbe s coronavirusom – sars-COV 2 in vedno večjim številom obolelih za boleznijo covid-19, narekuje izjemne in krizne odzive s strani države, medicinske stroke in vseh struktur civilne družbe.

V tem času je izjemno pomembno, da upoštevamo vsa navodila medicinske stroke, vladnih ukrepov ter civilnih struktur s ciljem, da upočasnimo širjenje okužbe in s tem preprečimo kolaps zdravstvenega sistema, kot se že dogaja v sosednji državi Italiji.

Naša priporočila so skladna s priporočili medicinske stroke in drugih deležnikov na nivoju države in skupnosti. Glede na trenutno situacijo, ki pa se iz dneva v dan spreminja so naša navodila sledeča:
Odpovejte organizacijo izobraževenj s skupinami študentov ter izvajanje skupinskega terapevtskega ali svetovalnega dela ter supervizije v živo.

Prav tako je važno, da ne izvajate individualne terapije ali svetovanja v živo torej v osebnem kontaktu s klientom.

Pomembno bo, da tudi ko se bodo razmere začele umirjati, še naprej upoštevate vsa navodila glede osebne higiene in higiene prostorov ter predmetov v prostoru (razkuževanje površin, oprijemališč, naslonjal, kljuk) po navodilih medicinske stroke, ter da ne boste izpostavljali sebe ali svojih klientov možni okužbi (upoštevanje varnostne razdalje, brez rokovanja in objemanja, upoštevanje pravil kihanja, kašljanja)
V okviru društva bomo iskali kontakt z mediji, kjer lahko spregovorimo o naravi psihološkega odziva ljudi ob množičnih ogrožajočih pojavih. Prosim, da mi sporočite, ali je med vami kdo, ki mu je to strokovno področje blizu in bi bil pripravljen sodelovati. V zvezi s tem bom pozvala člane strokovnega odbora k sodelovanju.
Organizirali bomo tudi objavo strokovnih tekstov na omenjeno temo preko FB.
Priporočam tudi, da ste pozorni na vedenje in odzive ljudi (in to dokumentirate) v psihoterapevtski / svetovalni / organizacijski / edukativni praksi in v svojem ožjem okolju, s ciljem, da po koncu krize izvedemo strokovno srečanje na to temo.

V primeru odpovedi psihoterapevtskih seans v živo si vsekakor pomagajte s tehnologijo, ki je danes na voljo. Izvajanje izobraževanja, psihoterapije, svetovanja in supervizije preko ( Skypa, Go To Meeting, Zoom) je lahko dobra alternativa. Sama sem jo preskusila in jo vsekakor lahko priporočam vsem, ki tega načina pri svojem delu še niste uporabili. Naprošam koleg/ic/e ki imajo več znanja in izkušenj pri delu s skupinami s pomočjo sodobne tehnologije, da se vključijo kot svetovalci kolegom. Vsi, ki ste pripravljeni nuditi tovrstno pomoč, nam prosim sporočite svoje kontakte.

Ponovno pa vas naprošamo, da v izogib resnim posledicam striktno upoštevate navodila medicinske stroke in hkrati etična načela psihoterapevtske stroke.

Želimo vam, da zdravi prebrodite to obdobje težke preizkušnje za življenje in delo.
Z najboljšimi željami za vas, vaše bližnje in vaše kliente.

V imenu društva SLOVENTA
Slavica Ravnik, predsednica
Ljubljana, 13.3.2020