Redna letna skupščina 2021

Zapisnik letne e-skupščine 2021

Gradiva za redno letno skupščino 2021:

1. Zapisnik letne skupščine 2020: Zapisnik skupščine 2020
2. Finančno poročilo za leto 2020, Judita Bagon:  Finančno poročilo 2020
3. Poročilo Nadzornega odbora, Pika Bensa: Nadzorni odbor 2021
4. Poročilo o delu društva in IO za leto 2020, Nataša Mohorč Kejžar: Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu
5. Poorčilo o delu Strokovnega odbora, Ivana Mandarić: Poročilo SO 2020
6. Poročilo delu delegatke v EATI, Ana Šušteršič: Porocilo delegata v EATA 2020.docx
7. Slavica Ravnik: Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021 
8.Poročilo o delu kandidacijske komisije, Judita Bagon:  Zapisnik Kandidacijske komisije 2021
9. Vizija in Program dela društva za leto 2021, Maja Sedmak Cvelbar: Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
10. Finančni načrt za leto 2021, Judita bagon: Finančni načrt 2021

Rezultati glasovanja – skupščina 2021: Glasovanje skupščina 2021

Spoštovane kolegice in kolegi!
Redna letna skupščina Slovente je bila sklicana v četrtek, 25. 3. 2021, ob
18:00, preko videokonference. Ker skupščina zaradi premajhne udeležbe
članov ni bila sklepčna, je izvršni odbor sprejel sklep, da se izvede redno letno
skupščino po elektronski poti, kot nam to omogoča 20. člen Statuta društva za
transakcijsko analizo – Sloventa.

Druga redna letna e-skupščina
bo potekala na elektronski način od
ponedeljka, 29. 3. 2021, do srede, 31. 3. 2021.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2020 Zapisnik skupščine 2020
2. Zaključni račun za leto 2020:
– Finančno poročilo 2020 Finančno poročilo 2020
– Poročilo predsednika Nadzornega odbora Nadzorni odbor 2021
3. Poročila o delu društva:
– Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu
– Poročilo o delu strokovnega odbora Poročilo SO 2020
– Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2020 Porocilo delegata v EATA 2020.docx
4. Nadomestne volitve predsednika društva za čas do izteka mandatnega
obdobja 2018-2022:
– Odstop dosedanje predsednice Slavice Ravnik z mesta predsednice društva
in članice Strokovnega odbora: Odstopna izjava Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021 
– Poročilo kandidacijske komisije Zapisnik Kandidacijske komisije 2021
– Izvolitev nadomestnega predsednika društva do konca obdobja 2018-2022:Vizija društva in program dela kandidatke Maje Sedmak Cvelbar Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
– Potrditev nadomestnega člana Strokovnega odbora
5. Program dela društva za leto 2021:  Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
6. Finančni načrt za leto 2021 in določitev višine članarine za leto 2022 in 2023: Finančni načrt 2021
7. Razno

Do gradiv dostopate prek povezav v vabilu ter na naši spletni strani:
www.sloventa.si.
Glasujete lahko prek spletne glasovnice, ki jo dobite Spletna glasovnica 2021 – SLOVENTA,
od ponedeljka, 29. 3. 2021, do srede, 31. 3. 2021.

Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 31. 3. 2021 do 18:00.
Skupščina je sklepčna, če svoje glasove odda vsaj 1/3 evidentiranih članov na
dan 29. 3. 2021, kar šteje 29 članov. Posamezni sklep je sprejet, če je zanj
glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno
pozdravljamo.

Izvršni odbor društva Sloventa.

 

Izredna e-skupščina november 2020

Zapisnik izredne skupščine november 2020

 

 

Spoštovani,

VABIMO VAS
na izredno letno e-skupščino društva SLOVENTA

Na podlagi 20. člena Statuta društva za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA sklicujem izredno letno e-skupščino,
ki bo potekala po elektronski pošti
od 30. 10. 2020 do 10.11.2020,
 z glasovanjem med 9. in 10. 11. 2020 

 

14c. člen sprememb statuta, ki smo jih sprejeli na skupščini 16.4.2020, je nejasen in zaradi napake tudi neskladen z zakonodajo.

Zato predlagamo nov 14c. člen (gradivo 1).

