CTA izpiti v Ljubljani, 10. in 11. junij 2022 in podelitev statusa zaslužni član društva Slavici Ravnik

Izvedba CTA  izpitov v Ljubljani

V petek 10. in soboto 11. junija 2022 potekajo Eatini mednarodni CTA izpiti v Ljubljani. Na slovesnosti ob podelitvi CTA certifikatov bo društvo Sloventa slavnostno podelilo status zaslužne članice društva svoji nekdanji predsednici Slavici Ravnik. Prireditev bo potekala v soboto od 15:30 do 16:30 v prostorih M-hotela v ljubljani.

Izpitov CTA se bo udeležilo 6 kandidatk, 16 spraševalk, 4 prevajalke, 2 supervizorki in predstavnica EATE. Vse izhajajo iz različnih evropskih držav. Glavna organizatorka izpitov v Ljubljani in predstavnica Slovente za izvedbo tega izpita v okviru EATE, je Barbara Repinc Zupančič. Da bo vse gladko potekalo, ji pomaga 7 organizatork in glasbenica, ki bo obogatila slavnostni dogodek.

Posebna gostja je Slavica Ravnik, ki ji je društvo Sloventa na svoji skupščini 2022 podelilo status zaslužne članice društva. Slavica Ravnik je bila predsednica društva v obdobju 2013-2021.  Leta 2013 je bilo društvo v krizi, Slavica pa ga je s svojo skupino dvignila do današnjega stanja, ko je 97 članov dobilo posebno čast organizirati CTA izpite za EATO. Več v obrazložitvi Slavica Ravnik- zaslužna članica društva Sloventa

 

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI II. STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

1. Postopek pridobitve potrdila II stopnje
2. Priloga k postopku_Opis pogojev
3. Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje
4. Priloga k Vlogi_Priporočilo mentorja

POSTOPEK PRIDOBITVE POTRDILA O ZAKLJUČENI 2.STOPNJI IZOBRAŽEVANJA IZ TA

Zakaj potreba po potrdilu

Za študente TAja v Sloveniji je proces certificiranja jasno določen s standardi, ki jih predpisujeta EATA in ITAA. Standardi določajo, pogoje za pridobitev certifikata o I. stopnji izobraževanja iz TAja, torej t.i. TA-101 ter postopek pridobitve naziva certificirani transakcijski analitik (CTA). Vmesna stopnja ni določena, kljub temu, da študentje v tem času opravijo veliko ur izobraževanja in prakse.

Ugotavlja se, da je zlasti proces za pridobitev CTAja za mnoge študente zelo zahteven, tako strokovno, časovno kot finančno. Zato se mnogi ne odločijo, da bi svoj proces izobraževanja zaključili na tak način, kljub temu pa TA znanje pri svojem delu zelo uspešno in kompetentno uporabljajo.

Pogosto brez določenega potrdila o znanju specializanti/edukanti v procesu zaposlovanja ne morejo dokazati svojih kompetenc. Ob tem določeni učitelji, ki poučujejo v Sloveniji, izdajajo svoja lastna potrdila, kar vnaša dodatno vprašanje o tem, kdo se lahko naziva z nazivom transakcijski analitik. V zadnjih letih smo lahko tudi opazili, da se študenti pogosto razvrščajo  in identificirajo z inštitutom iz katerega prihajajo.

To nas je vodilo, da smo kot  nacionalno društvo za transakcijsko analizo Slovenije  – SLOVENTA  pripravili potrdilo o zaključeni II. stopnji izobraževanja iz transakcijske analize. Potrdilo je pripravljeno v soglasju vseh učiteljev inštitutov, ki v Sloveniji izvajajo TA izobraževanje in pomeni poenotenje standardov vseh šol. Leta 2018 smo tedanje učitelje TAja v Sloveniji zaprosili za njihova mnenja, naredili primerjavo njihovih šolskih programov  ter na podlagi tega dosegli soglasje glede pogojev za izdajo tovrstnega potrdila.

