PERSONA: Izobraževanje iz transakcijske analize – prva stopnja (2014/2015)

 

Izobraževanje iz transakcijske analize (T.A.) – prva stopnja

Vsebina izobraževanja: izobraževanje vključuje spoznavanje teorije osebnosti in komunikacije. Ob razumevanju osnovnih teoretičnih konceptov transakcijske analize udeleženci pridobivajo veščine spreminjanja osebnostnega funkcioniranja in medosebnih odnosov. Izobraževanje poteka v obliki edukativno izkustvenih delavnic, ki vključujejo teorijo, vaje in delo na sebi. Pridobljena znanja so uporabna na različnih področjih dela z ljudmi (svetovanje, psihoterapija, šolstvo, organizacijska psihologija, socialno delo…).

Potek izobraževanja: 12 enodnevnih delavnic, ki potekajo enkrat mesečno ob sobotah. Posamezno srečanje traja od 9.00h do 16.00h.

Začetek izobraževanja: sobota, 25.10.2014

Tematski sklopi:

I. sklop –  STRUKTURA OSEBNOSTI:  spoznavanje razvoja in značilnosti posameznih delov osebnosti in njihova medsebojna komunikacija. Vloga zgodnjih odnosov in vzgojnih sporočil v oblikovanju posameznikovih osebnostnih lastnosti. Prepoznavanje življenjskih okoliščin in izkušenj, ki vplivajo na človekovo doživljanje sebe, drugih in življenja. Načini spreminjanja zgodnjih disfunkcionalnih prepričanj, odločitev ter čustveno – vedenjskih vzorcev.

1. srečanje: Uvod v transakcijsko analizo. Strukturalni model ego stanj.

2. srečanje: Komunikacijski model ego stanj.

3. srečanje: Življenjski scenarij – prepoznavanje.

4. srečanje: Življenjski scenarij – spreminjanje.

II. sklop – KOMUNIKACIJA:  principi dajanja pohval in kritik; spoznavanje razlik v besedni in nebesedni komunikaciji; načini prekinjanja ponavljajočih se, neprijetnih medosebnih interakcij.

5. srečanje: Teorija potrditev.

6. srečanje: Transakcije.

7. srečanje: Psihološke igre.

III. sklop –  ČUSTVA: spoznavanje narave čustvenih reakcij; razlikovanje čustev, občutkov in razpoloženj; vloga čustev v razreševanju problemov in njihov pomen v medosebnih odnosih. Spreminjanje čustvenih odzivov.

8. srečanje: Opredelitev čustev in njihova funkcija. Značilnosti posameznih čustev. Spreminjanje čustvenih reakcij.

9. srečanje: Čustveno izsiljevanje.

IV. sklop STARŠEVSTVO: prepoznavanje vzgojnih sporočil in odnosov, ki spodbujajo zdrav razvoj otrokove osebnosti in socialnih odnosov; veščine postavljanja zahtev in zdravi načini kaznovanja. Razumevanje vpliva pogojne in brezpogojne ljubezni do otroka.

10. srečanje: O.K. – Starševstvo

V. sklop PARTNERSTVO: predstave in vrednote, ki vplivajo na kvaliteto partnerskega odnosa; emocionalna navezanost; konflikti in negovanje partnerskega odnosa.

11. srečanje: O.K. – PARTNERSTVO

VI sklop: ODNOS DO SEBE: ozaveščanje in razvijanje kvalitet, veščin in potencialov lastne osebnosti; razvijanje samo – sprejemanja; zmanjšanje občutljivosti na kritiko.

12. srečanje: Samo – sprejemanje

Certifikat: ob koncu izobraževanja udeleženci prejmejo Certifikat TA – 101, ki je priznan v Evropski zvezi za transakcijsko analizo. Po zaključku enoletnega izobraževanja imajo udeleženci možnost nadaljevanja izobraževanja na drugi stopnji.

Cena: cena posameznega srečanja (enodnevna delavnica) je 110,00 EUR. Cena vključuje študijsko gradivo in napitke med odmori.

Lokacija: Persona – Center za psihološko svetovanje, Prušnikova 55, Ljubljana

Vodja programa: Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije, PTSTA – učiteljica in supervizorka transakcijske analize

Prijava: pošljite ime in priimek, poklic in kontaktni gsm na: info@psihologinja.si Ob prijavi boste v pisni obliki dobili program in druge informacije o poteku izobraževanja.

Dodatne informacije: www.psihologinja.si in/ali gsm: 041 33 98 55

Bookmark the permalink.

Comments are closed.