Redna letna in volilna skupščina 2022

Zapisnik e-skupscine 2022

_______________________________________________

VABILO na e-skupščino 2022
GRADIVA
– Gradivo št. 1: Zapisnik letne e-skupščine 2021
– Gradivo št. 2: Finančno poročilo 2021
– Gradivo št. 3: Nadzorni obdor 2022
– Gradivo št. 4: Poročilo o delu društva v letu 2021
– Gradivo št. 5: Poročilo o delu strokovnega odbora 2021
– Gradivo št. 6: Poročilo o delu delegata Slovente v EATA v letu 2021
– Grdaivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026
– Gradivo št. 8: 8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,  8b: Vizija društva 2022 – 2026,  8c: Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles 2022 – 2026
– Gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora
– Gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI
– Gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica Ravnik
– Gradivo št. 12: Program dela društva 2022
–  Gradivo št. 13: Finančni načrt 2022
– Gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov – predlog 

VABILO
Spoštovane kolegice in kolegi!

V skladu z 20. členom statuta društva za transakcijsko analizo – Sloventa
sklicujem redno letno in volilno e-skupščino,
ki bo potekala na elektronski način
od 13. 4. 2022 do 14. 4. 2022.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2021
(gradivo št. 1: Zapisnik letne e-skupščine 2021)

2. Zaključni račun za leto 2021:
– Finančno poročilo 2021 (gradivo št. 2: Finančno poročilo 2021)
– Poročilo predsednika Nadzornega odbora (gradivo št. 3: Nadzorni obdor 2022)

3. Poročila o delu društva:
– Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu (gradivo št. 4: Poročilo o delu društva v letu 2021)
– Poročilo o delu strokovnega odbora (gradivo št. 5: Poročilo o delu strokovnega odbora 2021)
– Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2021 (gradivo št. 6)

4. Volitve v organe društva za obdobje 2022 – 2026:
a. Poročilo kandidacijske komisije (gradivo št. 7: Zapisnik Kandidacijske komisije 2022 – 2026)
b. Predstavitev predsedniške kandidatke in liste članov delovnih teles (gradivo št. 8:
8a: Kandidatura Maja Sedmak Cvelbar,  8b: Vizija društva 2022 – 2026,  8c: Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles 2022 – 2026
c. Izvolitev predsednice
d. Potrditev kandidacijske liste članov delovnih teles društva Sloventa

5. Razrešitev dosedanjih članov delovnih teles

6. Imenovanje članov strokovnega odbora (gradivo št. 9: Predlog članov strokovnega odbora)

7. Imenovanje predstavnika Slovente v EATI (gradivo št. 10: Predlog delegata v EATI)

8. Podelitev naziva zaslužni član društva Slavici Ravnik (gradivo št. 11: Predlog zaslužni član Slavica Ravnik)

9. Program dela društva za leto 2022 (gradivo št. 12: Program dela društva 2022)

10. Finančni načrt za leto 2022 in določitev višine članarine za leto 2023 (gradivo št. 13: Finančni načrt 2022)

11. Sprejem Pravilnika o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentiranega gradiva
društva Sloventa (gradivo št. 14: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov – predlog

12. Razno

Do gradiv dostopate prek povezav v vabilu ter na naši spletni strani: www.sloventa.si. Pripombe na
gradiva posredujte do 10. 4. 2022 na obvestila@sloventa.si do 16. ure.

Glasovanje bo potekalo med 13. 4. 2022 in 14. 4. 2022, z oddajo elektronske glasovnice, ki jo
boste prejeli 12. 4. 2022 na vaš e-naslov.

Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 14. 4. 2022 do 18. ure.

Skupščina je sklepčna, če svoje glasove odda polovica od 96 evidentiranih članov na dan 2. 4. 2022,
kar šteje 48 članov. Posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih
glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam.

Predsednica
Maja Sedmak Cvelbar

Ljubljana, 2. 4. 2022

 

Razpis volitev v organe društva Sloventa za obdobje 2022-2026

V mesecu marcu 2022 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku društva, podpredsedniku ter članom delovnih teles društva Sloventa.
Opis postopka volitev v organe društva, pogoji in naloge so opisani v priloženih datotekah.