Kdo lahko zaprosi za potrdilo

Za potrdilo lahko zaprosi posameznik, ki je:

 • bil udeležen izobraževanja iz TA v okviru ene ali več izbranih šol v obsegu najmanj 300 ur teoretičnega izobraževanja,
 • opravil najmanj 150 ur praktičnega dela,
 • svoje delo superviziral v obsegu najmanj 50-ih ur supervizije,
 • bil vključen v osebno terapijo v obsegu najmanj 50 ur,
 • ima izpolnjeno priporočilo s strani svojega mentorja in
 • je član društva Sloventa ali je plačal prispevek za obravnavo vloge v višini letne društvene članarine (če ni član društva).

Glej priloga k postopku: Opis pogojev

Kandidate prosimo, da nam pošljejo obrazce in dokazila po elektronski pošti na naslov obvestila@sloventa.si, prilogo Priporočilo mentorja, ki je originalno podpisana s strani mentorja (ali supervizorja), pa tudi po navadni pošti.

Prehodno obdobje

Zaradi dolge zgodovine izobraževanja TA v Sloveniji, ki sega od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje in s tem nastale raznolikosti v standardih izobraževalnih šol, za kandidate, ki so se izobraževali v takratnem obdobju, uvajamo tako imenovano prehodno obdobje. To pomeni, da je možno pridobiti potrdilo pod posebnimi pogoji in sicer, da kandidatu prilogo Priporočilo mentorja podpiše takratni mentor ali sedanji supervizor. Prehodno obdobje bo trajalo do leta 2026.

V prehodnem obdobju za dokazilo o izpolnjevanju pogojev velja tudi Potrdilo izbrane šole o izobraževanju, na katerem je navedeno minimalno število ur izobraževanja, praktičnega dela, supervizije in osebne terapije, če je število ur enako ali večje od pogojev, ki jih določa Sloventa. V prehodnem obdobju kandidatom ni potrebno prilagati ostalih dokazil, ki so sicer med predlogi dokazil navedena v prilogi k postopku Opis pogojev. Kandidat mora poleg Potrdila šole oziroma certifikata, predložiti še Vlogo Slovente in Prilogo k vlogi: Priporočilo mentorja.

Postopek pridobitve potrdila

Posameznik, ki ima izpolnjene pogoje, izpolni obrazec Vloga za pridobitev Potrdila II stopnje, priloži originalno podpisano Priporočilo mentorja,  ter vnese kopije potrebnih potrdil (pdf oblika). V kolikor vlagatelj ni član društva Sloventa, pred tem vplača prispevek za obravnavo vloge v višini letne članarine društva na račun Slovente:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:  LJBASI2X  (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Obravnava vloge za pridobitev potrdila za 2. st.TA za IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik:  Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Vloge se bodo pregledovale dvakrat letno, prvi rok za oddajo v letu je 1. marec, drugi rok za oddajo pa 30. oktober.

Komisija za pregled vlog je sestavljena iz 3 članic:

 • Ines Paravan, CTA(P) – predsednica
 • Nevenka Nakrst, CTA(P) – članica
 • Judita Bagon – članica

Komisija bo vloge obravnavala najkasneje v enem mesecu po izteku roka, vlagatelje bo v tem času tudi pozvala k morebitni dopolnitvi vlog ali razjasnitvi določenih dokumentov. Rok za dopolnitev vloge je 14 dni, v kolikor vloga ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna. Komisija bo vlagatelja kontaktirala preko tel.š.t ali e-naslova, ki ga bo navedel v obrazcu. Vsa dokumentacija se bo zbirala, vodila, uporabljala in varovala v skladu zakonom varovanju osebnih podatkov in GDPRjem.

V kolikor vloga ne bo pozitivno rešena (če dopolnitve ne bodo podane ali ne bodo prave), bo o tem vlagatelj obveščen. Imel bo možnost, da vlogo v skladu s pogoji ponovno vloži v naslednjem roku.

Potrdilo in naziv

Po pozitivno rešeni vlogi bo posameznik na naslov, ki ga bo navedel v obrazcu, v fizični obliki prejel potrdilo. Potrdilo je podpisano s strani predsednice komisije za izdajo potrdil in predsednice Slovente, žigosano z žigom Slovente ter ima zaporedno številko potrdila. Društvo Sloventa vodi register izdanih potrdil.

