VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO DRUŠTVA 2014 IN GRADIVA

Spoštovani člani društva SLOVENTA,
vabomo vas, da se udeležite redne letne skupščine društva, ki ima tokrat zelo obširen program. Med pomembnejšimi so spremembe Statuta društva – le te vodijo k njegovemu učinkovitejšemu in bolj bogatemu delu in ponudbi za člane. Vaše sodelovanje je ključno, zato se skupščine zagotovo udeležite.

Gradiva:
– Vabilo:     Vabilo na skupščino 20._3._2014
– k 5. točki: Sloventa – Letno poročilo in zaključni račun 2013
– k 6. točki: SEZNAM ČLANOV ZA IZPIS in IZBRIS
– k 7. točki: STATUT SLOVENTE 2014_ predlog_dopolnjen  (glej tudi spodaj)
– k 8. točki: Poslovni naslov Slovente 2014
– k točki 8. in 9: Razrešitve in izvolitev organov po novem statutu
– k 11. točki: Program dela 2014
– k 12. točki: Finančni načrt za leto 2014 in določitev višine članarine za leto 2014

VABILO

 vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v četrtek,  20. 3. 2014 s pričetkom ob 18.00 uri v  prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

 

Predlagani dnevni red:

1.     Ugotovitev sklepčnosti
2.     Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3.       Sprejetje dnevnega reda
4.       Potrditev zapisnika zadnje skupščine
5.       Letno poročilo 2013  in potrditev  zaključnega računa 2013
6.       Izstop članov društva po prvem odstavku 9. člena statuta Slovente  in izbris članov, ki
najmanj dve leti niso plačali članarine v skladu s 3. odstavkom 9. člena Statuta
društva
7.       Obravnava predloga dopolnitve Statuta društva SLOVENTE in sprejem sklepa o
predlogu
8.       Določitev poslovnega naslova društva
9.       Razrešitev članov Izvršnega odbora
10.   Izvolitev  organov po novem statutu:
a.       Izvršni odbor (predsednik/ca in 5 članov)
        b.      nadzorni odbor (3 člani)
c.       častno razsodišče (3 člani),
11.   Program dela za leto 2014, načrti 2015, 2016
12.   Finančni načrt za leto 2014 in določitev višine članarine za leto 2014
13.   Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

 Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov ali na naslov info@sloventa.si.

 V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

 Slavica Ravnik
Predsednica

______________________________

K točki 7, spremembe in dopolnitve predloga STATUTA DRUŠTVA

Predlog Statuta smo vam posredovali 18. februarja in ga tudi objavili na spletni strani. Prosili smo vas za pripombe in mnenja, rok pa je bil 5. marec 2014.

Na predlog  Statuta društva sta do 5. marca posredovala svoje pripombe 2 člana. Pripombe so se nanašale predvsem na vzpostavitev in pridobivanje naziva glede svetovalne uporabe transakcijske analize «transakcijski analitik – svetovalec«.

Skupina pri predsednici društva, ki je pripravila predlog statuta, je omenjeni pripombi upoštevala – predvsem z namenom, da se izognemo vsakemu zamenjevanju tega svetovalca s svetovalcem v TA, ki ga določa EATA v svojih dokumentih. Iz tega razloga so spremenjeni členi 38., 40. In 49 kot je razvidno iz priloženega dokumenta. Poleg omenjenih sprememb smo v 12. členu  smo črtali pomotoma zapisano »in pridruženi« člani, ker takih članov ne predvidevamo.

Popravki so v dokumentu označeni z rdečo barvo.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.