Dobrodošli vsi, ki ste pripravljeni sodelovati in sooblikovati delovanje društva!
Vaše prijave pričakujemo do vključno 24.3.2022 !

Razpis volitev 2022-2026  
Obrazec za kandidaturo
Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles
Predlog kandidata za predsednika društva 2022-2026
Predlog kandidata za podpredsednika društva 2022-2026

Predlog kandidata za člane izvršnega odbora 2022-2026

RAZPIS VOLITEV DRUŠTVA SLOVENTA ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026

Izvršni odbor društva Sloventa je na seji 24.2.2022 sprejel sklep o začetku postopka pridobivanja kandidatov za funkcije in organe društva Sloventa 2022 – 2026. Za izvedbo volitev je imenoval Kandidacijsko komisijo v sestavi: predsednica Vida Mlakar, podpredsednica Anja Mihevc, članica Judita Bagon.

Na podlagi Statuta društva Sloventa o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev  v volilnem  letu 2022, Kandidacijska komisija razglaša

RAZPIS VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA

 

 1. RAZPISANE FUNKCIJE
 •  Predsednik

Kandidat za predsednika društva je lahko vsak polnoleten član, ki ima strokovne  (CTA, TSTA, PTSTA)  in vodstvene sposobnosti za vodenje društva.  Kandidata za predsednika (mandatarja) lahko predlaga skupina petih (5) članov društva.

Predsednika izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Podpredsednik

Kandidat za podpredsednika  društva je lahko vsak polnoleten član, ki ima strokovne in vodstvene sposobnosti za to mesto.  Kandidata za podpredsednika lahko predlaga predsednik (mandatar) društva ali skupina petih (5) članov društva. Podpredsednika izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Član izvršnega odbora

Člane izvršnega odbora predlaga kandidat za predsednika društva (mandatar).  6-članski izvršni odbor sestavljajo predsednik društva, podpredsednik in štirje člani. Kandidati za člane izvršnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v izvršnem odboru zastopani vsi cilji in dejavnosti društva.

Posamezni člani lahko nastopijo na listah različnih mandatarjev– kandidatov za predsednika.

Izvršni odbor kot celotno listo izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora

Kandidat za predsednika in kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut Društva.Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.

 • Predsednik in dva člana Častnega razsodišča

Kandidati za predsednika in kandidati za člane častnega razsodišča (v nadaljevanju ČR), morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog, ki jih določa Statut Društva. Člani ČR med seboj izvolijo predsednika in so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored. Člani ČR v času trajanja mandata ne smejo opravljati funkcije predsednika društva.

 1. KANDIDACIJSKI POSTOPEK

 2.1 POSTOPEK KANDIDIRANJA

Kandidira lahko vsak član društva, ki v skladu z določili tega razpisa vloži popolno kandidaturo, je polnoleten in ima plačano članarino za tekoče leto. Ob vložitvi predlogov mora vsak pridobiti tudi soglasje člana, ki ga predlaga.

Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo do roka, določenega v razpisu. S soglasjem se kandidat zavezuje, da bo odgovorno in vestno izpolnjeval funkcijo, za katero kandidira.

Kandidat, ki od svoje kandidature odstopi, predloži kandidacijski komisiji pisno odstopno izjavo, najkasneje 10 dni pred izvolitvijo na posamezno funkcijo.

Mandat funkcionarjev in članov organov društva je 4 leta in traja za mandatno obdobje 2022-2026.


2.2  PREDLAGATELJI  KANDIDATOV

Kandidate za predsednika Društva lahko predlaga skupina najmanj 5 članov društva.

Kandidate za podpredsednika lahko predlaga kandidat za predsednika (mandatar) ali skupina 5  članov društva.

Kandidate za člane izvršnega odbora predlaga kandidat za predsednika (mandatar) v  skladu s Statutom društva.

Kandidate za člane nadzornega odbora in častnega razsodišča lahko predlaga vsak član društva skladno z določil Statuta društva.


2.3 PREDSTAVITEV KANDIDATOV

Kandidat za predsednika mora predstaviti vizijo delovanja društva za mandatno obdobje 2022-2026, ter načrt izvedbe programa društva.

Zaželeno je, da kandidat za predsednika društva predstavi tudi kandidate za podpredsednika in člane Izvršnega odbora.