Posameznik, ki pridobi potrdilo o uspešno zaključeni stopnji izobraževanja iz TA, ne pridobi naziva transakcijski analitik. V kolikor ima podpisano pogodbo za opravljanje  CTA, lahko uporablja naziv Specializant transakcijske analize. V tem primeru, pridobi možnost, da se vpiše na seznam specializantov na spletni strani Slovente.

Društvo Sloventa posameznika, ki je pridobil potrdilo o zaključeni II. stopnji TA, povabi, da se včlani v društvo, v kolikor še ni član, in tako prispeva k razvoju in prepoznavnosti TAja v Sloveniji.

Strokovni odbor Sloventa

 

Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji

Vabimo vas na celodnevno delavnico: 
Raziskovanje vrednot s pomočjo psihodramskih metod v akciji

Dogodek bo potekal v soboto 11. septembra 2021.

Lokacija:
Okolica Ljubljane, dostop je mogoč z javnim prevozom. Točen naslov sporočimo v kratkem.
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer, bomo delavnico izvedli online.

Kotizacija:
15 €, za člane društva.

Prijave:
Prijave sprejemamo na elektronski naslov, seminarji@sloventa.si

Maximalno število udeleženk/udeležencev: 20.

Povzetek vsebine: 
Udeleženci bodo imeli možnost spoznati več osnovnih metod psihodrame, raziskovali bomo na skupinskem nivoju (kot je sociodrama in življenjska črta vrednot), delali v malih skupinah in individualno (osebno) raziskovanje hierarhije vrednot preko vinjet – kratkih akcijskih del na odru. Fokus bo na različnih formativnih nivojih povezanih z vrednotami: socialni in družbeni razred, spolna identiteta, relacijska identiteta in notranji (intrinzični) ter duhovi sloji. S temi sloji bomo delali z uporabo različnih akcijskih metod z namenom, da se odkrije čustveni tok in omogočiti uvid v mehanizme, blokade in/ali napačne predstave. Druga vprašanja, ki jih bomo naslovili so: Kako se počutim glede svojih vrednot? Sem zadovoljen s pojmi povezanimi s tem? Ali je mogoče kaj popraviti ali spremeniti v hierarhiji mojih vrednost?

Izvajalka delavnice:
dr. Lidija Vasiljević, psihologinja in doktorica znanosti študija za socialno delo in socialno politiko. Je diplomirana psihodramska psihoterapevtka, ima Nacionalni in Evropski certifikat za psihoterapijo. Je certificirana supervizorka in trenerka Britanske asociacije za psihodramo. Ukvarja se z individualnim in skupinskim psihoterapevtskim in edukativnim delom. Je predsednica in ena izmed ustanoviteljic Regionalne asociacije za psihodramo in integrativno uporabo psihoterapije. Ožja interesna področja sta delo z marginalnimi skupinami in integrativni pristop v edukaciji in psihoterapiji (TA in Jungovska analitična psihoterapija). Ima večletne izkušnje na področju dela v organizacijah. Ukvarja se z raziskovalnim delom na področju politik mentalnega zdravja.

Exploring values through psychodrama action methods
Summary:
In the workshop, participants will have a chance to get to know several basic psychodrama methods, enabling exploration at the group level (such are sociodrama, and the lifeline of values), work in small groups and individual (personal) exploration of hierarchy of values, through vignettes – short action forms of work at the stage. Focus will be placed at several formative layers concerning values: social and class identity layer, gender identity layer, relational identity layer and inner (intrinsic) and spiritual layers. This layers will be worked through by using different action methods aiming to catch the emotional flow and enable insights in mechanisms, blockades and/or misconceptions connected with it. Other question that we will be addressing are : How do I feel concerning my values ? Am I in content with notions connected with it ? Is it possible to reconceder and /or to change something in my personal hierarchy ?

Več informacij pošljemo v kratkem.
Želimo vam prijetno poletje.
Organizacijski odbor društva Sloventa

 

7. strokovno srečanje: PSIHOLOŠKI IN SOCIALNI VIDIKI PANDEMIJE

English version

Spoštovane kolegice in kolegi!

