Predstavitev študija za diplomiranega transakcijskega analitika-psihoterapevta

 

Avtor: psihoterapevt Martin Bertok, PTSTA-P
Direktor IPTA

 

Študijski standardi na ravni profesionalnega TA treninga

Vsi splošni edukativni standardi so podani v smislu minimalnih zahtevanih obsegov in vrste in uradno objavljeni v PTEH – Professional Training and Examination Handbook (EATA). Študentje, psihoterapevti, učitelji in supervizorji TA so osebno odgovorni za ažurno spremljanje podanih pogojev, načina in zahtev študijskega procesa . ter pri svojih aktivnostih upoštevati Etični kodeks transakcijskih analitikov in Profesionalna vodila.) (glej www.eatanews.org in www.sloventa.si )

 

Povzetek
nekaterih bistvenih vidikov edukacijskega programa na Inštitutu za psihoterapijo transakcijske analize

Vpisni pogoji:
Vpis v program edukacije za psihoterapijo transakcijske analize (CTA) je možen vsako tromesečje za kandidate, ki so se udeležili uvodnega TA 101 seminarja . Možen je vpis tudi za kandidate z dokončano ne-humanistično izobrazbo VII. stopnje . Oboji lahko vpišejo in obiskujejo predavanja, morajo pa pred vstopom prakticiranja s klienti dokončati enoletni študij propedevtike.
Potek in trajanje študija:
Študij poteka med vikendi, v prvem letniku pa je obvezen obseg 50 ih ur skupinske osebne psihoterapije.
– 600 ur profesionalnega treninga v celoti-od tega najmanj 300 ur TA treninga s PTSTA ali TSTA
Dodatni strokovni razvoj:
Najmanj 500 ur: štejejo vsa za psihoterapevtsko delo relevantna znanja pred in med vključitvijo v Profesionalno TA edukacijo. (Npr. seminarji iz drugih psihoterapevtskih pristopov deli fakultetnih programov,supervizje, drugi psihoterapevtski treningi praktično delo v tretmanskih ustanovah, sem štejejo tudi vse ure lastnega prezentiranja Transakcijske analize, ipd).
Supervizija:
Najmanj 150 urnajmanj 75 ur TA (s PTSTA TSTA) najmanj 45 ur z primarnim učiteljem.
Praktična aplikacija
750 ur praktičnega psihoterapevtskega dela-od tega najmanj 500 ur TA dela z primarno odgovornostjo do klientov-najmanj 50 ur dela s skupino in najmanj 50 ur dela s posameznikov (če npr. prevladujejo delovne oblike para ali družine.)

 

Vpisni pogoji in način študija:

Pogoji vključitve v prvi letnik študija Transakcijske analize pri Martinu Bertoku (PTSTA):

 • Dokončana najmanj višješolska izobrazba
 • Opravljen uvodni izpit 101
 • Včlanitev v Društvo za transakcijsko analizo – SLOVENTA in EATA
 • Opravljen sprejemni intervju z bodočim učiteljem in supervizorjem.

Edukacijski proces TA z diplomiranega transakcijskega analitika se sestoji iz naslednjih aktivnosti študentov:

 1. Predavanja in vaje
 2. Samostojni Študij literature
 3. Osebna rast in razvoj – didaktična psihoterapija
 4. Psihoterapevtsko didaktično delo s klienti (individualno in/ali skupinsko)
 5. Supervizija
 6. Po želji študenta je priporočljivo delo v vrstniških skupinah
 7. Samostojne predstavitve TA zainteresirani strokovni in drugi javnosti
 8. Najmanj ena manjša raziskava

Ad. 1. Predavanja in vaje

(najmanj 600 ur od tega najmanj 300 ur TA predavanj in vaj s TSTA-P in PTSTA.P)

Osnovi del profesionalnega treninga zagotavlja minimalni obseg ustreznih TA ur edukacije:4 letnike po 75 ur skupaj 300 ur. Dodatnih 12 ur si je študent dolžan zagotoviti z vsaj eno udeležbo na letnem mednarodnem kongresu TA v štirih letih, ki omogoča najmanj dodatnih 16 ur. Preostalih 300 ur si je študent dolžan pridobiti samoiniciativno, oziroma se mu priznajo še opravljena tovrstna usposabljanja. Študij poteka po letnikih v osnovnih edukacijskih skupinah, ki štejejo največ 15 študentov.

