Top

Usposabljanje za strokovni naziv v TA

Učitelji in supervizorji v transakcijski analizi

Transakcijska analiza je komunikacijska teorija in teorija osebnosti ter sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Usposabljanje za delo in pridobivanje certifikatov  v tem pristopu poteka je organizirano in sledi pravilom Evropske zveze za transakcijsko analizo EATA.

Pridobitev statusa učitelja in supervizorja v TA

Sloventa je članica EATE (Evropske zveze za transakcijsko analizo), ki je tudi članica EAP (Evropske zveze za psihoterapijo) in kot taka zavezana upoštevanju njihovih kriterijev za pridobitev različnih certifikatov. Lastnih kriterijev društvo Sloventa nima . Znotraj EATE in s tem društva Sloventa poznamo naslednje statuse učiteljev in supervizorjev:

TA-101 Inštruktor

 • lahko postane vsak, ki ima pridobljen izpit CTA (Certified Transactional Analyst) in je preko izvajanja TA-101 programa pod živo supervizijo enega od certificiranih učiteljev TA-ja zadostil vsem pogojem, da lahko izvaja TA-101 program. TA-101 program je samo osnovni program, namenjen komurkoli, ki se želi seznaniti z osnovami TA-ja. Zaključek tovrstnega programa ne prinaša udeležencem nikakršnega certifikata (minimalno število ur je 16), omogoča pa vstop v nadaljnje, specialistično izobraževanje iz TA-ja. V kolikor se TA-101 Inštruktor ne odloči, da pridobi status PTSTA ali TSTA, mora svoj status obnavljati vsakih pet let. V tem času pa mora biti vključen v redno supervizijo. Ure pod njegovim poučevanjem se ne štejejo kot ure naprednega izobraževanja iz TA.

PTSTA (Provisional Teacher and Supervisor of TA – Učitelj in supervizor transakcijske analize –začasni status)

 • Certificirani transakcijski analitik, ki ima željo, da bi svoje znanje prenašal na študente in supervizante, se lahko v roku enega leta po prejemu certifikata iz TA odloči, da bo nadaljeval svojo izobraževalno pot. Udeležiti se mora t.i. Delavnice za pridobitev potrdila za vodenje izobraževanja in/ali supervizij (TEW -Training Endorsment Workshop), ki traja tri dni. Pred tem mora poslati v pregled kurikulum izobraževanja, ki ga namerava izvajati, ter svoj lasten pogled na izobraževanje in supervizijo v TA, ki je vezan tudi na obstoječo literaturo. Na tridnevni delavnici v skupini predstavi kako izvaja supervizijo ter kako poučuje, poleg konkretnih priporočil za nadaljnje delo pa je seznanjen tudi s smernicami na področju izobraževanja in supervizije TA.
 • Ob pomoči svojega odgovornega supervizorja (TSTA) zadosti vsem priporočilom, ki jih je dobil na TEW in zatem lahko podpiše pogodbo z EATO ter postane PTSTA. S tem pridobi dovoljenje, da lahko prične izvajati nadaljevalni program TA-ja (iz smeri za katero se je specializiral že kot transakcijski analitik – psihoterapija/svetovanje/organizacijska/ izobraževalna smer). Ure, ki jih nudi svojim študentom, se študentom štejejo kot ure naprednega treninga iz TA (običajno se poimenujejo TA-202) in ure TA supervizije. Kopijo podpisane pogodbe oz. dopisa EATE iz katerega je razvidno, da ima oseba status PTSTA, oseba pošlje tudi na Slovento in Sloventa jo potem objavi na seznamu učiteljev in supervizorjev TA s statusom PTSTA. Oseba je tudi zavezana, da vse morebitne spremembe, povezane s tem statusom, javi na Slovento.
 • PTSTA ima sedem let časa, da zadosti vsem kriterijem, da pristopi k izpitu za TSTA ali k izpitu za CTA učitelja. V tem času mora biti pod rednim supervizorstvom s strani TSTA (odgovornega supervizorja in ostalih TSTA-jev) in pridobiva potrebne izkušnje in ure. Redno enkrat letno morata oba z mentorjem napisati letno poročilo o njegovem napredku in priporočilih naprej. V kolikor PTSTA-ju v sedmih letih ne uspe pridobiti vseh potrebnih ur in izkušenj, lahko podaljša svoj status za nadaljnjih sedem let. V kolikor  ne pristopi k izpitu TSTA ali k izpitu za CTA učitelja in ga pozitivno zagovarja, izgubi ta status in s tem možnost izobraževanja in superviziranja študentov v naprednem treningu iz TA.  Tudi o podaljšanju  ali prekinitvi statusa je oseba zavezana obvestiti Slovento.