Na podlagi sprememb statuta, sprejetih 16.4.2020, skupaj s tokratnim popravkom, smo oblikovali čistopis statuta (gradivo 2)

Predlagani dnevni red:

 1. Popravek sprememb statuta društva, ki so bile sprejete 16.4.2020 – Gradivo 1
 2. Sprejem čistopisa statuta – Gradivo  2
 3. Razno

Pripombe na gradivi 1 in 2 nam pošljite do 8.11. 2020  do 15. ure, po elektronski pošti na naslov: obvestila@sloventa.si

Do 9.11.2020 boste člani prejeli dopolnjena gradiva, o katerih bo teklo glasovanje za njihovo sprejetje ter spletno glasovnico s predlaganimi sklepi, v katero boste vnesli svoje odločitve.

Skupščina je sklepčna, če je svoje glasove oddalo vsaj polovica članov, posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam.

Slavica Ravnik, lr
predsednica

 

Glasovanje e-skupščina november 2020: Glasovanje e-skupščina november 2020

Članarina v Društvu Sloventa

ČLANARINA DRUŠTVA SLOVENTA ZA LETO 2022

Višina članarine za leto 2022 znaša:

 1. za člane brez TA naziva:                                                                        40 EUR
 2. za člane s pogodbo z EATO/ITAA  za CTA in
  certificirane terapevte (CTA):                                                                50 EU
 3. za PTSTA/CTA učitelje in TSTA:                                                             85 EUR
 4. za člane SINTE in drugih sorodnih org. – brez TA naziva                      20 EUR
 5. za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom
  je članarina:
  za člane s pogodbo z EATO/ITAA za CTA:                                            50 EUR
  za PTSTA/CTA učitelje in TSTA                                                              85 EUR.

 Letno članarino vplačate do 5.3. vsako leto na transakcijski račun društva Sloventa:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:       LJBASI2X (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Članarina za leto…  IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik: Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Skupščina društva Sloventa 2019

VABILO na skupščino14.3.2019

Zapisnik skupščine 2019
Priloge:
Lista prisotnosti skupščina 2019
– Priloga 1:   Finančno poročilo društva Sloventa 2018
– Priloga 1a: Poročilo Nadzornega odbora 2019
– Priloga 2:  Poročilo predsednice o delu društva 2018
– Priloga 3:  Porocilo delegata EATE marec 2019 Ana
– Priloga 4:  Program dela društva 2019/2010
– Priloga 5:  Finančni načrt za 2019

 

 

Skupščina 2018

Dne 4.4.2018 je bila redna letna in volilna skupščina društva Sloventa

Zapisnik skupščine: Zapisnik skupščine 2018

Skuščina društva Sloventa 2018

VABILO
VABILO na skupščino 4-4-2018

vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v sredo  4. 4. 2018 s pričetkom ob 18.30 uri v  prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Imenovanje delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika
 3. Sprejetje dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
 5. Zaključni račun za leto 2017:
  1. Predstavitev zaključnega računa za leto 2017 (Judita Bagon)
   Priloga: Finančno poročilo društva Sloventa 2017
  2. Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Jože Vukčevič)
  3. Potrditev zaključnega računa za leto 2017
 6. Poročila o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik)
 7. Program dela društva v letu 2018 (Slavica Ravnik)
 8. Finančni načrt za leto 2018 in določitev višine članarine za leto 2018 Finančni načrt Slovente za leto 2018
 9. Volitve v organe društva za obdobje 2018-20122
  1.  Poročilo volilne komisije    Zapisnik Kandidacijske komisije 2018
  2. Program predsedniške kandidatke 2018-20122 Program predsedniške kandidatke Sloventa 2018-2022
  3. Predlog članov delovnih teles:Lista kandidatov Slavice Ravnik 2018-20122
  4. Izvolitev predsednika
  5. Izvolitev podpredsednika
  6. Izvolitev članov IO
  7. Izvolitev članov NO
  8. Izvolitev članov Častnega razsodišča
 10. Izvolitev novih članov Strokovnega odbora (strokovni naziv CTA so pridobile Mateja Škorc, Nevenka Nakrst in Ines Paravan) Imenovanje nove članice Člani Strokovnega odbora 2018
 11. Izstop iz društva: na lastno željo sta izstopili Katja Jankovič in Mateja Miklič
 12. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov (judita.bagon@t-2.net)