Naše sedmo strokovno srečanje bomo posvetili dogajanju v času pandemije COVID 19.
Dogodki, kot so medijsko poročanje o številu obolelih in umrlih, predvsem pri zahodnih sosedih in postopno vse več obolelih in umrlih pri nas je sprožilo v ljudeh proces, ki je blizu stanju šoka. V drugem valu so stvari še bolj zapletene.
S fazami od zanikanja ali zmanjševanja pomena do strahu, tesnobe, tudi jeze in občutka nemoči ali stanja obupa. Zaščitni ukrepi kot so izolacija in fizično distanciranje so neugodne vplive še poglobili. Ker medicina še nima terapevtskega odgovora na to grožnjo, narašča možnost negativnega vpliva tudi na psihološko odpornejši del populacije.
S strokovnim srečanjem želimo predstaviti izkušnje in strokovne analize domačih in tujih kolegic in kolegov ob pandemiji. Želimo osvetliti psihološke in socialne odzive vseh struktur v družbi od posameznikov, do družin, skupin, delovnih organizacij ter posebej ranljivih skupin, kot so starostniki, otroci in mladostniki. Prav tako nas bo zanimala soodvisnost psihološkega in socialnega vidika dogajanj ter možne globoke spremembe v doživljanju sveta in človekovega mesta v njem.
Posebej želimo predstaviti vlogo in odziv psihološke stroke v odnosu do omenjenih skupin. Pandemija je ohromila mnogo segmentov delovanja države, ob tem pa so v zdravstvu, civilni zaščiti, psihološki pomoči, pedagoški pomoči, preskrbi in trgovini ter še kje, v tem obdobju mnogi opravili neprecenljivo delo.
Ponovno smo ozavestili pomen skupnosti, v kateri mnogi izkazujejo empatijo, izjemno solidarnost in požrtvovalnost. Le v taki skupnosti lahko ob izjemnih grožnjah človek kot posameznik preživi. O pozitivnih plateh te izkušnje je tudi potrebno spregovoriti in jih predstaviti strokovni javnosti.
S prispevki bodo poleg domačih udeležencev sodelovali tudi kolegi iz nekaterih najbolj ogroženih držav kot so Anglija, Italija ter Švedska.

Vabili smo tudi predstavnici zgodovinsko medicinske stroke ter družboslovnih ved.

Toplo vabljeni!

Slavica Ravnik, predsednica Slovente
Se vidimo!

Izobraževanje iz Transakcijske analize (4 leta, začetek 17.10.2020)

Izobraževanje iz Transakcijske analize

Transakcijska analiza (TA) je svetovalni in psihoterapevtski pristop, ki vključuje teorijo osebnosti in komunikacije. Njene koncepte in principe dela uporabljamo na različnih področjih dela z ljudmi: v obravnavi psiholoških težav, v vzgoji in izobraževanju, svetovanju in na področju organizacijske psihologije.

Vsebina: izobraževanje vključuje spoznavanje teorije osebnosti in komunikacije. Ob razumevanju osnovnih teoretičnih TA konceptov udeleženci pridobivajo veščine spreminjanja osebnostnega funkcioniranja in medosebnih odnosov.

Potek: izobraževanje traja 4 leta in poteka v obliki enodnevnih delavnic enkrat mesečno ob sobotah. Posamezno srečanje traja od 9.00h do 15.00h. Delavnice vključujejo teorijo, vaje in delo na sebi. Prvi letnik, ki se zaključi z diplomo TA 101, obsega 12 delavnic, naslednji letniki pa 10 delavnic v posameznem študijskem letu. Možna je udeležba na prvi stopnji izobraževanja (1. letnik) ali celotno štiriletno izobraževanje, ki se zaključi z mednarodno diplomo (svetovanje ali psihoterapija)

Več o poteku, programu izobraževanja in možnosti pridobitve diplom: https://psihologinja.si/izobrazevanja/transakcijska-analiza-ta/

Začetek izobraževanja: sobota, 17.10.2020. Datumi delavnic za študijsko leto 2020/21 so objavljeni na spletni strani.

Komu je izobraževanje namenjeno?

 • ljudem različnih poklicnih profilov, ki pri svojem delu izvajajo svetovanje, psihoterapijo, vodenje timov, vzgojo in izobraževanje (psihologi, pedagogi, socialni delavci, sociologi, učitelji, zdravniki, pravniki, menedžerji in drugi),
 • ljudem, ki si želijo pridobiti psihološko znanje in veščine za osebnostni razvoj in komunikacijo z ljudmi.

