Prva redna letna e-skupščina društva Sloventa


Zapisnik skupščine 2020

 ZAPISNIK

Prve redne letne e-skupščine, ki je potekala po elektronski pošti od 4. do 16. 4. 2020 z glasovanjem med 14. in 16. aprilom 2020.

Predlagan dnevni red z gradivi od 1 do 9 je bil:

 1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Gradivo 1: Zapisnik skupščine 2019
 2. Zaključni račun za leto 2019 (Judita Bagon): Gradivo 2: Finančno poročilo 2019
  Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Pika Bensa): Gradivo 3
 3. Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik): Gradivo 4Poročilo o delu društva 2019
 4. Spremembe Statuta društva: Gradivo 5: Spremembe statuta_predlog april 2020
 5. Program dela društva v letu 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 6: Program dela društva 2020
 6. Imenovanje Strokovnega odbora v skladu s spremembami statuta 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 7: Predlog članov SO_2020
 7. Finančni načrt za leto 2020 in določitev višine članarine za leto 2020 in 2021 – predlog (Judita Bagon): Gradivo 8: Finančni načrt 2020
 8. Izstop iz društva: Seznanitev z informacijo o odstopih iz društva v letu 2019 (Judita Bagon):  Gradivo 9: Izstopi iz društva 2019
 9. Razno

je bil posredovan članom društva dne 2.4.2020, hkrati je bil objavljen na spletni strani društva http://www.sloventa.si/.

Skupščina se je štela za sklepčno, če bo svoje glasove oddalo vsaj 36 članov, kar je polovica od 72 članov na dan 2.4.2020. Posamezni sklep se je štel za sprejetega, če bo zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

Člani so bili pozvani, da pošijejo pripombe na gradiva od 1 do 9  do 12. 4. 2020 do 15. ure.
Do  tega datuma so prispele naslednje dopolnitve:

 • dopolnitev poročila o delu društva v letu 2019 se je dopolnilo z informacijo o dveh predlaganih štipendijah za 2020 pri EATI, ki sta bili odobreni,
 • program dela društva, ki se je dopolnil s predlogom o dveh štipendijah za leto 2021,
 • Nadzorni odbor je poslal Poročilo o pregledu finančnega poročila za leto 2019.

Za točko razno ni bilo nobenih predlogov.

14.4.2010 je bila članom posredovana SPLETNA GLASOVNICAz dopolnjenimi gradivi in predlaganimi sklepi). Do 16.4.2020 do 18. ure, ko je bil konec glasovanja, je prispelo 42 glasovnic (Glasovanje – skupščina 2020). Člani so za vse predlagane sklepe glasovali  ZA, kar pomeni, da so bili v celoti sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 1:
Udeleženci skupščine potrdijo Zapisnik skupščine 2019 z dne 14.3.2019

Sklep št. 2:
Udeleženci skupščine sprejmejo in potrdijo zaključni račun društva Sloventa za leto 2019:
Finančno poročilo 2019 Poročilo nadzornega odbora

Sklep št. 3:
Udeleženci skupščine sprejmejo Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora društva Sloventa v letu 2019: Poročilo o delu društva 2019

Sklep št. 4:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog sprememb statuta 2020: Spremembe statuta_sprejet 16 april 2020

Sklep št. 5:
Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2020:
Program dela društva 2020

Sklep št. 6:
Udeleženci skupščine soglašajo s predlogom članov Strokovnega odbora, in kot člane Strokovnega odbora potrdijo naslednje člane društva:
1. Gregor Žvelc, TSTA
2. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA
3. Ivana Mandarić, PTSTA
4. Nevenka Nakrst, CTA
5. Ines Paravan, CTA
6. Slavica Ravnik, CTA

Sklep št. 7:
Udeleženci skupščine sprejmejo predlog Finančnega načrta društva Sloventa in določitev članarine za leti 2020 in 2021: Finančni načrt 2020.

Sklep št. 8:
Udeleženci skupščine potrdijo izstop 5 članov, ki so v letu 2019 izstopili iz društva Sloventa na lastno željo:
1. Zlatica Luštrek (marec 2019)
2. Rok Zalar (marec 2019)
3. Polutnik Ana Marija (junij 2019)
4. Karolina Jovanoska (junij 2019)
5. Boris Tone Peršak (junij 2019)

Zapisala:  Judita Bagon
Overovateljici zapisnika Laura Ira Tratnik in Tina Tivadar

Ljubljana, 20. 4. 2020

 

 


 

SKLIC SKUPŠČINE 2.4.2020:

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA
Bratovševa ploščad 2
1000 Ljubljana

 

Spoštovane kolegice in kolegi!

Glede na okoliščine, povezane s Corona virusom, smo se odločili letos izvesti redno letno skupščino po elektronski poti, kot nam to omogoča  20. člen Statuta društva za transakcijsko analizo – Sloventa.


Prva redna letna e-skupščine
bo potekala po elektronski pošti od
2.4.2020 do 16.4.2020,
z glasovanjem  med 14. in 16. 4aprilom 2020

 

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Gradivo 1: Zapisnik skupščine 2019
2. Zaključni račun za leto 2019 (Judita Bagon): Gradivo 2: Finančno poročilo 2019
Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Pika Bensa): Gradivo 3: Poročilo NO za 2019
3. Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik): Gradivo 4: Poročilo o delu društva 2019
4. Spremembe Statuta društva: Gradivo 5: Spremembe statuta_predlog april 2020, Spremebe statuta_sprejet 16 april 2020
5. Program dela društva v letu 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 6: Program dela društva 2020 
6. Imenovanje Strokovnega odbora v skladu s spremembami statuta 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 7: Predlog članov SO_2020
7. Finančni načrt za leto 2020 in določitev višine članarine za leto 2020 in 2021 – predlog (Judita Bagon): Gradivo 8: Finančni načrt 2020
8. Izstop iz društva: Seznanitev z informacijo o odstopih iz društva v letu 2019 (Judita Bagon):  Gradivo 9: Izstopi iz društva 2019

Pripombe na gradiva od 1 do 9 nam pošljite najkasneje do 12. 4. 2020 do 15. ure.
Na podlagi vaših pripomb bomo izdelali čistopise gradiv, ki vam jih bomo posredovali 14. 4. 2020  na vaš e-naslov. Vsa gradiva so dostopna tudi na našo spletni strani:

14. 4. 2020 boste prejeli na svoj e-naslov spletno glasovnico, v katero boste vnesli svoje odločitve glede posameznega sklepa. Veljavne bodo glasovnice, ki bodo prispele do 16. 4. 2020 do 18. ure.

Skupščina je sklepčna, če je svoje glasove oddalo vsaj polovica članov, posamezni sklep je sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

V želji, da se korespondenčne skupščine zagotovo udeležite, vas prijazno pozdravljam

Slavica Ravnik, l.r.
predsednica

Bookmark the permalink.

Comments are closed.