Predstavite kandidatov se lahko opravijo na seji skupščine društva oziroma posredujejo po elektronski pošti (do) dva dni pred rokom za volitve.

2.4 POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE

Kandidat mora kandidacijski komisiji posredovati:

 • listino, s katero vlaga kandidaturo in mora vsebovati:
  • navedbo funkcije, za katero kandidira
  • osebne podatke kandidata (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov bivališča)
  • navedbo preteklih in trenutnih funkcij ter kvalifikacije kandidata v društvu ali na drugem sorodnem področju
  • opis aktivnosti kandidata v društvu
  • utemeljitev kandidature
  • kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije, za katero kandidira
 • kandidacijski listini mora biti priložena podpisana izjava kandidata, s katero pristaja na kandidaturo. Podpisana izjava ni potrebna, kadar je vlagatelj kandidacijske listine hkrati kandidat in je podpisal listino
 • kandidacijska listina se s prilogami pošlje na e-naslov društva: obvestila@sloventa.si, najkasneje do 24.3.2022.
 • Vse nepopolne ali nepravočasno prispel vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

Obrazec za pisno soglasje h kandidaturi in obrazec predlogov oz. podpore člana h kandidaturi so v prilogah, lahko pa jih dobite tudi na spletni strani društva  http://www.sloventa.si/

Člani  kandidacijske komisije bodo po prejetju vlog stopili v stik z vsakim od prijavljenih kandidatov.

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na e-naslovu: obvestila@sloventa.si

 

Ljubljana, 14.3.2022

Predsednica volilne komisije
Vida Mlakar

 

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Priloge:

– obrazec za kandidaturo: Obrazec za kandidaturo

– predlog liste kandidatov za člane delovnih teles Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles

– predlog kandidata za predsednika društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za predsednika društva 2022-2026

– predlog kandidata za podpredsednika društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za podpredsednika društva 2022-2026

– predlog kandidata za člane izvršnega odbora  društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za člane izvršnega odbora 2022-2026

 

 

Redna letna skupščina 2021

Zapisnik letne e-skupščine 2021

Gradiva za redno letno skupščino 2021:

1. Zapisnik letne skupščine 2020: Zapisnik skupščine 2020
2. Finančno poročilo za leto 2020, Judita Bagon:  Finančno poročilo 2020
3. Poročilo Nadzornega odbora, Pika Bensa: Nadzorni odbor 2021
4. Poročilo o delu društva in IO za leto 2020, Nataša Mohorč Kejžar: Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu
5. Poorčilo o delu Strokovnega odbora, Ivana Mandarić: Poročilo SO 2020
6. Poročilo delu delegatke v EATI, Ana Šušteršič: Porocilo delegata v EATA 2020.docx
7. Slavica Ravnik: Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021 
8.Poročilo o delu kandidacijske komisije, Judita Bagon:  Zapisnik Kandidacijske komisije 2021
9. Vizija in Program dela društva za leto 2021, Maja Sedmak Cvelbar: Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
10. Finančni načrt za leto 2021, Judita bagon: Finančni načrt 2021

Rezultati glasovanja – skupščina 2021: Glasovanje skupščina 2021

Spoštovane kolegice in kolegi!
Redna letna skupščina Slovente je bila sklicana v četrtek, 25. 3. 2021, ob
18:00, preko videokonference. Ker skupščina zaradi premajhne udeležbe
članov ni bila sklepčna, je izvršni odbor sprejel sklep, da se izvede redno letno
skupščino po elektronski poti, kot nam to omogoča 20. člen Statuta društva za
transakcijsko analizo – Sloventa.