 

Cena: 125 € / posamezna delavnica – v 1. letniku je plačilo sprotno, v naslednjih letnikih pa se plača letnik kot celota (možnost plačila na obroke).

Izvajalka izobraževanja:

Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije,

Učiteljica in supervizorka transakcijske analize (TSTA-P)

V izobraževanje so vključeni tudi gostujoči učitelji.

Lokacija: Persona – Center za psihološko svetovanje, Prušnikova ul. 55, Ljubljana Šentvid

Prijave in dodatne informacije: info@psihologinja.si ali 041 33 98 55

 

WEBINAR: GNUS, MORALA IN SEKSUALNOST – 14.10.2020

Prijazno vas vabimo k prijavi!

WEBINAR: GNUS, MORALA IN SEKSUALNOST

mag. Blaž Vukelić
Datum: 14.10. 2020, 18:00 – 19:30 (Zoom)

Gnus je čustvo, ki je človeštvu pomagalo preživeti zaradi vloge pri preventivi pred okužbami. Odigralo pa je tudi pomembno vlogo pri regulaciji družbenih pravil.
Transgeneracijska pravila o tem, kaj je prav in kaj je narobe, pa so z razvojem postala omejujoča za posameznike in družbo.
Dotaknil se bom in skozi koncept transakcije analize osvetlil predvsem občutenja gnusa zaradi lastne seksualnosti in seksualnosti drugih (npr. homofobija).


Mag. Blaž Vukelić, specializant TA, se je zadnjih osmih letih osredotočal na delo z istospolno usmerjenimi. Sprva je v okviru referendumskih kampanj analiziral razloge za odnos do oseb LGBTI. 
Kasneje je deloval na področju seksualnosti in preventive pred spolno prenosljivimi okužbami; je soavtor priročnika za varnejšo spolnost To je seks. Svetovalno delo opravlja na Legebitri v okviru programa 
Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene. Za revijo GEJM redno piše na temo odnosov in spolnosti, kot sociologa kadrovsko-menedžerske smeri pa ga zanimajo tudi teme, povezane z razvojem zaposlenih in preprečevanjem izgorelosti.

Na predavanje se prijavite preko elektronske pošte, na naslov: obvestila@sloventa.si
Število mest je omejeno, vaša prijava pa zabeležena, ko na svoj elektronski naslov prejmete povratno sporočilo.
Informacijo o predavnju lahko posredujete vsem zainteresiranim.
Veselimo se vaše družbe.
Organizacijski odbor Slovente

WEBINAR: RAZISKOVANJE V PSIHOTERAPIJI IN TRANSAKCIJSKI ANALIZI – 16.9.2020

Prijazno vas vabimo k prijavi!

WEBINAR: RAZISKOVANJE V PSIHOTERAPIJI IN TRANSAKCIJSKI ANALIZI

Izr. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih., TSTA
Datum: 16.9. 2020, 18:00 – 19:30 (Zoom)

V webinarju bo Gregor Žvelc naredil pregled področja raziskovanja v psihoterapiji in raziskav transakcijsko-analitične psihoterapije.
Predstavil bo različne metode in oblike raziskovanja od raziskav učinkovitosti, raziskav skupnih faktorjev in raziskav procesov psihoterapije.
Pri tem bo predstavil nekatere najnovejše raziskave transakcijske analize in se usmeril na izzive raziskovanja transakcijske analize v prihodnosti.
Čas bo tudi za diskusijo in refleksijo o možnostih raziskovanja psihoterapije v Sloveniji.

Dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih. je izredni profesor za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo v Ljubljani (Filozofska fakulteta) in Oddelku za psihologijo v Kopru (Univerza na Primorskem) ter direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana. Je učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom TSTA in mednarodni učitelj in supervizor integrativne psihoterapije. Je urednik revije International Journal of Integrative Psychotherapy in sourednik revije European Journal for Qualitative Research.
Na predavanje se prijavite preko elektronske pošte, na naslov: obvestila@sloventa.si
Število mest je omejeno, vaša prijava pa zabeležena, ko na svoj elektronski naslov prejmete povratno sporočilo.
Informacijo o predavnju lahko posredujete vsem zainteresiranim.
Veselimo se vaše družbe.
Organizacijski odbor Slovente