Razpis volitev v organe društva Sloventa za obdobje 2022-2026

V mesecu marcu 2022 se izteče mandat dosedanjemu predsedniku društva, podpredsedniku ter članom delovnih teles društva Sloventa.
Opis postopka volitev v organe društva, pogoji in naloge so opisani v priloženih datotekah.

Dobrodošli vsi, ki ste pripravljeni sodelovati in sooblikovati delovanje društva!
Vaše prijave pričakujemo do vključno 24.3.2022 !

Razpis volitev 2022-2026  
Obrazec za kandidaturo
Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles
Predlog kandidata za predsednika društva 2022-2026
Predlog kandidata za podpredsednika društva 2022-2026

Predlog kandidata za člane izvršnega odbora 2022-2026

RAZPIS VOLITEV DRUŠTVA SLOVENTA ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026

Izvršni odbor društva Sloventa je na seji 24.2.2022 sprejel sklep o začetku postopka pridobivanja kandidatov za funkcije in organe društva Sloventa 2022 – 2026. Za izvedbo volitev je imenoval Kandidacijsko komisijo v sestavi: predsednica Vida Mlakar, podpredsednica Anja Mihevc, članica Judita Bagon.

Na podlagi Statuta društva Sloventa o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev  v volilnem  letu 2022, Kandidacijska komisija razglaša

RAZPIS VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA

 

 1. RAZPISANE FUNKCIJE
 •  Predsednik

Kandidat za predsednika društva je lahko vsak polnoleten član, ki ima strokovne  (CTA, TSTA, PTSTA)  in vodstvene sposobnosti za vodenje društva.  Kandidata za predsednika (mandatarja) lahko predlaga skupina petih (5) članov društva.

Predsednika izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Podpredsednik

Kandidat za podpredsednika  društva je lahko vsak polnoleten član, ki ima strokovne in vodstvene sposobnosti za to mesto.  Kandidata za podpredsednika lahko predlaga predsednik (mandatar) društva ali skupina petih (5) članov društva. Podpredsednika izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Član izvršnega odbora

Člane izvršnega odbora predlaga kandidat za predsednika društva (mandatar).  6-članski izvršni odbor sestavljajo predsednik društva, podpredsednik in štirje člani. Kandidati za člane izvršnega odbora morajo biti predlagani tako, da so v izvršnem odboru zastopani vsi cilji in dejavnosti društva.

Posamezni člani lahko nastopijo na listah različnih mandatarjev– kandidatov za predsednika.

Izvršni odbor kot celotno listo izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.

 • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora

Kandidat za predsednika in kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut Društva.Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.

 • Predsednik in dva člana Častnega razsodišča

Kandidati za predsednika in kandidati za člane častnega razsodišča (v nadaljevanju ČR), morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog, ki jih določa Statut Društva. Člani ČR med seboj izvolijo predsednika in so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored. Člani ČR v času trajanja mandata ne smejo opravljati funkcije predsednika društva.

 1. KANDIDACIJSKI POSTOPEK

 2.1 POSTOPEK KANDIDIRANJA

Kandidira lahko vsak član društva, ki v skladu z določili tega razpisa vloži popolno kandidaturo, je polnoleten in ima plačano članarino za tekoče leto. Ob vložitvi predlogov mora vsak pridobiti tudi soglasje člana, ki ga predlaga.

Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo do roka, določenega v razpisu. S soglasjem se kandidat zavezuje, da bo odgovorno in vestno izpolnjeval funkcijo, za katero kandidira.

Kandidat, ki od svoje kandidature odstopi, predloži kandidacijski komisiji pisno odstopno izjavo, najkasneje 10 dni pred izvolitvijo na posamezno funkcijo.

Mandat funkcionarjev in članov organov društva je 4 leta in traja za mandatno obdobje 2022-2026.


2.2  PREDLAGATELJI  KANDIDATOV

Kandidate za predsednika Društva lahko predlaga skupina najmanj 5 članov društva.

Kandidate za podpredsednika lahko predlaga kandidat za predsednika (mandatar) ali skupina 5  članov društva.

Kandidate za člane izvršnega odbora predlaga kandidat za predsednika (mandatar) v  skladu s Statutom društva.

Kandidate za člane nadzornega odbora in častnega razsodišča lahko predlaga vsak član društva skladno z določil Statuta društva.


2.3 PREDSTAVITEV KANDIDATOV

Kandidat za predsednika mora predstaviti vizijo delovanja društva za mandatno obdobje 2022-2026, ter načrt izvedbe programa društva.

Zaželeno je, da kandidat za predsednika društva predstavi tudi kandidate za podpredsednika in člane Izvršnega odbora.

Predstavite kandidatov se lahko opravijo na seji skupščine društva oziroma posredujejo po elektronski pošti (do) dva dni pred rokom za volitve.

2.4 POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE

Kandidat mora kandidacijski komisiji posredovati:

 • listino, s katero vlaga kandidaturo in mora vsebovati:
  • navedbo funkcije, za katero kandidira
  • osebne podatke kandidata (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov bivališča)
  • navedbo preteklih in trenutnih funkcij ter kvalifikacije kandidata v društvu ali na drugem sorodnem področju
  • opis aktivnosti kandidata v društvu
  • utemeljitev kandidature
  • kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije, za katero kandidira
 • kandidacijski listini mora biti priložena podpisana izjava kandidata, s katero pristaja na kandidaturo. Podpisana izjava ni potrebna, kadar je vlagatelj kandidacijske listine hkrati kandidat in je podpisal listino
 • kandidacijska listina se s prilogami pošlje na e-naslov društva: obvestila@sloventa.si, najkasneje do 24.3.2022.
 • Vse nepopolne ali nepravočasno prispel vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

Obrazec za pisno soglasje h kandidaturi in obrazec predlogov oz. podpore člana h kandidaturi so v prilogah, lahko pa jih dobite tudi na spletni strani društva  http://www.sloventa.si/

Člani  kandidacijske komisije bodo po prejetju vlog stopili v stik z vsakim od prijavljenih kandidatov.

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na e-naslovu: obvestila@sloventa.si

 

Ljubljana, 14.3.2022

Predsednica volilne komisije
Vida Mlakar

 

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Priloge:

– obrazec za kandidaturo: Obrazec za kandidaturo

– predlog liste kandidatov za člane delovnih teles Predlog liste kandidatov za člane delovnih teles

– predlog kandidata za predsednika društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za predsednika društva 2022-2026

– predlog kandidata za podpredsednika društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za podpredsednika društva 2022-2026

– predlog kandidata za člane izvršnega odbora  društva Sloventa za obdobje 2022-2026 Predlog kandidata za člane izvršnega odbora 2022-2026

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.