Program se odvija preko vikendov- petek popoldan, sobota nedelja., praviloma 1 dan v mesecu. Del študija lahko poteka v dvodnevnih maratonih, (praviloma sobota in nedelja) tako in kadar se študentje v letniku dogovorijo za izvedbo. V primeru dogovora študentje sami izberejo ustrezno lokacijo in krijejo stroške svojega prevoza in bivanja.

Ob koncu letnika je vsak študent opraviti eno uro študijske supervizije (glej Ad. 5- supervizija) in prejme evalvacijski test. Evalvacijsi test ni izpit, temveč daje priložnost študentu in učitelju, da dobita dodatni vpogled v osvojeno znanje študenta TA v letniku, in je ena od iztočnic za supervizijsko uro.

Ad 2. Samostojni študij literature

Študij literature je v osnovi samoiniciativen, tako v pogledu pridobivanja virov kot proučevanja. Pri usmerjanju k literaturi poda predavatelj glavne avtorje obravnavanih TA konceptov. Relevantni članki za študij v 1. in 2. letniku so podani v dveh zbirkah TAJ ( TA Journala): Volume of Selected articles from Transactional Analysis Journal 1971-1980 in 1981-1990 dosegljivi pretko spletne strain ITAA. Omejen obseg nekaterih pomembnejših knjig je na voljo v Študijski knjižnici društva Sloventa, sicer pa je študent izzvan, da samostojno pridobi potrebne vire posameznih avtorjev (knjižnice, knjigarna, internet). Med pomembnejše študijske vire spadajo zapiski iz predavanj, katere študent oblikuje sam, prav tako na predavanjih ne dobi hand-outov. Študij literature poteka lahko v vrstniških skupinah študentov, če se študentje za njih odločijo. Sicer pa študentje v 3. letniku in 4. letniku na osnovi prebrane literature napišejo najmanj 2 eseja od katerih enega predstavijo na študijski skupini.

Ad3. Osebnostna rast in razvoj – didaktična psihoterapija

Za opravljanje psihoterapevtskega dela se od psihoterapevta pričakuje, da s svojim Skriptom ne posega na škodljiv način v tretman klienta, zato je tokom študija predvidena didaktična psihoterapija. Obveznih je 50 ur skupinske TA psihoterapije , ki jo študentje lahko opravijo v 1 ali drugem letniku, ter individualnaPsihoterapija, ki jo lahko izvajajo TA in ne -TA psihoterapevti. Tokom študija mora študent imeti najmanj 20 ur individualne terapije, pri tem pa so glede obsega možna odstopanja navzgor. Osebnega psihoterapevta študent izbere v sodelovanju z učiteljem. Velja načelo čim prejšnja vključitev tem bolje.

Ad. 4 Psihoterapevtsko didaktično delo s klienti

V drugi polovici tretjega letnika lahko študentje , ki so absolvirali naslednje pogoje pričnejo s superviziranim psihoterapevtskim delom s klienti:
•Obiskali najmanj 80% predavanj med temi pa so obvezne teme ( Psihoterapevtsko delo s suicidalnim klientom, TA dogovori, Etične dimenzije TA psihoterapije)
•Zaključili skupinsko TA psihoterapijo v obsegu 50 ur
•Imajo osebnega psihoterapevta in najmanj 10 ur osebne individualne psihoterapije.
•So zagotovili ustrezen delovni prostor in legalnost dela
•Poznajo in sprejemajo etični TA kodeks.
•Podpišejo dogovor s katerim se obvežejo , da bodo svoje delo supervizirali z učiteljem najmanj dvakrat mesečno.