TSTA (Učitelj in supervizor  TA)/CTA učitelj

 • Najkasneje sedem let (s podaljšanjem 14 let) od pridobitve statusa PTSTA lahko oseba pristopi k ustnemu izpitu za TSTA (ali samo TTA – učitelj transakcijske analize ali STA – supervizor transakcijske analize, v kolikor se odloči, da bo samo supervizor ali samo učitelj) ali gre za CTA učitelja.
 • Ustni izpit za TSTA se opravi pred mednarodno komisijo, ki jo postavi EATA ali ITAA (Mednarodna zveza za TA) in je sestavljen iz štirih delov: teorija, etika, poučevanje in supervizija; za CTA učitelja pa traja tri dni s podobno strukturo kot TEW
 • Predpogoji: CTA, izpolnjen TEW, dogovor za PTSTA/CTA učitelja, vsaj 90 ur izobraževanja iz področja za katerega se prijavlja na izpit, vsaj 5krat bil član izpitne komisije na treh različnih krajih v času svoje  PTSTA pogodbe, popravil vsaj dva CTA pisna izpita, imeti mora tri priporočilna pisma s strani treh TSTA, ki so ga opazovali pri delu. Spodaj so navedeni posebni pogoji za TSTA, nekoliko manj ur se zahteva za CTA učitelja.
  • Za učitelja:
  • Vsaj 300 ur poučevanja TA, znotraj tega vsaj 45 ur, ki so bile supervizirane, od tega vsaj 20 ur »žive« supervizije
  • »živa« supervizija prvega TA-101
  • 100 ur dodatnega izobraževanja
  • Vsaj 12 ur aktivne udeležbe na konferencah ali profesionalnih srečanjih, 6 od tega na nacionalnem ali mednarodnem nivoju
  • Za supervizorja:
  • Vsaj 500 ur izvedbe supervizije (individualne ali skupinske)
  • Minimalno 40 ur supervizije z vsaj dvema supervizantoma
  • Vsaj 50 ur supervizije supervizije, od tega vsaj polovica »žive«

TSTA-ji lahko izobražujejo in supervizirajo TA na vseh nivojih (od začetnega programa TA-101, naprednega programa TA-202 in programe, v katere so vključeni PTSTA-ji), medtem ko CTA učitelji lahko izobražujejo na nivoju začetnega TA-101 programa in napredni program TA-202.

Ali lahko usposabljanje iz TA izvajajo učitelji samostojno ali morajo predložiti program? Kdo nadzoruje njihovo delo? Ali so kriteriji za pridobitev diplome za vse edukante enaki, ne glede na učitelja? Ali učitelji lahko sami izdajajo diplome?

Kot omenjeno zgoraj, samo PTSTAji, TSTAji in CTA učitelji lahko izvajajo izobraževanje iz TAja. Vsakdo, ki prične izvajati edukacijo iz TA, pripravi kurikulum, ki je pregledan s strani TSTAjev, vključenih v delavnico TEW, samo izvajanje pa naj bi bilo tudi supervizirano v letih do izpita za TSTA ali CTA učitelja.

Ko se nekdo odloči, da bo pričel izvajati izobraževanje iz TA-ja, je pomembno, da ga prične izvajati iz smeri za katero je specializiran (že omenjene štiri smeri) ter da izobraževanje prilagodi glede na nacionalne predpise (v primeru smeri psihoterapija torej potrebuje upoštevati merila, ki jih določa SKZP, v primeru sprejetega zakona, bo potrebno programe prilagoditi tudi zakonodaji).