Druga redna letna e-skupščina
bo potekala na elektronski način od
ponedeljka, 29. 3. 2021, do srede, 31. 3. 2021.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Zapisnik skupščine 2020 Zapisnik skupščine 2020
2. Zaključni račun za leto 2020:
– Finančno poročilo 2020 Finančno poročilo 2020
– Poročilo predsednika Nadzornega odbora Nadzorni odbor 2021
3. Poročila o delu društva:
– Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora v preteklem letu
– Poročilo o delu strokovnega odbora Poročilo SO 2020
– Poročilo o delu delegatke v EATI v letu 2020 Porocilo delegata v EATA 2020.docx
4. Nadomestne volitve predsednika društva za čas do izteka mandatnega
obdobja 2018-2022:
– Odstop dosedanje predsednice Slavice Ravnik z mesta predsednice društva
in članice Strokovnega odbora: Odstopna izjava Odstopna izjava Slavice Ravnik,   Pismo Članom 21. marec 2021 
– Poročilo kandidacijske komisije Zapisnik Kandidacijske komisije 2021
– Izvolitev nadomestnega predsednika društva do konca obdobja 2018-2022:Vizija društva in program dela kandidatke Maje Sedmak Cvelbar Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
– Potrditev nadomestnega člana Strokovnega odbora
5. Program dela društva za leto 2021:  Program in vizija drustva 2021-2022 Maja Sedmak Cvelbar
6. Finančni načrt za leto 2021 in določitev višine članarine za leto 2022 in 2023: Finančni načrt 2021
7. Razno

Do gradiv dostopate prek povezav v vabilu ter na naši spletni strani:
www.sloventa.si.
Glasujete lahko prek spletne glasovnice, ki jo dobite Spletna glasovnica 2021 – SLOVENTA,
od ponedeljka, 29. 3. 2021, do srede, 31. 3. 2021.

Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 31. 3. 2021 do 18:00.
Skupščina je sklepčna, če svoje glasove odda vsaj 1/3 evidentiranih članov na
dan 29. 3. 2021, kar šteje 29 članov. Posamezni sklep je sprejet, če je zanj
glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno
pozdravljamo.

Izvršni odbor društva Sloventa.

 

Izredna e-skupščina november 2020

Zapisnik izredne skupščine november 2020

 

 

Spoštovani,

VABIMO VAS
na izredno letno e-skupščino društva SLOVENTA

Na podlagi 20. člena Statuta društva za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA sklicujem izredno letno e-skupščino,
ki bo potekala po elektronski pošti
od 30. 10. 2020 do 10.11.2020,
 z glasovanjem med 9. in 10. 11. 2020 

 

14c. člen sprememb statuta, ki smo jih sprejeli na skupščini 16.4.2020, je nejasen in zaradi napake tudi neskladen z zakonodajo.

Zato predlagamo nov 14c. člen (gradivo 1).

Na podlagi sprememb statuta, sprejetih 16.4.2020, skupaj s tokratnim popravkom, smo oblikovali čistopis statuta (gradivo 2)

Predlagani dnevni red:

 1. Popravek sprememb statuta društva, ki so bile sprejete 16.4.2020 – Gradivo 1
 2. Sprejem čistopisa statuta – Gradivo  2
 3. Razno

Pripombe na gradivi 1 in 2 nam pošljite do 8.11. 2020  do 15. ure, po elektronski pošti na naslov: obvestila@sloventa.si

Do 9.11.2020 boste člani prejeli dopolnjena gradiva, o katerih bo teklo glasovanje za njihovo sprejetje ter spletno glasovnico s predlaganimi sklepi, v katero boste vnesli svoje odločitve.

Skupščina je sklepčna, če je svoje glasove oddalo vsaj polovica članov, posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam.

Slavica Ravnik, lr
predsednica

 

Glasovanje e-skupščina november 2020: Glasovanje e-skupščina november 2020

Članarina v Društvu Sloventa

ČLANARINA DRUŠTVA SLOVENTA ZA LETO 2022

Višina članarine za leto 2022 znaša:

 1. za člane brez TA naziva:                                                                        40 EUR
 2. za člane s pogodbo z EATO/ITAA  za CTA in
  certificirane terapevte (CTA):                                                                50 EU
 3. za PTSTA/CTA učitelje in TSTA:                                                             85 EUR
 4. za člane SINTE in drugih sorodnih org. – brez TA naziva                      20 EUR
 5. za člane SINTE in drugih sorodnih organizacij s strokovnim nazivom
  je članarina:
  za člane s pogodbo z EATO/ITAA za CTA:                                            50 EUR
  za PTSTA/CTA učitelje in TSTA                                                              85 EUR.

