Skupščina 2015 in sprememba statuta društva Sloventa

Dne 22.4.2015 smo od Upravne enote dobili odločbo o vpisu sprememebe statuta , kot je bilo sprejeto na letni skupščini društva Sloventa 2015, in sicer, da se skupščina lahko izvede tudi na korespondenčni način, z uporabo informacijske tehnologije – torej po elektronski pošti.

Sloventa – sprememba statuta april 2015

 Dne 11. 3. 2015 je bila redna letna skupščina društva Sloventa.

Zapisnik: Zapisnik skupščine marec 2015
Priloge:
Etični kodeks SLOVENTE – marec 2015
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Slovente
Poslovno in finančno POROČILO 2014
Finančni načrt za leto-2015
Program dela 2015

 

 

 

 


 

VABILO:

Spoštovani člani društva,

Vabimo vas na redno letno skupščino, ki bov sredo 11. 3. 2015 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.

VABILO na skupščino 11-3-2015

Hkrati vam sporočamo, da bomo razširili dnevni red z dvema  točkama, in sicer:
1. Imenovanje predstavnice Slovente v SKZP:  predlogana  je predsednica društva Slavica Ravnik.
2. Predlog spremembe statuta, ker bi želeli uvesti možnost korespondenčne seje skupščine:
Predlog sklepa:
Dopolni se Statut Društva Sloventa z dne 20.03.2014, in sicer tako, da se v poglavju Skupščina za 19. členom doda 19. a člen, ki se glasi:
»Skupščina se lahko izvede tudi na korespondenčni način, z uporabo informacijske tehnologije
(elektronska pošta). Za sklic korespondenčne seje se smiselno uporabljajo določbe 19. člena.«
S tem bomo omogočili sodelovanje vas vseh, tudi tistih, ki ste doma v različnih krajih Slovenije in tistih, ki zaradi drugih obveznosti težko pridete. Zakaj ne bi uporabili možnosti, ki nam jih nudi sodobna tehnologija? Vendar pa tokrat še morate priti osebno, da bomo sklepčni in da bomo lahko te sklepe tudi sprejeli.

Gradiva za skupščino:
– Priloga k 5. točki dnevnega reda: Poslovno in finančno POROČILO 2014
– Priloga k 7. točki dnevnega reda: Etični-kodeks SLOVENTE 22-2-2015
– Priloga k 8. točki dnevnega reda: Pravilnik FMP – Sloventa 2-3-2015
Priloga k 10. točki: Finančni načrt za leto-2015

 

 

VABILO

vabim vas na redno letno skupščino, ki bo
v sredo 11. 3. 2015 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih Persone, Centra za psihološko svetovanje (pri Aleksandri Meško), na Prušnikovi 55, Ljubljana Šentvid.
_________________________________________

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Sprejetje dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
5. Poročilo Nadzornega odbora, Letno poročilo 2014 in potrditev zaključnega računa 2014
6. Razrešitev članice Izvršnega odbora in izvolitev nadomestnega člana v IO, ter razrešitev
članice Nadzornega odbora in izvolitev nadomestnega člana
7. Obravnava predloga Etičnega kodeksa Slovente in Pravilnika o delu častnega razsodišča
8. Potrditev Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju
9. Program dela za leto 2015,
10. Finančni načrt za leto 2015 in določitev višine članarine za leto 2015
10. Razno
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.
Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite po elektronski pošti na ta e-naslov (judita.bagon@t-2.net)
V želji, da se skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam,

Slavica Ravnik l.r.
predsednica
Ljubljana, 27.2.2018

Bookmark the permalink.

Comments are closed.