EATA in s tem Sloventa v osnovi ne predpisujeta enotnega kurikuluma, vsak učitelj ali inštitut, šola tako lahko sam odloči vsebino, obliko, stil kurikuluma – pri tem pa mora upoštevati osnovne zahteve EATE in nacionalne zahteve. Pomembno je, da učitelj zasnuje program tako, da bodo študentje lahko pridobili osnovne osebne in profesionalne kompetence, ki so zahtevane s strani EATE (glej Handbook na spletni strani EATE, prevod Eatinega priročnika pa je na spletni strani društva Sloventa http://www.sloventa.si/ ) in hkrati zadostili tem pogojem. Pri tem naj bi bili tudi študentje aktivno udeleženi v plan svojega izobraževanja in prevzeli svoj del odgovornosti za profesionalni razvoj in izobraževalni proces. Pomembno je, da pred samim začetkom študija pridobi vse potrebne informacije o zaključku študija in morebitnih dodatnih pogojih.

Ne glede na to kakšen študij ponuja določen učitelj, šola ali inštitut, ob zaključku študija študent ne dobi avtomatsko certifikata transakcijske analize (določene smeri za katero se je šolal). Seveda lahko pridobi potrdilo o opravljenih urah in ostalih obveznostih, ki jih je opravil tekom študija, nekateri učitelji izdajajo tudi svoje certifikate, vendar ti ne omogočajo pridobitve naziva transakcijski analitik. Za pridobitev certifikata je znotraj EATE odgovorna komisija za certificiranje COC, ki tudi večkrat letno organizira izpite na različnih mestih v Evropi. Organizira jih tudi Svetovna organizacija za TA – ITAA,  obe organizaciji pa se medsebojno priznavata.Šele ko je kandidat pozitivno ocenjen na pisnem in ustnem delu izpita, ki ga organizira COC, se lahko naziva z imenom Certificirani transakcijski analitik (določene smeri) in pridobi tudi certifikat s strani COC s katerim to dokazuje. Praksa kaže, da študentje nekje v povprečju potrebujejo 6 do 8 let, da zberejo vse potrebne ure in so dovolj kompetentni (za opis kompetenc glej Eatin priročnik), da lahko pristopijo k izpitu (v povprečju nekje 2 do 4 leta po zaključku TA-202 študija). Kriteriji za pridobitev CTA so torej enaki za vse edukante, ne glede na učitelja.

Zahteve za pristop k CTA izpitu:

 • + izpolnjene nacionalne zahteve (glej pogoje SKZP kadar gre za smer psihoterapije!)
 • + opravljen TA-101
 • + podpisana pogodba z EATO
 • + prepoznanje s strani odgovornega supervizorja, da ima študent vse potrebne kompetence za pristop k izpitu
 • + opravljenih 2000 ur od tega:
 • 750 ur dela s klienti, od tega 500 po načelih TA
 • 600 ur profesionalnega treninga, od tega 300 znotraj TA
 • 150 ur supervizije, od tega 75 ur s PTSTA; CTA učiteljem ali TSTA, ki je član EATE; ITAA ali FTAA, 40 od tega z odgovornim  supervizorjem
 • 500 dodatnih ur profesionalnega razvoja (v skladu z dogovorom z odgovornim supervizorjem in nacionalnimi zahtevami – npr. osebna terapija, praksa v psihiatriji…)

Glede na povpraševanje kolegice glede posebnih certifikatov o zaključku študija, bi prosili, če ji posredujete zgornje pojasnilo.  Iz njenega dopisa je razvidno, da razmišlja o vpisu na študij, ki je svetovalne smeri, ne psihoterapevtske. Znotraj TA-ja imamo štiri smeri študija – izobraževalno, organizacijsko, svetovalno in psihoterapevtsko. Običajno študentje pridobijo certifikat iz tiste smeri za katero so se šolali, razen v primeru, da pridobijo dodatne izobraževalne ure  ter ure dela s klienti in supervizije iz druge smeri. Predlagamo, da se kolegica z učiteljico predhodno posvetuje in pridobi potrebne informacije ali in na kakšen način bo lahko pristopila k mednarodnemu izpitu iz psihoterapije, v kolikor jo ta smer bolj zanima. Po opravljeni CTA diplomi, ki jo bo opravljala v okviru EATE ali ITAA,  bo lahko zaprosila za Slovensko diplomo iz psihoterapije v okviru SKZP, po treh letih pa še za Evropsko diplomo iz psihoterapije v okviru EAP.

Pripravila:

Barbara Repinc Zupančič, CTA (P), PTSTA (P)
Članica komisije za certificiranje COC v EATI

Ljubljana, oktober 2016