Dogovor o superviziranem delu predvideva 10 urni obseg dela s posameznim klientom, študent pa lahko sprejme terapevtske dogovore za to obdobje z največ dvema klientoma .( v primeru dela s skupino obseg sporazumno določita študent in supervizor). Na osnovi evalvacije teh prvih izkušenj, supervizor odobri podaljšanje, povečanje števila klientov ali začasno prekine, prakticiranje študenta.

Študent je dolžan zagotoviti osnovne pogoje za izvajanje psihoterapije v pogledu ustreznih delovnih prostorov in legalnosti. Študentje , ki v okviru svoje redne poklicne dejavnosti ne morejo opravljati tudi psihoterapevtsko delo imajo na voljo pravni okvir in pogoje Društva za transakcijsko analizo Slovenije in druge pravne oblike (d.o.o. ,sp. ipd). Svoje storitve klientom lahko zaračunajo v višini dogovorjeni s TA supervizorjem.

Ad. 5. Supervizija

Ob koncu prvega, drugega in prvi polovici 3 letnika študija je predvidena 1 ura individualne študijske supevizije, katere cilji so namenjeni evalvaciji doseženega napredovanja študenta in njegovi boljši orientaciji v predstoječih fazah edukativnega procesa. Cena študijske supervizije ni vključena v šolnino in se šteje v obvezni obseg supervizij za CTA izpit.

Z rednimi supervizijami svojega dela študentje pričnejo ob začetku dela s strankami v okviru supevizijskih dogovorov. V obvezni obseg supervizije se štejejo tudi tiste, ki jih študent opravi v obdobju priprave na CTA izpit in katerih cilji so vezani na pripravo pisnega in ustnega izpita. Študentje so samoiniciativni in odgovorni tudi za pridobitev supervizijskih ur pri ne TA supervizorjih.

Ad. 5. Vrstniške skupine

Priporočljivo je, da se študentje srečujejo v okviru vrstniških skupin in na teh srečanjih, diskutirajo, predstavljajo prebrano literaturo ipd. Ta srečanja potekajo praviloma brez prisotnosti učiteljev in praviloma ne trajajo dlje kot 3 ure. In so občasna glede na interes študentov.

Dogovor o treningu (TA Training contract)

Je dogovor , ki ga predlaga v podpis učitelj tistim študentom, ki so v naprednejših fazah svoje edukacije- imajo že večji obseg dela s klienti in večje število supervizij. Dogovor podpiše študent , učitelj, supervizor učitelja in predstavnik EATE . Podpisani dogovor o treningu je tudi eden o formalnih pogojev za pristop k izpitu za DTA (Diplomiranega transakcijskega analitika.) Evidenca treninga. Vsak študent ima odgovornost za vodenje svoje evidenco treninga v svojem Logu, ki ga dobi ob vpisu v prvi letnik in jo najkasneje ob koncu vsakega šolskega dati v podpis učitelju.

Delovni dogovori

Edukacija je organizirana po letnikih – 4. Dogovori o sodelovanju med učiteljem in študentom se sklepajo letno. Določajo obveznosti obsega treninga v dneh (12) in urah (275), datumih in kraju izvedb predavanj. Predavatelj lahko po svoji presoji v program vključi tudi gostujoče predavatelje, ki morajo imeti ustrezen status (PTSTA ali TSTA) praviloma pa gostujoči predavatelji predavajo do 3 dni od 12 ih. Letna pogodba o treningu določa tudi finančne obveznosti študentov do izvajalca.

Varnostni dogovori

Vsi udeleženci edukacijskega procesa sprejmejo dogovore o diskretnosti z vsemi TA kolegi (vključno z učitelji in supervizorji), ter dogovor o neposredni komunikaciji v skladu z etičnim kodeksom TA.

Ad. 7. Samostojne predstavitve TA zainteresirani strokovni in drugi javnosti

Študent-ka mora do faze, ko prične delati s klienti izvesti tudi najmanj eno prezentacijo TA zainteresirani javnosti. Te prezentacije praviloma trajajo do 4 ure .

Bookmark the permalink.

Comments are closed.