 Letno članarino vplačate do 5.3. vsako leto na transakcijski račun društva Sloventa:

IBAN:   SI56 0201 0009 2460 657
bic banke:       LJBASI2X (lahko pustite prazno),
koda namena: OTHR
namen plačila: Članarina za leto…  IME PRIIMEK
referenca 99
Prejemnik: Društvo Sloventa,Bratovševa ploščad 2, 1000, Ljubljana

Skupščina društva Sloventa 2019

VABILO na skupščino14.3.2019

Zapisnik skupščine 2019
Priloge:
Lista prisotnosti skupščina 2019
– Priloga 1:   Finančno poročilo društva Sloventa 2018
– Priloga 1a: Poročilo Nadzornega odbora 2019
– Priloga 2:  Poročilo predsednice o delu društva 2018
– Priloga 3:  Porocilo delegata EATE marec 2019 Ana
– Priloga 4:  Program dela društva 2019/2010
– Priloga 5:  Finančni načrt za 2019

 

 

Skupščina 2018

Dne 4.4.2018 je bila redna letna in volilna skupščina društva Sloventa

Zapisnik skupščine: Zapisnik skupščine 2018

Skuščina društva Sloventa 2018

VABILO
VABILO na skupščino 4-4-2018

vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v sredo  4. 4. 2018 s pričetkom ob 18.30 uri v  prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Imenovanje delovnega predsedstva in overovateljev zapisnika
 3. Sprejetje dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
 5. Zaključni račun za leto 2017:
  1. Predstavitev zaključnega računa za leto 2017 (Judita Bagon)
   Priloga: Finančno poročilo društva Sloventa 2017
  2. Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Jože Vukčevič)
  3. Potrditev zaključnega računa za leto 2017
 6. Poročila o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik)
 7. Program dela društva v letu 2018 (Slavica Ravnik)
 8. Finančni načrt za leto 2018 in določitev višine članarine za leto 2018 Finančni načrt Slovente za leto 2018
 9. Volitve v organe društva za obdobje 2018-20122
  1.  Poročilo volilne komisije    Zapisnik Kandidacijske komisije 2018
  2. Program predsedniške kandidatke 2018-20122 Program predsedniške kandidatke Sloventa 2018-2022
  3. Predlog članov delovnih teles:Lista kandidatov Slavice Ravnik 2018-20122
  4. Izvolitev predsednika
  5. Izvolitev podpredsednika
  6. Izvolitev članov IO
  7. Izvolitev članov NO
  8. Izvolitev članov Častnega razsodišča
 10. Izvolitev novih članov Strokovnega odbora (strokovni naziv CTA so pridobile Mateja Škorc, Nevenka Nakrst in Ines Paravan) Imenovanje nove članice Člani Strokovnega odbora 2018
 11. Izstop iz društva: na lastno željo sta izstopili Katja Jankovič in Mateja Miklič
 12. Razno

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov (judita.bagon@t-2.net)

V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

Slavica Ravnik
predsednica

Razpis volitev v delovna telesa društva Sloventa 2018-2022

Spoštovane kolegice in kolegi,

V mesecu marcu 2018 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku društva, podpredsedniku ter članom delovnih teles društva.
Opis postopka, pogoji  in naloge so opisani v priloženih datotekah:

Sloventa_RAZPIS VOLITEV 2018-20122

Obrazec 1 Predlogi oz podpora člana h kandidaturi

Obrazec 2 Pisno soglasje h kandidaturi

S svojimi kandidaturami ste dobrodošli tudi mlajši kolegi, ki ste še v procesu izobraževanja da prispevate svoje znanje in ideje v korist večje prepoznavnosti transakcijsko analitičnega ( TA ) pristopa v slovenskem prostoru.

Prepoznavnost transakcijske analize v našem prostoru ni samoumevna, saj se na področju psihološke pomoči ljudem pojavljajo in že obstajajo mnogoteri pristopi, ki pa žal med seboj lahko delujejo izključujoče.

Samo z našo dobro voljo, angažiranostjo in zavedanjem, kako pomembno je utrjevati legitimnost transakcijske analize, bomo lahko v tem prostoru ostali in obstali kot strokovna entiteta.

Dobrodošli, skupaj bo lažje, bolj učinkovito in bolj zanimivo!

S spoštovanjem

Slavica Ravnik
Predsednica društva Sloventa