V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

Slavica Ravnik
predsednica

Razpis volitev v delovna telesa društva Sloventa 2018-2022

Spoštovane kolegice in kolegi,

V mesecu marcu 2018 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku društva, podpredsedniku ter članom delovnih teles društva.
Opis postopka, pogoji  in naloge so opisani v priloženih datotekah:

Sloventa_RAZPIS VOLITEV 2018-20122

Obrazec 1 Predlogi oz podpora člana h kandidaturi

Obrazec 2 Pisno soglasje h kandidaturi

S svojimi kandidaturami ste dobrodošli tudi mlajši kolegi, ki ste še v procesu izobraževanja da prispevate svoje znanje in ideje v korist večje prepoznavnosti transakcijsko analitičnega ( TA ) pristopa v slovenskem prostoru.

Prepoznavnost transakcijske analize v našem prostoru ni samoumevna, saj se na področju psihološke pomoči ljudem pojavljajo in že obstajajo mnogoteri pristopi, ki pa žal med seboj lahko delujejo izključujoče.

Samo z našo dobro voljo, angažiranostjo in zavedanjem, kako pomembno je utrjevati legitimnost transakcijske analize, bomo lahko v tem prostoru ostali in obstali kot strokovna entiteta.

Dobrodošli, skupaj bo lažje, bolj učinkovito in bolj zanimivo!

S spoštovanjem

Slavica Ravnik
Predsednica društva Sloventa

Letna skupščina društva 2017

Redna letna skupščina društva Sloventa je bila v četrtek, 23.3.2017 v prostorih Persone na Prušnikovi 55.

ZapisnikZapisnik skupščine 2017  in    Lista prisotnosti 2017  

Priloge:
– Priloga 1. Finančno poročilo 2016 Finančno poročilo 2016
– Priloga 2. Poročilo o delu društva 2016  Poročilo o delu društva v 2016
– Priloga 3. Program dela društva 2017 Program dela društva za leto 2017
– Priloga 4. Finančni načrt 2017 in določitev članarine 2017 Finančni načrt za 2017
– Priloga 5. Spremembe statuta društva Sloventa Sprememba Statuta marec 2017
– Priloga 6. Čistopis statuta društva Sloventa Statut Slovente – čistopis marec 2017

 

Plačilo članarine za leto 2018

Članarina v društvu Sloventa za leto 2018

Članarina za leto 2018 je enaka kot je bila za leto 2017.

Višina članarine za Slovento za leto 2018 (iz katere se plačuje članarino posameznih članov EATI), je:
– za člane brez naziva:  40 EUR (od tega EATI 7 EUR)
– za člane z dogovorom z EATO o usposabljanju in certificirane terapevte (CTA):  50 EUR (od tega EATI 28 EUR)
– za PTSTA/CTA učitelje in TSTA-je:  85 EUR (od tega EATI 85 EUR)
– za člane SINTE in drugih sorodnih org. brez naziva:    20 EUR

V skladu s 4. odstavkom 9. člena Statuta društva (z dne 20.3.2014) se s sklepom skupščine članom brez naziva, ki so vključeni v sorodna društva in tam plačajo članarino, odobri pravico do znižane članarine, to je polovični znesek, ki sicer velja za člane brez naziva, torej 20 EUR. Vsi drugi člani Sinte in morebitnih drugih sorodnih organizacij, plačajo enako kot redni člani Slovente: člani z dogovorom z EATO o usposabljanju in certificirani terapevti (CTA): 50 EU, PTSTA/CTA učitelji in TSTA-ji: 85 EUR.

Letno članarino   člani vplačajo na Transakcijski račun društva Sloventa
IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657, bic banke: LJBASI2X (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR,
namen plačila: Članarina 2018 IME PRIIMEK
referenca 99.
naziv prejemnika: Društvo Sloventa,
naslov prejemnika:  Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Izvršni odbor je 11.6.2014 sklenil, da novi člani plačajo ob vpisu sorazmerni delež članarine.
Članarina se plačuje do 5.3. vsako leto, novi člani, ki se vključijo kasneje, sredi leta, pa plačajo le sorazmerni del, za vsak mesec 1/12 predvidene članarine.